Ви є тут

Паразитофауна шлунково-кишкового тракту овець

Нині дрібну рогату худобу, особливо овець, розводять на всіхконтинентах, за виключенням Антарктиди. Це обумовлено високоюадаптивністю і життєстійкістю овець до різних негативних чинниківзовнішнього середовища, невибагливістю до кормів з використаннямпереважно природних пасовищ та забезпечення людини продуктамихарчування.Поряд з перевагами у веденні вівчарства, з’явились і недоліки– захворювання незаразної, інфекційної і паразитарної етіології, щопотребує з’ясування причин захворювання, збудників та їх властивостей, методів лікування і профілактики.Аналіз літературних джерел вказує, що основою прогнозуваннянеблагополуччя овець щодо хвороб паразитарної етіології є дослідження та вивчення видового складу гельмінтів.У результаті овоскопічних досліджень фекалій від овець, якіпроведені у господарстві, встановлено значне розповсюдження паразитозів травного тракту.За дослідження 846 голів овець паразитозами було уражено 457голів (ЕІ становила 54,02 %) за інтенсивності від 9 до 2786 яєць абоооцист/г фекалій. Овець вільних від паразитозів було 389 голів, щостановило 45,98 %.За морфологічними ознаками яєць та ооцист виділених із фекалій хворих тварин, були виявлені яйця сірого кольору, овальноїформи з гладенькою оболонкою, незрілі. Така будова характерна дляяєць стронгілідного типу, вони належали паразитам ряду Strongylida.Крім того, виявляли яйця коричневого кольору, бочкоподібної форми, із пробочками на полюсах. Така будова характерна для яєць трихурисів, які належать до ряду Trichurida. Яйця стронгілоїдесів видуStrongyloides papillosus, які належать до підряду Rhabditata, булидрібні, овальні, круглі або асиметричні з тонкою гладенькою оболонкою, сірого кольору, зі формованою личинкою. Крім яєць гельмінтів також знаходили ооцисти найпростіших, які належали до рядуСоссіdiida.Встановлено, що найчастіше (39,39 %) у овець господарствареєстрували збудників стронгілятозів травного тракту, дещо меншою мірою – збудників трихурозу (28,88 %) та стронгілоїдозу(21,44 %) і найменшою відмічали ураженість ооцистами найпростіших (10,29 %).Гельмінтоовоскопічні дослідження показали, що паразитозитравного тракту овець в умовах господарства перебігали як у складімікстінвазій (60,16 %), так і у вигляді моноінвазії (39,84 %).В умовах господарства вівці більшою мірою уражені збудникамистронгілідозів травного тракту – 55,10 %. Меншою мірою у овець реєстрували стронгілоїдесів (20,41 %), трихурисів (18,37 %), а найменше були уражені вівці ооцистами еймерій (6,12 %). У овець найчастіше реєстрували асоційований перебіг паразитозів травного тракту.Зокрема, дво- і трикомпонентні мікстінвазії спостерігали у 63,40 та35,29 % відповідно. Меншою мірою (1,31 %) реєстрували комбінаціїпаразитозів з чотирма видами паразитів.Із двокомпонентних асоціацій зареєстровано 6 різновидів комбінацій. Найбільш поширеною виявилася асоціація паразитів, представлена збудниками стронгілят та трихурисів, що становило 51,55 %від загальної кількості хворих на двокомпонентну асоціацію.Трикомпонентні асоціації паразитів реєстрували меншою мірою(54 випадки від загальної кількості хворих). Зафіксовано 3 різновидикомбінацій збудників. Найбільший процент уражених тварин був укомбінації стронгіляти+трихуриси+стронгілоїдеси – 61,11 %.

Ключові слова: стронгілоїдеси, нематодіри, стронгілятози,ооцисти еймерій, екстенсивність інвазії, інтенсивність інвазії, вівці,моноінвазія, поліінвазія.

 1. Мельничук В.В. Епізоотична ситуація щодонематодозів травного каналу овець в умовах Центрального та Південно-східного регіонів України.Сучасні аспекти лікування і профілактики хворобтварин: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (15–16 жовтня, 2020,м. Полтава). Полтава, 2020. С. 263–265.
 2. Бойко О. О. Гельмінтофауна овець і кіз. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2015. № 6 (2). С. 87–92.
