Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ГЕЛЬМІНТОЗНОЇ ІНВАЗІЇ

У статті узагальнені особливості розвитку патологічного процесу за гельмінтозної інвазії, які висвітлені у вітчизняних та зарубіжних публікаціях. Зокрема, в літературі є повідомлення про те, що антигени гельмінтів стимулюють Т- та В-системи імунітету, призводять до нагромадження імуноглобулінів ІgМ, IgG та IgА та ін. Висвітлено матеріал про здатність гельмінтів пригнічувати імунні реакції живителів у відповідь на інфікуючі макроорганізм антигени паразитарної, бактерійної та вірусної природи.

Велика увага у публікаціях приділяється особливостям прояву клітинного та гуморального імунітету, який залежить від виду гельмінта, дози та кратності ураження, стадії розвитку інвазійного процесу. За гельмінтозів має місце певний дисбаланс гуморальних та клітинних факторів імунітету. Пригнічення імунної відповіді зумовлює зниження ефективності дегельмінтизації, підвищену сприйнятливість до повторного ураження. Водночас багато джерел відзначають, що успіх застосування антигельмінтиків значною мірою залежить від їх впливу на захисні механізми інвазованого організму. Зниження рівня імунобіологічного захисту зумовлює підвищення ступеня супер- і реінвазії гельмінтами та іншими паразитами, ускладнення гельмінтозного процесу хворобами асоціативної етіології

Ключові слова: гельмінтозна інвазія, розвиток патологічного процесу, імунобіологічна перебудова, клітинний та гуморальний імунітет, білки, імуноглобуліни ІgМ, IgG та IgА.

1. Астафьев Б.А. Генетические основы паразитизма / Б.А. Астафьев, О.Е. Петров // Ветеринарная патология. – 2004. – № 3. – С. 13–19.

2. Бузмакова Р.А. Системный подход к анализу хозяино-паразитных взаимоотношений / Р.А. Бузмакова // Материалы Всерос. науч.-метод. конф. патологоанатомов вет. медицины (Омск, 20–22 сент. 2000 г.). – Омск, 2000. – С. 48–50.

3. Васильев В.С. Некоторые показатели клеточных и гуморальных факторов защиты при трихинеллёзе / В.С. Васильев, В.И. Комар, А.Н. Васильева // Мед. паразитол. и паразитар. болезни. – М., 1985. – № 5. – С. 34–36.

4. Визначення оптимального режиму використання імуностимуляторів для поросят-сисунів / В.І. Шарандак,
О.М. Ракітін, О.Л. Сілін [та ін.] // Збірник наук. праць Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ, 2005. – № 50/73. – С. 297–301.

5. Віщур О.І. Вплив тимогену і левамізолу на формування клітинного імунітету поросят при вакцинації / О.І. Віщур // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин УААН і ДНДКІ ветпрепаратів та корм. добавок. – Львів, 2005. – Вип. 6,
№ 1. – С. 12–15.

6. Воздействие отечественных антгельминтных препаратов на иммуногенез свиней, спонтанно зараженных нематодами / Э.Х. Даугалиева, А.А. Савельев, А. В. Аринкин [и др.] // Свиноферма. – 2007. – № 10. – С. 57–60.

7. Грицик О.Б. Вплив стронгілоїдозно-стронгілятозної інвазії на гематологічні та імунологічні показники овець / О.Б. Грицик // Наук. вісник Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З. Ґжицького. – 2001. – Т. 3 (№ 2). – С. 23–25.

8. Даугалиева Э.Х. Влияние дегельминтизаций на иммунный статус овец при желудочно-кишечных стронгилятозах / Э.Х. Даугалиева, В.В. Филиппов // Пятая Закавказская конф. по паразитологии: тез. докл. – Ереван, 1987. – С. 188.

9. Даугалиева Э.Х. Иммунобиологический статус животных при хасстилезизе / Э.Х. Даугалиева // Вестн. с.-х. науки. – 1986. – № 1. – С. 114–119.

10. Даугалиева Э.Х. Определение репродуктивной активности Т- и В-систем и состояния рецепторного аппарата Т-лимфоцитов свиней при нематодозах / Э.Х. Даугалиева, С.И. Пономар // Труды ВИЭВ: Иммунитет с.-х. животных. – М., 1989. – Т. 67. – С. 97–103.

11. Джигова Т. Імуностимулювальна дія ізамбену на організм свиней / Т. Джигова // Вет. медицина України. – 2001. – № 1. – С. 46–47.

12. Ершов В.С. Проблемы иммунитета и аллергии при гельминтозах / В.С. Ершов // Пробл. вет. иммунологии. – М.: Агропромиздат, 1985. – С. 17–22.

13. Збарский А.И. Динамика иммунного ответа при экспериментальном эхинококкозе линейных мышей /
А.И. Збарский, Ф.П. Коваленко, В.С. Цветков // Мед. паразитол. и паразитар. болезни. – 1985. – № 2. – С. 16–21.

14. Імунокорегувальна терапія великої рогатої худоби при фасціольозі / Ю.Ю. Довгій, Г.П. Олійник, А.І. Драгальчук, С.П. Лемківський // Вісник держ. агроекол. ун-ту: наук.-теорет. зб. – Житомир, 2007. – Вип. № 2 (19), т. 1. –
С. 256–259.

