Ви є тут

Клініко-рентгенологічна, гематологічна і біохімічна оцінка остеозаміщення кальцій-фосфатною керамікою, легованою германієм, за осколкових переломів трубчастих кісток у собак

Серед хірургічної патології у тварин значну частку займаютьрізноманітні травматичні ушкодження скелета, наслідком яких єпереломи кісток. Представлені результати рентгенологічних та біохімічних показників крові за остеозаміщення осколкових переломівкісток у собак.Мета роботи – клініко-рентгенологічно і патохімічно обґрунтувати остеозаміщення кальцій-фосфатною керамікою, легованою германієм, за осколкових переломів кісток у собак.Травмованим тваринам дослідної групи (n=10) кісткові дефекти заміщували легованою германієм кальцій-фосфатною керамікою(ГТлGeг-700), контрольної (n=10) – нелегованою керамікою (ГТг-700).У сироватці крові визначали активність загальної лужної фосфатази (ЗЛФ) та її кісткового ізоферменту (КіЛФ), тартрат-резистентної кислої фосфатази (ТрКФ). Вимірювання проводили спектрофотометром Stat Fax 4500.На 60-ту добу в тварин дослідної групи відмічали виповненнякісткового дефекту регенератом високої рентгенщільності з відсутньою реакцією періосту, що свідчило про повну консолідацію перелому і було підставою для видалення засобів фіксації. У контрольній– візуалізувалася не повністю виповнена регенератом ділянка дефекту кісткової тканини. Активність тартрат-резистентної кислої фосфатази (ТрКФ) вобох групах мала тенденцію до збільшення. На 14-ту добу у тварин дослідної групи спостерігали пік активності ТрКф (33,8±0,31),що у 1,3 раза (р<0,001) вище за рівень у контрольних та у 1,5 раза(р<0,001) клінічно здорових тварин, відповідно. На 30-ту добу досліджень відмічали зниження рівня ТрКФ у дослідній групі в 1,2 раза(р<0,001) порівняно з контрольною, у якій у цей термін показник досягав пікових значень і становив 34,9±0,25 од./л.Максимальна активність кісткового ізоферменту лужної фосфатази (КіЛФ) у дослідній групі спостерігалася на 14-ту добу репаративного остеогенезу і становила 41,7±0,43 од./л, що в 1,2 раза(p<0,001) вище за показник контрольної групи. Натомість, у останнійгрупі пік активності кісткового ізоферменту відмічали лише на 30-тудобу (40,9±0,48 од./л), тимчасом показник дослідних тварин у цейтермін динамічно зменшувався.Використання кальцій-фосфатної кераміки за осколкових переломів кісток гомілки у собак сприяє зменшенню інтенсивності запально-резорбтивної стадії репаративного остеогенезу і прискорюєїх консолідацію в 1,4 раза. Динаміка біохімічних маркерів кістковогометаболізму засвідчує оптимізований перебіг репаративного остеогенезу за остеозаміщення кісткових дефектів легованою германіємкальцій-фосфатною керамікою.

Ключові слова: біокераміка, германій, загальна лужна фосфатаза, кістковий ізофермент лужної фосфатази, тартрат-резистентнакисла фосфатаза, кісткова тканина.

