Ви є тут

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ ПЛЮМБУМУ АЦЕТАТУ

У статті відзначено вивчення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів у курей-несучок за хронічного впливу плюмбуму ацетату. Встановлено, що надходження токсиканту в дозах 75, 150 і 300 мг/кг корму, за умови хронічного експерименту, призводить до вірогідного зниження стійкості еритроцитів до гемолізу, підвищення рівня дієнових кон'югатів і малонового діальдегіду та зниження загальної антиокиснювальної активності сироватки крові курей-несучок усіх дослідних груп на 30, 60, 90 добу, а також через 14 діб після припинення введення плюмбуму ацетату з кормом.

Ключові слова: пероксидне окиснення, ліпіди, кури-несучки, хронічний, плюмбум.

1. Гончарук, Є.Г. Вільнорадикальне окиснення як універсальний неспецифічний механізм пошкоджуючої дії шкідливих чинників довкілля (огляд літератури та власних досліджень) [Текст] / Є.Г. Гончарук, М.М. Коршун // Журнал АМН України. – 2004. – Т. 10, № 1. – С. 131–150.

2. Трахтенберг, И.М. Свинец и окислительный стресс [Текст] / И.М. Трахтенберг, Т.К Короленко, Н.А. Утко // Современные проблемы токсикологии. – 2001. – № 4. – С. 50–54.

3. Петринич, В.В. Вплив свинцю ацетату на стан пероксидного окиснення ліпідів та окисної модифікації білків у крові та печінці в статевозрілих щурів із різним типом ацетилювання [Текст] / В.В. Петринич // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. XI, № 4 (42). – С. 115–119.

4. Апихтіна, О.Л. Механізми гематотоксичної дії сполук свинцю [Текст] / О.Л. Апихтіна, Н.М. Дмитруха, А.В. Ко-цюруба, Ю.П. Коркач, І.П. Лубянова // Журнал НАМН України. – 2012. – Т. 18, № 1. – С. 100–109.

5. Karmarkar, N. Effect of lead acetate on erythrocyte morphology in rats [Text] / N. Karmarkar, R. Saxena, S. Anand // Indian Journal of Experimental Biology. – 1990. – Vol. 28, № 11. – P. 1084–1085.

6. Yager, F.Y. Determination of vitamin E requirement in rats by means of spontaneous haemolisis in vitro [Text] / F.Y. Yager // Nutr. Dieta. – 1968. – Vol. 10. – P. 215–223.

7. Гаврилов, В.Б. Измерение диеновых конъюгатов в плазме крови по УФ-поглощению гептановых и изопропанольных экстрактов [Текст] / В.Б. Гаврилов, А.Р. Гаврилова, Н.Ф. Хмара // Лабораторное дело. – 1988. – № 2. – С. 60–63.

8. Колесова, О.Е. Перекисное окисление липидов и методы определения продуктов липопероксидации в биологических средах [Текст] / О.Е. Колесова, А.А. Маркин, Т.Н. Федорова // Лабораторное дело. – 1984. – № 9. – С. 540–546.

9. Келебанов, Г.И. Оценка антиоксидантной активности плазмы крови с применением желточных липопротеидов [Текст] / Г.И. Келебанов [и др.] // Лабораторное дело. – 1988. – № 5. – С. 59–62.

10. Леоненко, О.Б. Вплив ацетату свинцю на процеси вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів [Текст] / О.Б. Леоненко, В.А. Стежка // Гигиена труда. – 2002. – Вып. 33. – С. 152–162.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_kutsan_ua.pdf434.9 КБ