15. Каныгина И.С. Механизм иммунитета при диктиокаулёзе овец и пути его коррекции: автореф. дис. … канд. биол. наук: спец. 03.00.20 «Гельминтология» / Каныгина И.С. – М., 1989. – 22 с.

16. Комплексне застосування антигельмінтика Празипірину в поєднанні з імуностимуляторами за дегельмінтизації собак / Л.І. Луценко, С.А. Михайлова, С.В. Павленко [та ін.] // Зб. наук. праць Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ, 2003. – № 31/43. – С. 349–352.

17. Коротких М.Н. Влияние антгельминтика Аверсект-2 на иммунный статус организма овец / М.Н. Коротких, A.M. Третьяков, П.И. Евдокимов // Труды Кубан. гос. аграр. ун-та. – Краснодар, 2009. – № 1, ч. 1. – С. 160–162.

18. Красочко П. Эффективность иммуномодуляторов при паразитарных болезнях животных / П. Красочко,
М. Якубовский, А. Ятусевич // Ветеринария с.-х. животных. – 2011. – № 12. – С. 4–7.

19. Куликова О.Л. Воздействие отечественных антигельминтных препаратов на иммуногенез свиней, спонтанно зараженных нематодозами / О.Л. Куликова // Вет. патология. – 2006. – № 1 (16). – С. 75–79. 

20. Куликова О.Л. Изучение воздействия новых отечественных антигельминтных препаратов на иммуногенез свиней / О.Л. Куликова // Инфекц. и инваз. болезни животных в современ. условиях: материалы науч.-практ. конф. по итогам НИР НГСХА за 2001−2004 гг. (Нижний Новгород, 18−19 марта 2004 г.). – Нижний Новгород, 2004. – С. 100–105.

21. Лейкина Е.С. Стимулирующее и супрессивное воздействие гельминтов на иммунный ответ хозяина к антителам других инфицирующих агентов / Е.С. Лейкина // Работы по гельминтологии. – М., 1981. – С. 104–111.

22. О функциональном состоянии Т- и В-систем иммунитета у больных анкилостомидозами и трихоцефалёзом / К.М. Лобан, А.К. Токмалаев, В.Е. Стешакова [и др.] // Мед. паразитол. и паразитар. болезни. – 1986. – № 1. – С. 55–59.

23. Механизмы иммуномодулирующего действия авермектинсодержащих препаратов при инфекционной патологии / А.В. Викторов, Т.Д. Черкасова, В.А. Юркив, В.И. Покровский // Инфекционные болезни. – 2009. – № 7 (1). – С. 20–22.

24. Полетаева О.Г. Феномен розеткообразования В-лимфоцитами селезёнки мышей, инвазированных Ascaris suum / О.Г. Полетаева // Мед. паразитол. и паразитар. болезни. – 1978. – № 4. – С. 34–38.

25. Раисов Т.К. Динамика некоторых показателей иммунного ответа при экспериментальном трихинеллёзе морских свинок / Т.К. Раисов, Д.А. Темирбеков, О.Т. Акамбаева // Мед. паразитол. и паразитар. болезни. – 1985. – № 5. – С. 58–61.

26. Тумонская Н.И. Клинико-патогенетические основы диагностики и лечебно-профилактических мероприятий при эхинококкозах: автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра мед. наук: 03.00.20 / Н.И. Тумонская. – М., 1988. – 45 с.

27. Якубовский М.В. Кишечные нематодозы свиней (эпизоотология, патогенез, меры борьбы и профилактика): автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра вет. наук: спец. 03.00.20 «Гельминтология» / М.В. Якубовский. – М., 1987. – 33 с.

28. Benkova M. Dynamika a distribucia T- a B-dependentnych lymfocytov v lymfoidnych ergonoch morciat pri experimentalnej askaridoze / M. Benkova, Z. Boroskova, V.K. Beresko // Vet. Med. – 1984. – Vol. 29. – P. 39–46.

29. Karmanska K. The role of T-lymphocytes in the course of experimental trichinellosis in mice. Influense of antytheta neruum / K. Karmanska, Z. Michalska // Wiad. Parasitol. – 1981. – Vol. 27, № 3. – P. 499–508.

30. Khoury P.B. Ascaris suum: immune response in the quinea pig. I. Lymphoid cell responses during primary infections / P.B. Khoury, E.J. Soulsby // Exp. Parasitol. – 1977. – Vol. 41, № 1. – P. 141–159.

31. Miller H.R. Protection against nematodes by intestinal mucus / H.R. Miller, J.P. Huntley // Mucus in health and disease: II (Proc. 2-nd Int. Sump. on mucus in health and disease, 1–4 Sept., 1981, Manchester Univ. UK). – New York, USA, Plenum Press, 1982. – P. 243–245.

32. Mitchel L.A. Kinetice of expulsion of the nematode Nippostrongylus braziliensis in mast cell deficient W/W mice / L.A. Mitchel, R.B. Wescott, L.E. Perryman // Parasite Immunol. – 1983. – Vol. 5, № 1. – P. 1–12.

ДолученняРозмір
PDF icon ponomar.pdf303.74 КБ