 1. Appendicular fracture repair in dogs usingthe locking compression plate system: 47 cases /P.J. Haaland et al. Vet. Comp. Orthop Traumatol. 2009.Vol. 4. Р. 309–315. DOI:10.3415/VCOT08-05-0044.
 2. Використання композитних матеріалів запереломів трубчастих кісток у тварин / М.В. Рубленко та ін. Біла Церква, 2015. 86 с.
 3. Пустовіт Р.В., Данилейко Ю.М., Рубленко М.В.Моніторинг хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин ДЛВМ у Київському районі м. Одесиза 2003–2005 роки. Вісник Білоцерків. держ. аграр.ун-ту. Біла Церква. 2006. Вип. 36. С. 132–137.
 4. Review of 166 Gunshot Injury Cases in Dogs/H. Capak et al. Top Companion Anim Med. 2016.31(4). P. 146–151. DOI:10.1053/j.tcam.2016.11.001.
 5. Appendicular fracture repair in dogs usingthe locking compression plate system: 47 cases /P.J. Haaland et al. Vet. Comp. Orthop Traumatol. 2009.Vol. 4. Р. 309–315. DOI:10.3415/VCOT08-05-0044.
 6. Characterization and Comparison of InjuriesCaused by Accidental and Non-accidental Blunt ForceTrauma in Dogs and Cats/N. Intarapanich et al. Journalof Forensic Sciences. 2016. 61 p. DOI:10.1111/1556-4029.13074.
 7. Trauma Etiology in Dogs and Cats: ARetrospective Study of 4626 Cases. Bulletin ofUniversity of Agricultural Sciences and VeterinaryMedicine Cluj-Napoca/ R. Cojocaru et al. VeterinaryMedicine. 2021. Vol. 78. 20 p. DOI:10.15835/buasvmcn-vm:2021.0015.
 8. Рубленко С.В., Єрошенко О.В. Моніторингветеринарної допомоги і структура хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин в умовахміської клініки. Вісник Сумського НАУ. Суми. 2012.Вип. 1 (30). С. 150–154.
 9. Infection after fracture fixation: Current surgicaland microbiological concepts/ W.J. Metsemakers et al.Injury. 2018. 49(3). P. 511–522. DOI:10.1016/j.injury.2016.09.019.
 10. Wenkel R., Kaulfuss K. Fractures in small andpet animals, frequencies, classification and therapy.Kleintierpraxis, 2000. 35 p.
 11. Marsell R., Einhorn T.A. The biology offracture healing. Injury. 2011. Vol. 42(6). P. 551–555.DOI:10.1016/j.injury.2011.03.031.
 12. Рубленко М.В., Андрієць В.Г., Семеняк С.А.Молекулярно-біологічні механізми репаративногоостеогенезу. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2017. Т. 2. № 136. С. 13–21.
 13. Won S., Chung W.J., Yoon J. Clinical applicationof quantitative computed tomography in osteogenesisimperfecta-suspected cat. J Vet Sci. 2017. Vol. 18(3).Р. 415–417. DOI:10.4142/jvs.2017.18.3.415.
 14. Sartoris D.J., Resnick D. Dual-energyradiographic absorptiometry for bone densitometry:current status and perspective. AJR Am J Roentgenol.1989. Vol. 152 P. 241–246.
 15. Dmitrijev V. Features of Dogs Treatment atFractures of Peripheral Skeleton. Scientific Messengerof LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies.Veterinary Sciences. 2018. Vol. 20. Р. 279–281.DOI:10.15421/nvlvet8355
 16. Ільніцький М.Г., Смурна О.В. Особливості остеогенезу та репаративної регенерації кістоктаза у собак. Вет. медицина України. 2007. № 7.С. 35–37.
 17. Oryan A., Alidadi S., Moshiri A., Maffulli N.Bone regenerative medicine: classic options, novelstrategies, and future directions. J. Orthop Surg Res.2014. Vol. 9. (1). P. 29–36.
 18. Стойка Р.С., Фільченков О.О. Біфункціональна дія трансформуючого фактора росту b врегуляції проліферації та апоптозу клітин нервовоїсистеми. Нейрофізіологія. 2001. № 5. С. 376–383.
 19. Стойка Р.С., Фільченков О.О. Біфункціональна дія трансформуючого фактору росту b врегуляції проліферації та апоптозу клітин імунної системи. Імунологія та алергологія. 2001. № 3.С. 5–16.
 20. Chen Y.L., Wu H.W., Jiang M.J. Transforminggrowth factor-beta 1 gene and protein expressionassociated with atherogenesis of cholesterol-fedrabbits. Histol. Histopathol. 2000. Vol. 15. P. 421–428.
 21. Collo G., Pepper M.S. Endothelial cell integrinalpha 5 beta 1 expression is modulated by cytokinesand during migration in vitro. J. Cell. Sci. 1999.Vol. 112. P. 569–578.
 22. Endoglin, a TGF-beta receptor-associatedprotein, is expressed by smooth muscle cells inhuman atherosclerotic plaques/ B.A. Conley et al.Atherosclerosis. 2000. Vol. 153. P. 323–335.
 23. Cytokine expression in advanced humanatherosclerotic plaques: dominance of proinflammatory(Th1) and macrophage-stimulating cytokines/J. Frostegard et al. Atherosclerosis. 1999. Vol. 145.P. 33–43.
 24. Gamble J.R., Vadas M.A. Endothelial celladhesiveness for human T-lymphocytes is inhibitedby transforming growth factor-beta 1. J. Immunology.1991. Vol. 146. P. 1149–1154.
 25. Ульянчич Н.В. Формування властивостейкальцій-фосфатної кераміки для регенеративної медицини: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.02.01.Київ, 2020. 27 с.
 26. Тодосюк Т.П. Рентгено- та макроморфологічна оцінка репаративного остеогенезу за імплантації гідроксиапатитного композиту, легованогогерманієм. Науковий вісник ветеринарної медицини, 2020. № 2. С. 183–194. DOI:10.33245/2310-4902-2020-160-2-183-194
 27. Evaluation of usage of silicon-dopedhydroxyapatite ceramics for treatment of fragmentedbone fractures in dogs / M.V. Rublenko et al. Scientific Messenger of Lviv National University of VeterinaryMedicine and Biotechnologies. Veterinary sciences.2020. Vol 22. No. 99. P. 29–37. DOI:10.32718/nvlvet9905
 28. Effect of organic germanium compound (Ge-132) on experimental osteoporosis in rats/ A. Fujii et al.General Pharmacology: The Vascular System. 1993.Vol. 24(6). Р. 1527–1532. DOI:10.1007/s10653-017-0061-0
 29. Matthias H.F., Jelkmann K.W. Role of BloodPlatelets in Infection and Inflammation. Journal ofinterferon & cytokine research. 2002. Vol. 22. Р. 913–922. DOI:10,1089-10799900260286623
 30. Рубленко М.В., Семеняк С.А., Ульянчич Н.В.Динаміка біомаркерів репаративного остеогенезуза умов заміщення кісткових дефектів. Науковийвісник ЛНУВВБТ ім. С.З. Гжицького. Львів, 2014.Т.16. № 3 (60). Ч. 1. С. 287–294.
 31. Шевченко С. М., Рубленко М. В., Ульянчич Н. В., Клименко П. П. Гістоморфологічна характеристика остеозаміщення у кролів гідроксиапатитною керамікою та фібрином, збагаченимтромбоцитами. Науковий вісник ЛНУВМБ іменіС.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки. 2021.Т. 23. № 102. С. 43–52. DOI:10.32718/nvlvet10207
 32. Чемеровський В.О. Рентгенографічна,макроморфологічна і гематологічна оцінка гідроксиапатитної кераміки з різними фізико-хімічнимивластивостями. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2020. № 1. С. 140–152. DOI:10.33245/2310-4902-2020-154-1-140-152
ДолученняРозмір
PDF icon todosiuk_1_2023.pdf949.73 КБ