 3. Мельничук В. В., Степанюк В. К. Вікова динаміка стронгілятозів органів травлення овець натериторії Полтавської області. Вісник Полтавськоїдержавної аграрної академії. 2016. № 3. С. 81–83.DOI:10.31210/visnyk2016. 03.18.
 4. Gastrointestinal helminths in farmers and theirruminant livestock from the Coastal Savannah zone ofGhana / S. A. Squire et al. Parasitology Research. 2018.No 117 (10). Р. 3183–3194.
 5. Akkari H., Gharbi M., Darghouth M. A. Dynamicsof infestation of tracers lambs by gastrointestinalhelminths under a traditional management system in theNorth of Tunisia. Parasite. 2012. No 19 (4). Р. 407–415.
 6. Kelemework S., Tilahun A., Benalfew E.,Getachew A. A study on prevalence of gastrointestinalhelminthiasis of sheep and goats in and around DireDawa, Eastern Ethiopia. Journal of Parasitology andVector Biology. 2016. No 8 (10). Р. 107–113.
 7. Шеховцов В.С. Система профилактики желудочно-кишечных стронгилятозов овец на Украине: автореф. дис. ... д-ра вет. наук: 03.00.20. М.,1990. 50 c.
 8. Бойко О.О. Гельмінтофауна овець і кіз Дніпропетровської області. Вісник Дніпропетровського університету. 2015. Вип. 6 (2). С. 87–92.
 9. Власенко О.А., Стибель В.В. Епізоотологічна ситуація щодо інвазійних захворювань овець угосподарствах Сумської області. Науковий вісникЛНІВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. 2012. Т. 14. № 2 (52).С. 44–48.
 10. Євстаф’єва В.О., Гришко А.О., Перебийніс О.В. Нематодіроз у складі мікстінвазій травного каналу овець в умовах господарств Полтавськоїобласті. Проблеми зооінженерії та ветеринарноїмедицини: зб. наук. праць. 2016. Вип. 33. Ч. 2.С. 131–134.
 11. Євстаф’єва В., Степанюк В., Гришко А.Поширення гельмінтозів та протозоозів шлунково-кишкового каналу овець в умовах господарствПолтавської області. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва:мат. ІІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20–21 жовтня 2015, м. Тернопіль).Тернопіль, 2015. С. 131–133.
 12. Taylor S. M., Cawthorne R. J. Species of gastrointestinal helminths of lambs in Northern Ireland.Journal of Helminthology. 1972. No 46 (3). Р. 285–290.
 13. Рузиев Б. Х. О гельминтофауне овец пустынных экосистем юга Узбекистана. Паразитология. 2001. № 2. С. 162–165.
 14. Худоидодов Б. И., Разиков Ш. Ш., Джураев С. Дж., Каримов Г. Н. Сезонная зараженностьовец и коз стронгилятами в центральном Таджикистане. Вестник Кыргызского нац. аграр. ун-та им.К. И. Скрябина. 2017. № 1. С. 87–91.
 15. Мельничук В. В. Морфологічні та метричні особливості нематод Haemonchus contortus(Rudolphi 1803) Cobb 1898, виділених від овець(Ovis aries Linnaeus, 1758). Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. № 1. С. 126–131.DOI:10.31210/visnyk2018.01.24
 16. Галат В.Ф., Євстаф’єва В.О., Галат М.В.Морфологія гельмінтів тварин (атлас). Полтава,2009. 100 с.
 17. Манжос О.Ф., Панікар І.І., Антіпов А.А.,Пивоварова І.В. Ветеринарна протозоологія: навчальний посібник, 2-ге вид., переробл. та допов.Біла Церква: ТОВ „Білоцерківдрукˮ, 2018. 191 с.
 18. Мельничук В. В., Євстаф’єва В. О. Спосібвидової диференціації самок нематод of Trichurisovis та Trichuris skrjabini, що паразитують у овець.Using the latest technologies. Тhe III-rd InternationalScience Conference (Groningen, Netherlands, 26–27 February 2021). Groningen, Netherlands, 2021.Р. 117–119.
 19. Мельничук В.В. Особливості диференціаціїсамок нематод роду Trichuris паразитуючих у овецьза морфологічними ознаками: зб. наук. праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрноїакадемії за підсумками науково-дослідної роботи в2017 році (16-17 травня 2018, м. Полтава). Полтава,2018. С. 235–236.
