Ви є тут

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У СОБАК СЛУЖБОВИХ ПОРІД

У статті наведені результати дослідження функціонального стану щитоподібної залози службових собак різних порід. У плазмі крові визначено вміст тиреотропного гормону гіпофіза (ТТГ), тироксину (Т4 та fТ4), трийотироніну (Т3 та fТ3), аутоантитіл до тиреоглобуліну.

Встановлено підвищений вміст тиреотропного гормону та тироксину у плазмі крові відповідно у 47,8 та 52,2 % собак породи німецька вівчарка, у 16,7 % спанієлів та 25,0 % малінуа – по обох показниках . Рівень вільного трийодтироніну в плазмі крові собак службових порід був нижчим фізіологічних коливань, проте вміст аутоантитіл до тиреоглобуліну у плазмі крові 21,7 % німецьких вівчарок та 50 % спанієлів перевищував 100 МО/л.

Ключові слова: собаки, кров, щитоподібна залоза, гормони, аутоантитіла.

1. Panciera D.L. Clinical manifestations of canine hypothyroidism / D.L. Panciera // Vet. Med. – 1997. − P. 44−49.

2. Мейер Д. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретация и диагностика / Д. Мейер, Д. Харви // пер. с анг. – М.: Софион, 2007. − C. 293−294.

3. http://www.homevet.com/component/k2/item/336-thyroid-disease-and-autoimm... //Thyroid Disease And Autoimmune Thyroiditis, by Dr. Dodds. 

4. Dodds J. What’s new in thyroid disease / J. Dodds // Proc. Am. Hol. Vet. Med. Assoc. − 1997. − P. 82−95.

5. International Symposium on Canine Hypothyroidism, University of California, Davis // Can. Pract. – 1997. − P. 4−62.

6. Dodds J. Autoimmune thyroiditis and polyglandular autoimmunity of purebred dogs / J. Dodds // Can. Pract. 22. – 1997. – P. 18−19.

7. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: Довідник / В.В.Влізло, Р.С.Федорук, І.Б.Ратич та ін.; За ред. В.В. Влізла. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 764 с.

8. Карпецкая Н.Л. Патогенетические и патологические аспекты гипотиреоза у собак / Н.Л. Карпецкая // Ветеринарная клиника. – 2004. – № 8. – С. 15.

9. Ревякіна О.Г. Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи і фізіологічного калоригенезу у білих щурів при гострій дії холоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / О.Г. Ревякіна. – Сімферополь, 2007. – 22 с.

10. Теппермен Дж. Физиология обмена веществ и эндокринной системы / Дж. Тепперман, Х. Тепперман / пер. англ. – М.: Мир, 1989. – С. 274−316.

11. Уиллард М. Лабораторная диагностика в клинике мелких домашних животных / М. Уиллард, Г. Твенден, Г. Торнвальд. (пер. с анг.) – М.: Аквариум, 2004. – С. 173–182.