Ви є тут

ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ІМУНОМОДУЛЮВАЛЬНИЙ ВПЛИВ ЕНРОФЛОКСАЦИНУ НА ОРГАНІЗМ КОРІВ ЗА ЕНДОМЕТРИТУ У РАЗІ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЙОГО ВВЕДЕННЯ

У статті проведено порівняльний аналіз показників імунного статусу та неспецифічної резистентності організму корів за гнійного ендометриту. У хворих корів, відносно контролю, у 1,6 раза була збільшена кількість спонтанно активованих нейтрофілів, 1,5 раза зріс індекс активації нейтрофілів (ІАН) та в 2 рази – цитологічний індекс (ЦЛІ). Встановлено вірогідне (на 21,34±2,08 %) зниження фагоцитарної активності (ФА) нейтрофілів та в 1,5 раза – фагоцитарного числа (ФЧ). На закінчення лікування відзначається нормалізація тестованих показників фагоцитозу, причому у разі реґіонарного введення препаратів позитивна динаміка була більш вираженою, що підтверджується вірогідною різницею між показниками ФА і ФЧ у дослідних групах. Таким чином, встановлено, що реґіонарне введення препаратів сприяє більш активній імунореабілітації організму корів та підвищує ефективність їх лікування.

Ключові слова: корова, післяродовий період, імунний статус, реактивність, гнійний ендометрит, реґіонарне введення, фагоцитоз, раціональна антибіотикотерапія.

1. Любецький В.Й. Післяродовий ендометрит у корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра вет. наук: спец. 16.00.07 "Ветеринерне акушерство" / В.Й. Любецький. – К., 1998. – 36 с.

2. Желавський М.М. Імунобіологічні аспекти післяродового гнійно-катарального ендометриту у корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.07 "Ветеринарне акушерство" / М.М. Желавський. – Львів: ЛДАВМ, 2002. – 21 с.

3. Faro S. Postpartum endometritis / S. Faro // Clin. Perinatol. – 2005. – Vol. 32, №3. − P. 803−814.

4. Yablonsky V.A. Systemic approuch to cattle sterility / V.A Yablonsky, A.A. Bodnar // XXV Congress of the World Veterinary Association. Abstracts. – Yokohama, Yapan, 1995. − Р. 271.

5. Yablonsky V.A. Cell immunity indices of cows with pathology of reproductive organs / V.A. Yablonsky, A.A. Bodnar, A.N. Borisenko // 2 nd  international forum of reproctive immunology. Abstracts. – Magdeburg, Germany, 1993. − Р. 27.

6. Керничний С.П. Патогенетичне обґрунтування лікування корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. вет. наук: спец. 16.00.07 "Ветеринарне акушерство" / С.П. Кер-ничний. – Київ, 2008. – 20 с.

7. Карпушина И.А. Применение методики направленного транспорта лекарственных веществ в клинической практике (обзор литературы) / И.А. Карпушина, Т.Ф. Стеблева, Е.Ю. Бонитенко // Российский биомедицинский журнал. − 2004. − Т.5. − С. 404−408.

8. Boulton A.J. M. International collaboration on the diabetic foot: a 15-year progress report / A.J. M. Boulton //  Diabet. Metab. Res. Rey. – 2004. – Vol. 20, № 1. – P. 2−3.

9. Яковлев С.В. Место фторхинолонов в лечении бактериальных инфекций / С.В. Яковлев // Русский медицинский журнал. – 2003. – Т. 11, № 8. – С. 434−437.

10. Сидоренко C.B. Роль хинолонов в антибактериальной терапии / C.B. Сидоренко // Механизм действия, устойчивость микроорганизмов, фармакокинетика и переносимость // Рос. медиц. журнал. − 2003. − Т. 11, № 2. − С. 98.

11. Падейская Е.Н. Антимикробные препараты группы фторхинолонов в клинической практике / Е.Н. Падейская, В.П. Яковлев. − М.: Догата, 1998. − 352 с.

12.  Neu H.C. Microbiologic aspects of fluoroquinolones / H.C. Neu // Am. J. Ophthalmol. – 1991. – Vol. 112 – P. 15–24.

13. Ball P. Quinolone generations: natural history or natural selection? / P. Ball // J. Antimicrob. Chemother. – 2000. – 46: Topic. – Т. 1. – Р. 17−24.

14. The quinolones. Edited by V.T. Andriole. Second Edition. Academic Press, London, 1998. – 441 p.

15. Симонов С.С. Неантибактериальные эффекты антибиотиков / С. С. Симонов // Здоров’я України, 2000 . − № 3. – С. 22−23.

16. Патент на винахід № 85115 Україна, МПК (2006) А 61 К 31/47. Спосіб лікування гнійного ендометриту у корів / О.О. Боднар, С.П. Керничний − 2007. − № 03110; Заявл. 23.03.2007; Опубл. 25.12.2008. − Бюл. № 24.

17. Методичні рекомендації для оцінки та контролю імунного статусу тварин / Р.П. Маслянко, І.І. Олесюк, А.І. Падовський [та ін.]. − Львів, 2001. – 87 с.

18. Боднар О.О. Показники функціональної метаболічної активності нейтрофілів при гострих післяпологових ендометритах у корів / О.О. Боднар, М.М. Желавський // Наук. вісник Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С. З. Гжицького. − Львів, 2000. − Т.2 , № 2. − Ч. 1. − С. 19−21.