Ви є тут

Корекція показників природної резистентності у телят хворих на абомазоентерит

Захворювання органів травлення, особливо молодняку, досить поширені та наносять значні збитки у господарствах усіх видів власності. Томуважливим є розроблення комплексної схеми лікування, що впливає на усіланки патогенезу, прискорює одужання і водночас не має токсичної дії наорганізм молодих тварин. Дослідження проводили в господарствах Львівської області на телятах чорно-рябої породи 1,5–2-місячного віку. У твариндослідних груп було діагностовано абомазоентерит. Контролем слугуваликлінічно здорові тварини-аналоги. Попередньо було встановлено, що ухворих на абомазоентерит телят знижується бактерицидна активність сироватки крові (БАСК), лізоцимна активність сироватки крові (ЛАСК) та показники активності фагоцитозу нейтрофілів. Лікування тварин проводилиіз застосуванням дієти, антибіотикотерапії, регідратаційної та вітамінноїтерапії. Крім того телятам однієї з дослідних груп застосовували перорально препарат Селену (Сел-Плекс) і внутрішньом’язово препарат Германію(Максидін 0,4), як антиоксиданти та імуномодулятори. Отримані дані вказують, що застосування цих препаратів у комплексній терапії телят хворих на абомазоентерит сприяло прискоренню клінічного одужання тварин(у середньому на 2 доби). Встановлено позитивний вплив препаратів Селену та Германію на показники неспецифічної резистентності: БАСК і ЛАСКна сьому добу досліджень були вищими (р<0,001), ніж у тварин, яким ці препарати не застосовували і становили відповідно 41,0±0,51 та 19,5±0,45 %.Аналогічні зміни виявлено щодо показників фагоцитозу. Фагоцитарна активність нейтрофілів (ФА) була вищою на третю (р<0,05), сьому (р<0,01)та чотирнадцяту (р<0,01) добу досліджень, а фагоцитарний індекс (ФІ) насьому (р<0,001) та чотирнадцяту (р<0,001) добу досліджень порівняно згрупою тварин де препарати Селену та Германію не застосовували. Проведені дослідження вказують на те, що застосування препаратів Сел-Плекста Максидін 0,4 у комплексному лікування телят хворих на абомазоентеритприскорювало одужання тварин, зокрема через позитивний вплив на показники неспецифічної резистентності.

Ключові слова: молодняк, розлади травлення, Селен, Германій, показники фагоцитозу, бактерицидна, лізоцимна активність сироватки крові.