 20. Мельничук В. В., Юськів І. Д. Методичнірекомендації з діагностики та диференційної діагностики збудників нематодозів травного каналуовець. Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій іменіС. З. Ґжицького, 2019. 44 с.
 21. Мельничук В.В. Особливості морфометричної будови імаго Oesophagostomum venulosum(Rudolphi, 1809). Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицинита біотехнологій. Ветеринарні науки. 2017. Т. 19.№ 78. С. 94–98. DOI:10.15421/nvlvet7819.
 22. Nematodes of the Genus Тrichuris (Nematoda,Trichuridae) Parasitizing Sheep in Central and SouthEastern Regions of Ukraine / V.A. Yevstafіeva et al.Vestnik Zoologii. 2018. No 52 (3). Р. 193–204.DOI:10.2478/vzoo-2018-0020 (Scopus Index).
 23. The fauna of helminthes Trichuris genus (Nematoda, Trichuridae), parasitizingin sheep on the territory of Poltava district, Ukrain / V. Yevstafieva et al.Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine: the monograph.2017. Vol. 1. No 1. Р. 65–76.
 24. Лічильна камера для овоскопічних досліджень: патент на корисну модель № 150605, МПКА61Д 99/00 (2022.01) / А. А. Антіпов та ін. заявл.21.07.2021, опублік. 09.03.2022; Бюл. № 10. 4 с.
 25. Рєзников О.Г. Загальні етичні принципи експериментів на тваринах. Ендокринологія. 2003. Т. 8.№ 1. С. 142–145.
 26. European Convention for the protection ofvertebrate animals used for experimental and otherscientific purposes: council of Europe. Strasbourg:Council of Europe, Publications and DocumentsDivision, 1986. 51 p.
 27. Бирка В. І., Березовський А. В. Паразитофауна молодняка овець. Проблеми зооінженерії таветеринарної медицини. Ветеринарні науки. 2003.Вип. 11 (35). Ч. 2. С. 72–75.
 28. Богач М. В., Богач Т. В., Бондаренко Л. В.Вікова динаміка кишкових паразитозів овець вгосподарствах Одеської області. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 2015. Вип. 30 (2).С. 213–217.
 29. Приходько Ю.О., Бирка В.І., Мазанний О.В.,Антіпов А.А. Ефективність «Івермеквету 1 %» зазоопаразитоценозів овець. Науковий вісник ветеринарної медицини. Біла Церква, 2018. Вип. 2 (144).С. 37–43.
 30. Бирка В. І., Мазанний О. В., Нікіфорова О. В.Еймеріозно-трихурозна інвазія овець (поширення, прояв та лікування). Проблеми зооінженерії таветеринарної медицини. Ветеринарні науки. 2017.Вип. 34. Ч. 2. С. 282–287.
 31. The prevalence of gastrointestinal nematodesin sheep (Ovis aries) in the central and south-easternregions of Ukraine / V. Melnychuk et al. Turkish Journalof Veterinary and Animal 17 Sciences. 2020. No 44 (5).Р. 985–993. DOI:10.3906/vet-2004-54 (Scopus Index,Q3, 5-Year Impact Factor 0.748).
 32. Мельничук В. В., Степанюк В. К. Вікова динаміка стронгілятозів органів травлення овець натериторії Полтавської області. Вісник Полтавськоїдержавної аграрної академії. 2016. № 3. С. 81–83.DOI:10.31210/visnyk 2016.03.18.
 33. Nematodes of the Genus Тrichuris (Nematoda,Trichuridae) Parasitizing Sheep in Central and SouthEastern Regions of Ukraine / V. A. Yevstafіeva et al.Vestnik Zoologii. 2018. No 52 (3). Р. 193–204.DOI:10.2478/vzoo-2018-0020 (Scopus Index).
 34. Богач М. В., Бондаренко Л. В. Епізоотологія стронгілятозів травного тракту овець і кіз вгосподарствах Одеської області. Аграрний вісникПричорномор’я: зб. наук. праць. 2017. Вип. 83.С. 17–20.
ДолученняРозмір
PDF icon antipov_2_2023.pdf4.27 МБ