Ви є тут

Метаболізм протеїнів у глибокотільних корів та нетелей

Системи управління здоров’ям і продуктивністю мають бути зосереджені на ранньому виявленні та подальшому запобіганні фізіологічних дисбалансів у молочних стадах. Тому актуальною є необхідність постійного моніторингу стану здоров’я корів різних фізіолого-технологічних груп, зокрема маркерів білкового обміну. Уміст загального протеїну в сироватці крові глибокотільних корів і нетелей установлено в межах 58,3–102,7 г/л (77,2± 0,48 г/л). Порушення його метаболізму діагностували в 35,4 % тварин, причому у більшості із них (20,4 %), переважно у нетелей, воно проявлялось гіпопротеїнемією. Оптимальний уміст альбумінів встановлено у 81,2 % дослідженого поголів’я за середнього значення 41,1± 0,26 %, зокрема у 74,6 % сухостійних корів та у 91,7 % нетелей. Гіпоальбумінемію діагностували в середньому у 18,8 % тварин, зокрема у 25,4 % корів та у 8,3 % нетелей. У сухостійних корів патологія виникала переважно унаслідок розвитку дистрофічних процесів у печінці у попередні лактаційні періоди, у нетелей, передусім, за дефіциту протеїну в раціоні. У 72,2 % досліджених тварин за 40–10 діб до передбачуваних родів відсутні порушення колоїдної стійкості грубодисперсних протеїнів. У 14,1 % зразків сироватки крові тест був слабопозитивний (++), в 11,5 % – позитивний (+++) і різкопозитивний (++++). У 2,2 % корів утворення у пробірці щільного згустку молочно-білого забарвлення констатували вже через 4–7 год після постановки реакції (тест гіперпозитивний – +++++). Оптимальні значення метаболізму сечовини в сироватці крові встановлені у 48,1 % сухостійних корів та в 55,0 % нетелей (3,53± 0,043 ммоль/л; 1,82–6,80). Зниження її вмісту діагностували, відповідно, у 49,7 і 45,0 % тварин. Метаболізм креатиніну в сироватці крові 94,8 % досліджених сухостійних корів та у 94,1 % нетелей був оптимальний, а його значення знаходились у межах референтних величин. Гіперкреатинінемію діагностували у 5,4 % дослідженого поголів’я тварин, що, ймовірно, може бути спричинене розвитком дистрофічних процесів у клубочках нирок.

Ключові слова: метаболізм, діагностика, протеїни, альбуміни, сечовина, креатинін, печінка, глибокотільні корови, нетелі.

