Ви є тут

Моніторинг зміни показників мінерально-вітамінного метаболізму під впливом кормової добавки за експериментального асоційованого мікотоксикозу в поросят

Токсикобіологічна дія асоціації мікотоксинів роду Penicillium і Fusarium (T-2 токсин у концентрації 0,1 мг/кг, фумонізин B1 – 0,5 мг/кг, вомітоксин (ДОН) – 0,1 мг/кг, пеніцилова килота – 1 мг/кг) супроводжувалася розвитком комплексного патологічного процесу в організмі відлучених поросят. У зв’язку із цим було досліджено дезінтоксикаційну та сорбційну здатність комплексної кормової добавки “Харуфікс+” на основі маннанолігосахаридів. Вивчено вплив сорбенту на резорбтивну активність мінеральних і вітамінних нутрієнтів корму за звичайних умов годівлі та в разі контамінації мікотоксинами. Застосування ентеросорбенту нівелювало токсичну дію метаболітів мікроміцетів, що сприяло зростанню приростів поросят. Так, різниця приростів поросят першої групи, які отримували з кормом добавку, порівняно з тваринами контрольної групи, становила 16 %, причому середньодобовий приріст тварин першої групи був найвищим і дорівнював 1,96 кг. Водночас під час дослідження вмісту кальцію, фосфору, магнію, феруму, цинку, купруму та мангану в крові поросят не було встановлено виведення цих елементів із сорбентом, більше того, відзначали нормалізацію їх рівня. За результатами дослідження вмісту вітамінів А і Е, аналогічно як і з мінеральними нутрієнтами, не було встановлено їх зниження на фоні застосування досліджуваного сорбенту. Отримані результати свідчать про активне всмоктування у шлунково-кишковому тракті вітамінних компонентів у складі корму в поєднанні з кормовою добавкою “Харуфікс+” та високу біологічну доступність його транспортних форм. Така ефективність добавки пояснюється, насамперед, її складом, а саме комплексом мінеральних і органічних компонентів, які формуються шляхом модифікації органічними катіонами поверхні мінералу. Ключові слова: мікотоксини, мікотоксикоз, макро- і мікроелементи, сорбент, вітамінний обмін, поросята.

 1. Abdallah M.F., Girgin G., Baydar T. Occurrence, prevention, and limitation of mycotoxins in feeds. Anim. Nutr. Feed Technol. 2015. 15. P. 471–490.
 2. Gruber-Dorninger C., Jenkins T., Schatzmayr G. Global mycotoxin occurrence in feed: A ten-year survey. Toxins. 2019. 11. 375 p.
 3. Висланько О.О., Зінов'єв С.Г., Гиря В.М. Ефективність використання нового сорбенту мікотоксинів у свинарстві. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2010. № 2. С. 107‒110.
 4. Paterson R.R., Lima N. Toxicology of Mycotoxins. Molecular, Clinical and Environmental Toxicology. 2010. Vol. 100. P. 31–63.
 5. Whitlow L.W., Hagler W.M. Mold and mycotoxin issues in dairy cattle: Effects, prevention and treatment. Proc. Southeast Dairy Herd Mgmt Conf., Macon, GA. 2008. P. 80–89.
 6. Mueller G., Kielstein H., Rosner A. Studies of the influence of combined administration of ochratoxin A, fumonisin B1, deoxynivalenol and T-2 toxin on immune and defence reactions in weaner pigs. Mycoses. 1999. Vol. 42. P. 485–493.
 7. Effects of dietary fumonisin Вг-containing culture material, deoxynivalenol contaminated wheat, or their combination on growing barrows/ R.B. Harvey et al. Am. J. Vet. Res. 1996. №57. Р. 1790–1794.
 8. The effects of mycotoxins, fumonisin B1 and aflatoxin B1, on primary swine alveolar macrophages / B.H. Liu et al. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2002. Vol. 180. Р. 197‒204.
 9. Swamy H.V.L.N., Smith T.K., MacDonald H.J. Effect of feeding blends of grains naturally contaminated with Fusarium mycotoxins on brain regional neurochemistry of starter pigs and broiler chickens. Anim. Sci. 2004. Vol. 82. P. 2131–2139.
 10. Диаз Д. Микотоксины и микотоксикозы. М.: Печатный город, 2006. 382 с.
 11. Schell T.C., Lindemann M.D., Kornegay E.T., Blodgett D.J. Effects of feeding aflatoxin-contaminated diets with and without clay to weanling and growing pigs on performance, liver function, and mineral metabolism. J. Anim. Sci. 1993. 71. P. 1209‒1218.
 12. Ivan M., Dayrell D.S., Hidiroglou M. Effects of bentonite and monensin on selected elements in the stomach and liver of fauna-free and faunated sheep. J. Dairy Sci. 1992. 75. P. 201–208.
 13. Effects of hydrated sodium calcium aluminosilicate on fescue toxicosis and mineral absorption/ A.B. Chestnut et al. J. Anim. Sci. 1992.70. P. 2838‒2846.
 14. CAST, Council for Agricultural Science and Technology. Mycotoxins: Risks in plant, animal and human systems. Task Force Report. Ames, IA. 2003. no. 139.
 15. Федак Н.М., Вовк Я.С., Чумаченко С.П., Душара И.В. Минеральные вещества в кормлении сельскохозяйственных животных. Предгорное и горное земледелие и животноводство. 2012. № 54 (1). С. 128–135.
 16. Дозозалежний вплив вітаміну Е на обмін холекальциферолу в організмі /Л.І. Апуховська та ін. Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 29. Біла Церква, 2004. С. 3–15.
 17. Кондрахін І.П. Метаболічний синдром: сучасне уявлення, перспективи використання. Біологія тварин. Львів, 2010. Т. 12 (№ 2). С. 63–66.
 18. Ветеринарна клінічна біохімія: підручник / Левченко В.І. та ін.; за ред. В.В. Влізла. Біла Церква: БНАУ, 2019. 416 с.
 19. Марченков Ф.С., Сторожук Т.В. Хелатные микроэлементы ‒ важный компонент комбикормов и премиксов. Зерновые продукты и комбикорма. 2010. № 1. С. 37–38.
 20. Камышников В.С. Справочник по клиникобиохимическим исследованиям и лабораторной диагностике. М.: МЕДпресс-информ, 2004. 920 с.
ДолученняРозмір
PDF icon andriichuk_2_2020.pdf383.07 КБ