Ви є тут

Корекція вмісту Натрію та Калію у крові корів кормовою добавкою Гермацинк із урахуванням типологічних особливостей нервової системи

У цільній крові, клітинах та сироватці крові визначали вміст Натрію, Калію. Розраховували показник трансмембранного потенціалу. Доведено ефективність корекції вмісту окремих макроелементів у крові корів з різним типом вищої нервової діяльності та вегетативним статусом за застосовування кормової добавки Гермацинк. Через 10 діб після початку задавання нанопрепарату вміст Натрію в клітинах крові корів сильного неврівноваженого (далі СН) та слабкого типів вищої нервової діяльності (далі ВНД) знижується лише на 8,7 % (р<0,05) та 15,1 % (р<0,05) порівняно до показників корів з сильним врівноваженим рухливим (далі СВР) типом ВНД. Вміст Натрію в клітинах крові через 30 діб після початку досліджень у корів СН та слабкого типів ВНД достовірно не відрізняється від показників корів СВР типу. Однак, через 45 діб після задавання кормової добавки Гермацинк у клітинах крові корів слабкого типу ВНД вміст цього металу знову достовірно збільшується на 9,2 % (р<0,05) від показника корів СВР типу ВНД. У корів зі слабким типом вищої нервової діяльності вміст Калію в сироватці крові протягом 10 діб після початку задавання нанопрепарату збільшується на 16,0 % (р<0,05). За впливу кормової добавки Гермацинк в клітинах крові корів-симпатикотоніків нормалізується співвідношення вмісту Натрію до Калію. Слід відмітити, що задавання кормової добавки Гермацинк тваринам із СВР, СВІ (сильним врівноваженим інертним) та СН типами ВНД достовірно не впливає на показник трансмембранного потенціалу за Калієм. Тоді як значення цього показника у корів зі слабким типом ВНД протягом 45 діб досліджень зменшується на 20,9 % (р<0,001). У корів з різними типами ВНД співвідношення одно- до двовалентних іонів протягом всього періоду досліджень зменшується в межах тенденції на 3,8–5,2 %. Таким чином, проведені дослідження вказують, що задавання кормової добавки Гермацинк коровам з різними типами ВНД має коригуючий вплив на вміст Натрію та Калію у крові тварин.

Ключові слова: вища нервова діяльність, корови, макроелементи, кормова добавка, клітини крові.

 1. Карповський В. І. Типи вищої нервової діяльності великої рогатої худоби та характер адаптаційних реакцій на дію зовнішніх подразників: автореф. дис. ... д-ра. вет. наук / НУБіП України. Київ, 2011. 42 с.
 2. Ноздрачев А. Д. Физиология вегетативной нервной системы. Л.: Наука, 1983. 296 с
 3. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині  /В.В. Влізло та ін. Львів: СПОЛОМ. 2012. 764 с.
 4. Микроэлементозы человека: етиология, классификация, органопатология / А.П. Авцын и др. М.: Медицина, 1991. 4 с.
 5. Ветеринарна клінічна біохімія / В.І. Левченко та ін. Біла Церква, 2002. С. 177–180.
 6. Динаміка показників мінерального обміну перепілок у різні періоди яйцекладки та за комплексу незамінних амінокислот в поєднанні з вітаміном Е/ М.П. Ніщеменко та ін. Наук. вісн. НУБіПУ, Київ, 2018. № 285. С. 212–220.
 7. Li J., Xing L., Zhang R. Eff ects of Seand Cd Co-treatment on the Morphology, Oxidative Stress, and Ion Concentrations in the Ovaries of Laying Hens. Biol Trace Elem Res. 2018. Vol. 183(1). Р.156–163.
 8. Comparison of selenium levels and sources and dietary fat quality in diets forbroiler breeders and layer hens / S. Leeson et al. Poult.Sci. 2008. Vol. 87(12). Р. 2605–2612.
 9. Eff ects of dietary form of selenium on its distribution in eggs / K. Čobanová et al. Biol. Trace Elem Res. 2011. Vol. 144(1-3). P. 736–746.
 10. The eff ect of level and source of dietary selenium supplementation on eggshellquality/ Z. Pavlović et all. Biol Trace Elem Res. 2010. no. 133(2). P. 197–202.
 11. Довідник загальних і спеціальних методів дослідження крові сільськогосподарської птиці / Данчук В.В. та ін. Львів: СПОЛОМ, 2013. 248 с.
 12. Авдосьєва І.К., Каплуненко В.Г., Пащенко А.Г. Перспективи використання здобутків нанотехнологій у ветеринарній практиці. Тваринництво сьогодні. 2015. №7. С. 52–56.

 

ДолученняРозмір
PDF icon zhurenko_1_2020.pdf4.38 МБ