 1. Биологическая активность соединений германия/ Э. Я. Лукевиц и др. Рига: Зинатне, 1990. 191 с. URL:twirpx.com/file/1897036/
 2. Голубкина Н. А., Папазян Т. Т. Селен в питании: растения, животные, человек. М.: Печатный город, 2006. 254 с.
 3. Дорофейчук В. Г. Лизоцимная активность сыворотки крови. Лабораторное дело. 1968. № 1.С. 28–34.
 4. Жаркой Б. Л. Взаимосвязь интенсивности процессов свободно-радикального окисления и показателей иммунного статуса у телят. Свободные радикалы, антиоксиданты и здоровье животных: материалы междунар. науч.-практ. конф., 21–23 сентября 2004 г. Воронеж, 2004. С. 36–40. URL:nivipat.ru/wp-content/uploads/2016/11/Sympos.1.doc
 5. Зінко Г.О. Імунний статус телят, хворих на гастроентерит. Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини і біотехнологій імені С.З. Гжицького. Львів, 2017. Т. 19. № 82. С. 61–65. DOI:10.15421/nvlvet8213 5
 6. Зінко Г.О., Слівінська Л.Г. Вплив препаратів Селену та Германію на окремі ланки патогенезу за гастроентериту телят. Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів, 2013. Т. 15. № 1 (55). Ч. 1. С. 60–67. URL:nbuv.gov.ua/UJRN/ nvlnu_2013_15_1%281%29__13
 7. Зінко Г.О., Слівінська Л.Г. Ефективність застосування мікроелементів Селену та Германію за гастроентериту телят. Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. Біла Церква, 2012. Вип. 10 (99). С. 41–45.
 8. Зінко Г.О, Слівінська Л.Г. Стан системи ПОЛ-АОЗ в умовах технологічного стресу та за дії препаратів Селену та Германію. Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів, 2012. Т. 14. № 3 (53). Ч. 1. С. 59–65. URL:nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_ 2012_14_3%281%29__14
 9. Кост Е. А., Стенко М. И. Исследование фагоцитоза. Справочник по клиническим лабораторным методам исследования. М.: Медицина, 1975. С. 56–57. URL:twirpx. com/file/1036710/
 10. Лісова Н. Е. Імунофізіологічний статус телят за впливу антимікробних препаратів та імуномодуляторів: дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.13. Львів, 2006. 148 с. URL:otherreferats. allbest.ru/medicine/00462994_0.html
 11. Сагакянц А. Б., Хаитов Р. М. Некоторые аспекты исторического становления теории фагоцитоза (к 100-летию присуждения И. И. Мечникову Нобелевской премии). Иммунология. 2008. № 4. С. 196–201.
 12. Синтез лизоцима и его инактивация микроорганизмами, выделенными от больных с различными нозологическими формами/О. В. Бойко и др. Современные проблемы науки и образовани. 2014. № 3. URL:www. science-education.ru/ru/article/view?id=13101
 13. Слівінська Л.Г., Зінко Г.О. Вплив препаратів мікроелементів Селену та Германію на показники Т- і В-клітинного імунітету телят. Наук.-техн. бюлетень ДНДКІ вет. препаратів та кормових добавок. Львів, 2012. № 1–2. С. 444–448.
 14. Смирнова О. В., Кузьмина Т. А. Определение бактерицидной активности сыворотки крови методом фотонефелометрии. ЖМЭИ. 1966. № 4. С. 8–11.
 15. Томчук В. А., Мельничук Д. А. Перекисное окисление липидов в крови телят, больных диспепсией. Ветеринария. 2003. № 8. С. 35–37. URL:irb.nubip.edu.ua/cgi-bin/irbis64r _14/cgiirbis_64.exe?LNG=en&P21DBN=ECCA&I21DBN=ECCA_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM =F&Z21MFN=48587
 16. Чумаченко В. Е., Высоцкий Н. А., Сердюк Н. А. Определение естественной резистентности и обмена веществ у сельскохозяйственных животных. К.: Урожай, 1990. 134 с.
 17. Шахов А. Г. Роль процессов свободного окисления в патогенезе инфекционных заболеваний. Свободные радикалы, антиоксиданты и здоровье животных: материалы междунар. науч.-практ. конф., 21–23 сентября 2004 г. Воронеж, 2004. С. 3–9. URL:nivipat.ru/wp-content/ uploads/2016/11/Sympos.1.doc
 18. Arthur J.R., McKenzie R. C., Beckett G. J. Selenium in the Immune System J. Nutr. 2003. Vol. 133. no. 5. P.1457–1459. DOI:10.1093/jn/133.5.1457S
 19. Avery J. C., Hoffmann P. R. Selenium, Selenoproteins, and Immunity. Nutrients. 2018. Vol. 10(9). 1203 p. DOI:10.3390/nu10091203
 20. Biological role of selenium in the organism of animals and humans/ O.Sobolev et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. № 8(1). P. 654–665. DOI: 10.15421/2017_263
 21. Duff G. C., Galyean M. L. Board-invited review: Recent advances in management of highly stressed, newly received feedlot cattle. J. Anim. Sci. 2007. Vol. 85. P. 823– 840. DOI:10.2527/jas.2006-501
 22. Li L., Ruan T., Lyu Y., Wu B. Advances in Effect of Germanium or Germanium Compounds on Animals. A Review. Journal of Biosciences and Medicines. Vol. 5. 2017. P. 56–73. DOI:10.4236/ jbm.2017.57006.
 23. Lykkesfeldt J., Svendsen O. Oxidants andantioxidants in disease: Oxidative stress in farm animals. The Veterinary Journal. 2007. Vol. 173. Issue 3. P. 502–511. DOI:10.1016/j.tvjl.2006.06.005
 24. Rumen Microorganisms Decrease Bioavailability of Inorganic Selenium Supplements /M. L. Galbraith et al. Biological Trace Element Research. 2016. Vol. 171(2). P. 338–343. DOI:10.1007/s12011-015-0560-8.
 25. Qian F., Misra S., Prabhu K.S. Selenium and selenoproteins in prostanoid metabolism and immunity. Crit Rev Biochem Mol Biol. 2019. Vol. 54(6). P. 484–516. DOI:1 0.1080/10409238.2020.1717430
 26. Steen A., Strom T., Bernhoft A. Organic selenium supplementation increased selenium concentrations in ewe and newborn lamb blood and in slaughter lamb meat compared to in organic selenium supplementation. Acta Vet Scand. 2008. URL:ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18377659
 27. Surai P.F., Kochish I.I., Fisinin V.I., Juniper D.T. Revisiting Oxidative Stress and the Use of Organic Selenium in Dairy Cow Nutrition. Animals. 2019. no. 9. 462 p. DOI:10.3390/ani9070462
 28. Surai P.F. Selenium in Nutrition and Health. Nottingham, United Kingdom Nottingham University Press. 2006. 974 p. URL:feedfood.co.uk/download/AO_ system_2006.pdf
 29. Selenium in natural environment and food chains. A Review/ O.I. Sobolev et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2020.Vol. 10. no. 4. Р. 148–158. DOI:10.15421/2020_182
ДолученняРозмір
PDF icon slivinska_2_2021.pdf493.43 КБ