Ви є тут

ПОРІВНЯЛЬНА ІНФОРМАТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНО-ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ВІВЦЕМАТОК

У статті проаналізовано інформативність та доцільність визначення вмісту β-оксимасляної кислоти та глюкози в крові лактуючих вівцематок за допомогою глюкометра Optium Xceed з використанням специфічних тест-стрічок. Встановлено, що під час визначення рівня глікемії в овець з використанням глюкозо-оксидазного методу та експрес-діагностики є вірогідні відхилення. Вміст глюкози в крові лактуючих вівцематок через 1–2 міс. після окоту, визначений за допомогою глюкометра, на 13,2 % перевищував аналогічний показник за глюкозо-оксидазного методу дослідження. Вміст β-оксимасляної кислоти в крові вівцематок знаходився в межах 0,1–0,2 ммоль/л. Недоліком застосування приладу Optium Xceed для оцінки рівня кетонемії та глікемії у тварин є висока вартість тест-стрічок.

Ключові слова: вівцематки, кетоз, глюкоза, кетонові тіла, діагностика, глюкометр.

1. Кондрахин И.П. Кетоз, остеодистрофия и ожирение у коров в условиях интенсивного животноводства (этиология, диагностика, профилактика и лечение): автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра вет. наук: спец. 16.00.01 “Диагностика и терапия животных” / И.П. Кондрахин. – М., 1980. – 36 с.

2. Сенчук І.В. Поліморбідність: кетоз та гепатодистрофія вівцематок (етіологія, діагностика, профілактична терапія): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец.16.00.01 “Діагностика і терапія тварин”/І.В. Сенчук – Біла Церква, 2009. – 22 с.

3. Oetzel G.R. Herd-Level Ketosis – Diagnosis and Risk Factors / G.R. Oetzel // Preconference Seminar: Dairy Herd Problem Investigation Strategies: 40th Annual Conference. – Vancouver, 2007. – P. 67–91.

4. Duffield T. Subclinical ketosis in lactating dairy cattle / T. Duffield // Vet. Clin. North. Am. Food. Anim. Pract. – 2000. – V. 16(2). – P. 53.

5. Zammit V. A. Ketogenesis in the liver of ruminants – adaptations to a challenge / V. A. Zammit // The Journal of Agricultural Science. – 1990. – № 115(02). – Р. 155–162.

6. Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; За ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

7. Кондрахін І. Етіологічний та патогенетичний зв’язок множинної патології, особливості лікування і профілактики / І. Кондрахін // Вет. медицина України. – 2006. – № 2. – С. 9–10.

8. Oetzel G.R. Monitoring and testing dairy herds for metabolic disease / G.R. Oetzel // Vet. Clin. North Am. (Food Animal). – 2004. – V. 20(3). – P. 651–674.

9. Павлов М.Є. Особливості діагностики і профілактики хвороб, спричинених порушенням обміну речовин / М.Є. Павлов, М.Л. Маслій, В.Ф. Писаренко // Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб. – Вип. 85, т. 2. – Харків, 2005. – С. 885–887.

10. Влізло В.В. Жировий гепатоз у високопродуктивних корів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук: спец. 16.00.01 “Діагностика і терапія тварин” / В.В.Влізло – К., 1998. – 34 с.

11. Кондрахин И.П. Диагностика и терапия болезней животных: практикум / И.П. Кондрахин. В.И. Левченко. – М.: Аквариум-Принт, 2005. – 830 с.

12. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин [текст]: підручник / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; за  ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2004. – 608 с.

13. Кетоз високопродуктивних корів: етіологія, діагностика і лікування / В.І. Левченко, В.В. Сахнюк, О.В. Чуб та ін. // Здоров’я тварин і ліки. – 2009.  – № 2. – С. 14–16.

14. Evaluation of eight cow-side Ketone tests in milk for detection of subclinical Ketosis in dairy cows / [Geishauser T., Leslie K., Tenhag J., Bashiri A.] – J. Dairy Sci. – 2000. – № 83. – Р. 296–299.

15. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: справочник / [Кондрахин И.П., Архипов А.В., Левченко В.И. и др.]; под ред. проф. И.П. Кондрахина. – М.: КолосС, 2004. – 520 с.

16. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [Левченко В.І., Головаха В.І., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Урожай, 2010. – 470 с.

17. Чумак М.І. До методики кількісного визначення кетонових тіл у сечі корів / М.І. Чумак // Ветеринарія: Респ. міжвід. темат. наук. зб. – К.: Урожай, 1968. – Вип. 19. – С. 104–107.

18. Дослідження сечі: метод. рекомендації / В.І. Левченко, М.Я. Тишківський, В.В. Сахнюк [та ін.] – Біла Церква, 2005. – 74 с.

19. Малков-Нерде К. Быстрый тест для определения кетоза / К. Малков-Нерде // Интернет-ресурс:  http://soft-agro.com.

20. Townsend J. Cowside Tests for Monitoring Metabolic Disease / J. Townsend // Tri-State Dairy Nutrition Confe-rence. – 2011. – P. 55–59.

21. Oetzel G.R. Evaluation of a hand-held meter for cowside evaluation of blood beta-hydroxybutyrate and glucose concentrations / G.R. Oetzel, S.M. McGuirk // Proceedings of the 41st Conf. of the Am. Ass. of Bovine Practitioners. – 2008. – P. 234.