Ви є тут

Особливості морфоархітектоніки легень статевозрілого коня (Equus Feruscaballus L., 1758)

Дихальна система є однією з найважливіших, яка здійснює газообмін організму між повітрям та кров’ю, у результаті чого в організм надходить Оксиген та виводиться з нього вуглекислий газ у навколишнє середовище. Останніми роками, у переліку захворювань різноманітної етіології, спостерігається різке збільшення кількості захворювань, пов’язаних з органами дихання. Слід зазначити, що ефективне лікування цих патологій неможливе без знання породних і видових особливостей анатомії та гістології органів дихання, морфофункціональні параметри яких слід враховувати за проведення діагностичних та профілактичних заходів щодо попередження захворювань тварин, а також за надання їм лікувальної допомоги. Тому за планування досліджень органів дихання, до складу яких відносять легені, слід враховувати їх топографо-анатомічні видові особливості у свійських тварин, структурно-функціональні особливості мікроскопічної будови тощо. Виконана морфологічна робота є фрагментом до науково-дослідної тематики кафедри нормальної та патологічної морфології, гігієни та експертизи, Поліського національного університету: «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології» (номер державної реєстрації – № 0113V000900). Публікація присвячена дослідженню морфофункціональних особливостей легень статевозрілого коня (Equus Feruscaballus L., 1758). Методом анатомічного препарування, макроскопічними, гістологічними, морфометричними та статистичними методами досліджень з’ясовано макро- та мікроскопічну будову легень, визначено їх належність до певного анатомічного типу. В результаті проведених досліджень встановлено часточкову будову легень, проведено морфометричну оцінку їх морфологічних структур, коефіцієнт асиметрії тощо. Для дослідження морфології клітини, проведення морфометричних досліджень та для отримання оглядових гістологічних препаратів застосовували фарбування гістозрізів гематоксиліном і еозином. Під час проведення морфологічних досліджень дотримувалися основних правил належної лабораторної практики GLP (1981), положень “Загальних етичних принципів експериментів на тваринах”, ухвалених І Національним конгресом з біоетики (м. Київ, 2001 р.) та вимог до “Правил проведення робіт з використанням експериментальних тварин”, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я № 281 від 1 листопада 2000 р. “Про заходи щодо подальшого удосконалення організаційних форм роботи з використанням експериментальних тварин”. Морфологічно досліджено, що макро- та мікроморфологія легень у статевозрілого коня має певні характерні морфологічні особливості, відповідно до класу, віку та виду тварин. Зокрема, науковими дослідженнями встановлено наявність індивідуальних морфологічних особливостей у часточковій будові легень. У лівій легеніконей є лише дві частки: краніальна та каудальна, у правій легені три частки: краніальна, каудальна та додаткова. Гістологічна будова ацинусів, сформована альвеолярними ходами, альвеолярними мішечками та альвеолами. За результатами морфологічних досліджень, альвеолярне дерево у коней представлене укороченим типом, широке та має пухирчасту форму. Морфометричними дослідженнями встановлено, що середній об’єм легеневих альвеол у клінічно здорових коней становить 699,8±106,42 тис. мкм3. Респіраторна частина легень у коней займає 54,8±7,4 % від загальної площі паренхіми легень, сполучнотканинна основа – 45,2±7,4 %.

Ключові слова: анатомія, свійські тварини, органи дихання, газообмін, морфометрія, морфотопографія, легеневі часточки, абсолютна маса, гістоструктура легень, бронхіальне дерево, респіраторні бронхіоли, асиметрія легень.

 1. Дзевульська І.В., Маліков О.В. Описова та клінічна анатомія, її критерії в діагностиці та лікуванні захворювань. Українські медичні вісті. 2021. Т. 13. № 3(88). С. 197–199. DOI:10.32471/umv.2709- 6432.88.1799
 2. Морфологічні та морфометричні особливості будови серця великої рогатої худоби/ Л.П. Горальський та ін. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Ветеринарні науки. 2021. Т. 23. № 103. С. 145–151. DOI:10.32718/ nvlvet10320
 3. Коптев М.М. Морфофункціональна характеристика структурних елементів легень щурів у нормі. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2011. Т. 11. № 4 (36). Ч. 2. С. 92–94.