 1. Кондрахін І.П., Левченко В.І. Фізіологічні основи профілактики внутрішніх хвороб тварин. Вісник аграр. науки. 1999. № 2. С. 33–35.
 2. Левченко В.І., Сахнюк В.В. Етіологія, патогенез та діагностика внутрішніх хвороб у високопродуктивних корів. Вісник аграр. науки. 2001. № 10. С. 28–32.
 3. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби: монографія / Г.О. Богданов та ін.; за ред. В.М. Кандиби, І.І. Ібатулліна, В.І. Костенка. Ж., 2012. 860 с.
 4. Рубан С.Ю., Василевський М.В. Організація нормованої годівлі в молочному скотарстві: монографія. К., 2014. 136 с.
 5. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин / І.І. Ібатуллін та ін.; за ред. І.І. Ібатулліна та О.М. Жукорського. Київ, 2016. 300 с.
 6. Остапенко Л.І., Рибальченко В.К. Біологічна і біоорганічна хімія: навч. посібник. 2 т. Т. 1. Молекулярна організація живого. Метаболізм і біоенергетика. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. 1044 с.
 7. Adaptation of some energetic parameters during transition period in dairy cows / E. Fiore et al. Jornal of Applied Animal Research. 2018. 46. P. 402–405.
 8. Weiss W. Estimating digestible and metabolizable energy concentrations of ruminant diets. EAAP Scientific Series. 2019. 138. P. 83–88.
 9. Hussein H.A., Thurmann J.P. 24-h variation of blood serum metabolites in high yielding dairy cows and calves. BMC Vet. Res. 2020. Vol. 16. P. 327–340.
 10. Use of metabolic profiles for the assessment of dietary adequacy in UK dairy herds / A.I. Macrae et al. Vet. Rec. 2016. 159. P. 655–61.
 11. Cellini M., Hussein H.A., Elsaued H.K., Saued A.S. The association between metabolic profile indices, clinical parameters, and ultrasounds measurement of baskfat trickness during the periparturient period of dairy cows. Comp. Clin. Pathol. 2019. 28. P. 711–723.
 12. Purrel K., Kuczynska B. Metabolic profiles of cow’s blood a review. J. Sci. Food. Agric. 2016. 96. P. 4321–28.
 13. Intraday variation of metabolic key indicators in serum of dairy cows between week 2 antepartum and week 12 postpartum / S. Wiedemann et al. Czeh. J. Amin. Sci. 2013. 58. P. 343–350.
 14. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин: навч. посібник / В.І. Левченко та ін.; за ред. В.І. Левченка. К.: Аграрна освіта, 2010. 437 с.
 15. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / В.В. Влізло та ін.; за ред. В.В. Влізла. Львів: СПОЛОМ, 2012.764 с.
 16. Сахнюк В.В. Поліморбідність внутрішньої патології у високопродуктивних корів (експериментальне та теоретичне обґрунтування патогенезу, методів діагностики, лікування і профілактики): дис. … д-ра вет. наук: 16.00.01. Біла Церква, 2009. 313 с.
 17. Петровська І.Р., Салига Ю.Т., Вудмаска І.В. Статистичні методи в біологічних дослідженнях: навч.-метод. посіб. Київ: Аграрна наука, 2022. 172 с.
 18. Влізло В., Хельтерскінкен М., Шолоц Г., Штейер М. Порушення годівлі корів – причина захворюваності. Вет. медицина України. 2001. № 5. С. 38–39.
 19. Левченко В.І., Сахнюк В.В., Утеченко М.В. Морфофункціональний стан печінки за множинної внутрішньої патології у високопродуктивних корів. Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. Біла Церква, 2009. Вип. 62. С. 45–51.
 20. Variation in blood serum proteins and association with somatic cell count in dairy cattle from multi-breed herds / T. Bobbo et al. Animal. 2017. Vol. 11. Issue 12. P. 2309–2319.
 21. Ghaffari M.H., MacPgerson J.A., Berends H., Steele M. Diurnal variation of NMR based blood metabolites in calves fed a high plane of milk replacer: a pilot stude. BMC Vet. Res. 2017. 13. 271 p.
 22. Pavol Mudron. Body condition score and health disorders in dairy cows. Proceedings of the XX. Middle European Buiatric Congress. Slovenia, 2021. P. 8–12.
 23. Маслянко Р.П., Флюнт Р.Б. Імунний статус телят з різними строками внутрішньоутробного розвитку. Наук. вісник Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. Львів, 2000. Т. 2 (№ 2). Ч. 1. С. 132–136.
 24. Сахнюк В.В. Параметри оцінки клініко-функціонального стану печінки і нирок у клінічно здорових високопродуктивних корів. Вісник Білоцерків. держ. аграрн. ун-ту. Біла Церква, 2008. Вип. 51. С. 78–85.
 25. Янович В.Г., Сологуб Л.І. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин: монографія. Львів, 2000. 384 с.
 26. Великая Н.В., Брюзгина Т.С. Газохроматографический анализ липидов сыворотки крови и желчи при токсических поражениях печени. Клин. лабор. диагностика. 2002. № 6. С. 50–51.
 27. Вовкотруб Н.В. Нефротичний синдром у високопродуктивних корів і новонароджених телят (патогенез, діагностика і лікування): автореф. дис. … канд. вет. наук: 16.00.01. Біла Церква, 2005. 22 с.
 28. Milk metabolomics data reveal the energy balance of individual dairy cows in early lactation / W. Xu et al. Sci. Rep. 2018. 8. P. 1582–1588.
 29. Metabolomics of milk reflects a negative energy balance in cows / W. Xu et al. J. Proteone Res. 2020. 19. 8. P. 2942–2949.
 30. Changes in milk proteome and metabolome associated with dry period length, energy balance, and lactation stage in postparturient dairy cows / J. Lu et al. J. Proteome Res. 2013. 12. P. 3288–3296.
 31. Левченко В.І., Сахнюк В.В., Чуб О.В. Поширення, етіологія, особливості перебігу та діагностики множинної внутрішньої патології у високопродуктивних корів. Наук. вісник вет. медицини. Біла Церква, 2010. Вип. 5 (78). С. 97–102.
 32. Сахнюк В.В., Левченко В.І., Чуб О.В. Профілактика множинної внутрішньої патології у високопродуктивних корів. Наук. вісник ветеринарної медицини. 2015. № 1 (118). С. 30–37.
 33. Гепатодистрофія високопродуктивних корів / В.В. Сахнюк та ін. Наук. вісник вет. медицини. 2017. № 1 (133). С. 32–384.
 34. Левченко В.І. Внутрішні хвороби високопродуктивних корів (етіологія, діагностика, лікування і профілактика): метод. рекомендації / В.І.Левченко та ін. Біла Церква, 2007. 64 с.
 35. Distribution, etiology, course and diagnosis specificity of polymorbid internal pathology in cows / V. Sakhniuk et al. Hungary Veterinary Journal. Budapesht, 2018. P. 319–325.
 36. Use of metabolic profiles for the assessment of dietary adequacy in UK dairy herds / A.I. Macrae et al. Vet. Rec. 2006. 159. P. 655–661.
 37. Cellini M., Hussein H.A., Elsayed H.K., Sayed A.S. The association between metabolic profile indices, clinical parameters, and ultrasound measurement of backfat thickness during the periparturient period of dairy cows. Comp. Clin. Pathol. 2019. 28. P. 711–23.
 38. Puppel K., Kuczyńska B. Metabolic profiles of cow's blood a review. J. Sci. Food. Agric. 2016. 96. P. 4321–8.
 39. Le Blanc S.J. Monitoring metabolic health of dairy cattle in transition period. J. Reprod. Dev. 2010. 56. P. 29–35.
 40. Relationship between blood metabolic hormones, metabolites and energy balance in Simmental dairy cows during peripartum period and lactation / R. Djokovic et al. Pak. Vet. J. 2015. 35. P. 163–167.
 41. Characterization of plasma metabolites in Holstein dairy cows during the periparturient period / A.F. Park et al. Int J. Dairy Sci. 2010. 5(4). P. 253– 263. DOI:10.3923/ijds.2010.253.263.
 42. Relationship between milk yield, stage of lactation, and some blood serum metabolic parameters of dairy cows / A. Jozwik et al. Czech. J. Anim. Sci. 2012. 57(8). P. 353–360. DOI:10. 17221/6270-CJAS
 43. Kessel A. Bovine haematology and biochemistry / P. Cockcroft editor. Bovine medicine. Hoboken, NJ-USA: Wiley Blackwell. 2015. P. 146–60.
 44. Puppel K., Kuczynska B. Metabolic profiles of cow’s blood: A review. J Sci Food Agric. 2016. 96(13). P. 4321–8. DOI:10.1002/jsfa.7779
ДолученняРозмір
PDF icon bilyk_2_2022.pdf455.43 КБ