 4. Anatomical and histological characteristics of the lungs in the ground squirrel (Spermophilus citellus)/ M. Blagojević et al. Acta Veterinaria Hungarica. 2018. Vol. 66. no. 2. P. 165–176. DOI:10.1556/004.2018.016.18
 5. Phillips C.G., Kaye S.R., Schroter R.C. A diameter-based reconstruction of the branching pattern of the human bronchial tree. Part I. Description and application. Respiration physiology. 1994. Vol. 98(2). Р. 193–217. DOI:10.1016/0034-5687(94) 00042-5
 6. Johnson-Delaney C.A., Orosz S.E. Rabbit respiratory system: clinical anatomy, physiology and disease. The veterinary clinics of North America. Exotic animal practice. 2011. Vol. 14(2). P. 257–266. DOI:10.1016/j.cvex.2011.03.002
 7. Прокушенкова О.Г. Морфологія легень цуценят собак Неонатального періоду. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2009. Том 11. № 2(41). Частина 4. С. 244–247.
 8. Patwa A., Shah A. Anatomy and physiology of respiratory system relevant to anaesthesia. Indian journal of anaesthesia. 2015. Vol. 59(9). P. 533–541. DOI:10.4103/0019-5049.165849
 9. Airway branching morphology of mature and immature rabbit lungs/ R. Ramchandani et al. Journal of applied physiology (Bethesda, Md.: 1985). 2001. Vol. 90(4). Р. 1584–1592. DOI:10.11 52/ jappl.2001.90.4.1584
 10. Ramchandani R., Shen X., Gunst S.J., Tepper, R.S. Comparison of elastic properties and contractile responses of isolated airway segments from mature and immature rabbits. Journal of applied physiology (Bethesda, Md.: 1985). 2003. Vol. 95(1). Р. 265–271. DOI:10.1152/japplphy siol.00362.2002
 11. Meyer K.C., Rosenthal N.S., Soergel P., Peterson K. Neutrophils and low-grade inflammation in the seemingly normal aging human lung. Mechanisms of ageing and development. 1998. Vol. 104(2). P. 169–181. DOI:10.1016/s0047-374(98)00065-7
 12. Role of inducible bronchus associated lymphoid tissue (iBALT) in respiratory immunity/J.E. MoyronQuiroz et al. Nature medicine. 2004. Vol. 10(9). P. 927– 934. DOI:10.1038/nm1091
 13. Corbett M., Kraehenbuhl J.P. Lung immunity: necessity is the mother of induction. Nature medicine. 2004. Vol. 10(9). P. 904–905. DOI:10.1038/nm0904- 904
 14. Brogden K.A., Ackermann M., McCray P.B., Jr. Tack B.F. Antimicrobial peptides in animals and their role in host defences. International journal of antimicrobial agents. 2003. Vol. 22(5). P. 465–478. DOI:10.1016/s0924-8579(03)00180-8
 15. Hiemstra P.S., Amatngalim G.D., Van der Does A.M., Taube C. Antimicrobial Peptides and Innate Lung Defenses: Role in Infectious and Noninfectious Lung Diseases and Therapeutic Applications. Chest. 2016. Vol. 149(2). P. 545–551. DOI:10.1378/chest.15-1353
 16. Островський М.М. Роль систем сурфактанту легень та інтерлейкінів в процесі формування затяжного перебігу пневмоній. Український пульмонологічний журнал. 2004. № 2. С. 23–25.
 17. Wright J.R. Host defense functions of pulmonary surfactant. Biology of the neonate. 2004. Vol. 85(4). P. 326–332. DOI:10.1159/000078172 9
 18. Європейська конвенція «Про захист домашніх тварин» від 13.11.1987 р., що ратифіковано: Законом України № 578-VII (578-18) від 18.09.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_a15#Text
 19. Мішалов В.Д., Чайковський Ю.Б., Твердохліб І.В. Про правові, законодавчі та етичні норми і вимоги при виконанні наукових морфологічних досліджень. Морфологія. 2007. Т. 1. № 2. С. 108–115.
 20. Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кононський О.І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології: навч. посіб. Житомир: Полісся, 2019. 288 с.
 21. Мусабаева Л.Л., Сеитов М.С., Паршина Т.Ю. Сравнительные аспекты морфологии сердца и лёгких зайца-русака и кролика домашнего (молочный возрастной период). Альманах молодой науки. 2017. № 4. С. 32–35.
 22. Anatomical and histological characteristics of the lungs in the ground squirrel (Spermophilus citellus)/ M. Blagojević et al. Acta Veterinaria Hungarica. 2018. Vol. 66 (2). P. 165–176. DOI:10.1556/004.2018.016
 23. Прокушенкова О.Г. Морфологія легень цуценят собак Неонатального періоду. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2009. Том 11. № 2(41). Частина 4. С. 244–247.
 24. Autifi M.A.H., El-Banna A.K., Ebaid A.E.S. Morphological study of rabbit lung, bronchial tree and pulmonary vessels using corrosion cast technique. ALAzhar Assiut medical journal. 2015. Vol. 13. P. 41–50. URL:http://www.aamj.eg.net/journals/pdf/2352.pdf
 25. Jackson A.C., Suki B., Ucar M., Habib R. Branching airway network models for analyzing highfrequency lung input impedance. Journal of applied physiology (Bethesda, Md.: 1985). 1993. Vol. 75(1). Р. 217–227. DOI:10.1152/jappl.1993.75.1.217
 26. Estimating the diameter of airways susceptible for collapse using crackle sound/ A. Majumdar et al. Journal of applied physiology (Bethesda, Md.: 1985). 2009. Vol. 107(5). Р. 1504–1512. DOI:10.1152/ japplphysiol.91117.2008
 27. Ferner K., Schultz J.A., Zeller U. Comparative anatomy of neonates of the three major mammalian groups (monotremes, marsupials, placentals) and implications for the ancestral mammalian neonate morphotype. Journal of anatomy. 2017. Vol. 231(6). Р. 798–822. DOI:10.1111/joa.12689
 28. Airway branching morphology of mature and immature rabbit lungs/ R. Ramchandi et al. J Appl Physiol. 2001. Vol. 90. P. 1584–1592. DOI:10.1152/ jappl.2001.90.4.1584
 29. Differences in airway structure in immature and mature rabbits/ R. Ramchandani et al. Journal of applied physiology (Bethesda, Md.: 1985). 2000. Vol. 89(4). Р. 1310–1316. DOI:10.1152/jappl.2000.89.4.1310
 30. Гирфанов А.И., Ситдиков Р.И. Строение бронхиального дерева у норки американской. Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. 2010. № 1. С. 205–208.
 31. Чиркова Е.Н., Завалеева С.М., Садыкова Н.Н., Чернопрудова П.В. Морфологические особенности строения легких и сердца ночницы брандта (Myotis Brandtii). Вестник Оренбургского государственного университета. 2017. № 6 (206). С. 90–93.
 32. Duncker H.R. Vertebrate lungs: structure, topography and mechanics: A comparative perspective of the progressive integration of respiratory system, locomotor apparatus and ontogenetic development. Respiratory Physiology & Neurobiologi. 2004. Vol. 144. P. 111–124.
 33. Hyde D.M., Hamid Q., Irvin C.G. Anatomy, pathology, and physiology of the tracheobronchial tree: emphasis on the distal airways. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2009. Vol. 124. No. 6. P. 72–77. DOI:10.1016/j.jaci.2009. 08.048
 34. Animal models of smoke inhalation injury and related acute and chronic lung diseases/ K. Reczyska et al. Advanced drug delivery reviews. 2018. Vol. 123. P. 107–134. DOI:10.1016/j. addr.2017.10.005
 35. Зеленевский Н.В., Зеленевский К.Н. Анатомия животных. Лань, Санкт-Петербург. Москва. Краснодар. 2014. 844 c.
 36. Горальський Л.П., Глухова Н.М., Сокульський І.М. Морфологічні особливості легенів кроля. Наукові горизонти. 2020. № 08 (93). С. 180–188. DOI:10.33249/2663-2144-2020-93-8-180-188
 37. Keir S., Page C. The rabbit as a model to study asthma and other lung diseases. Pulmonary pharmacology & therapeutics. 2008. Vol. 21(5). P. 721–730. DOI:10.1016/j.pupt.2008. 01.005
 38. Airway branching morphology of mature and immature rabbit lungs/ R. Ramchandi et al. J Appl Physiol. 2001. Vol. 90. P. 1584–1592. DOI:10.1152/ jappl.2001.90.4.1584
 39. Chaturvedi A., Lee Z. Three-dimensional segmentation and skeletonization to build an airway tree data structure for small animals. Phys Med Biol. 2005. Vol. 50(7). P. 1405–1419. DOI:10.1088/0031- 9155/50/7/005
 40. İlgun R., Yoldas A., Kuru N., Özkan Z.E. Macroscopic anatomy of the lower respiratory system in mole rats (Spalaxleucodon). Anatomia, histologia, embryologia. 2014. Vol. 43(6). Р. 474–481. DOI:10.1111/ahe.12098
 41. Прокушенкова О.Г. Морфологія легень цуценят собак Неонатального періоду. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2009. Том 11. № 2(41). Частина 4. С. 244–247.
 42. Петренко В.М. Анатомия легких у белой крысы. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. № 10–3. С. 414–417.
 43. Топография легких половозрелого кролика в норме/Л.В. Ткаченко и др. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2010. № 8 (70). С. 55–60.
ДолученняРозмір
PDF icon horalskyi_2_2022.pdf1.96 МБ