Ви є тут

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОСТИМУЛЮВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ЗА ОСТЕОСАРКОМИ У СОБАК

У статті представлено порівняльні методи протипухлинної терапії із застосуванням імуностимулювальних препаратів у лікуванні собак, хворих на остеосаркому довгих трубчастих кісток з метою подовження терміну життя хворих тварин. Дослідженням кількісних показників великих гранульованих лейкоцитів та ацидофільних гранул в їх цитоплазмі визначено ефективність включення до терапевтичного плану протипухлинної терапії імуностимулюваль-них препаратів за остеосаркоми у собак. Результати оцінені за критерієм тривалості життя собак у кожній терапевтичній групі.

Ключові слова: остеосаркома, великий гранульований лімфоцит, гранули, імуностимуляція. 

1. Дейчман Г.И. Влияние естественной резистентности в реакции организма на возникновение, рост и метастазирование опухолей / Итоги науки и техники // Г.И. Дейчман. – ВИНИТИ: Онкология, 1984. – Т. 13. – С. 46–97. Dejchman G.I. Rol' estestvennoj rezistentnosti v reakcii organizma na vozniknovenie, rost i metastazirovanie opuholej / Itogi nauki i tehniki // G. I. Dejchman. – VINITI: Onkologija, 1984. – T. 13. – S. 46–97.

2. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология / Г.Н. Дранник – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2003. – 604 с. Drannik G. N. Klinicheskaja immunologija i allergologija / G.N. Drannik – M.: OOO «Medicinskoe informacionnoe agentstvo». 2003. – 604 s.

3. Ройт А. Иммунология. / Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д.; пер. с англ. В.И. Кандрора, А.Н. Маца. – М.: Мир, 2000. – 592 с. Rojt A. Immunologija. / Rojt A., Brostoff Dzh., Mejl D.; per. s angl. V.I. Kandrora, A.N. Maca. – M.: Mir. 2000. – 592 s. 

4. Зак К.П. БГЛ в норме и патологии / К. П. Зак. – М.: Медицина, 2001. – 163 с. Zak K. P. BGL v norme i patologii / K.P. Zak. – M.: Medicina. 2001. – 163 s.

5. Иммунология / [ Берзофски Д.А., Берковер А.Дж., Браун Э.Дж. и др.]. Пер. с англ.; под ред. У. Пола. – [Т. 3]. – М.: Мир, 1987–1989. – 360 с. Immunologija / [ Berzofski D.A., Berkover A.Dzh., Braun Je. Dzh. i dr.]. per. s angl. / pod red. U. Pola. – [t. 3.]. – M. : Mir, 1987–1989. – 360 s.

6. Yohihara H. Suppression of Natural Killer Cell Antivity by Surgical Stress in Cancer Patients and Underlying Mechanisms / H. Yohihara, N. Tanaka, K. Orita // Act. Med. – 1986. – Vol. 40, № 2. – April. – P. 113–119.

7. Murphy W. Natural Killer Cell and Marrow Transplantation / W. Murphy, C. W. Reynolds, P. Tiberghien // Journal of the National Cancer Institute. – 1993. – Vol. 85. – P. 1475–1482.

8. Whiteside T.L. Short Analytical Review. The Role of Natural Killer Cell in Human Disease / T.L. Whiteside, R.B. Herberman // Clinical immunology and immunopathology. – 1989. – Vol. 53, № 1. – October, P. 1–23. 

9. Клінічна імунологія / [Бажора Ю.І., Запорожан В.М., Кресюн В.Й., Годзієва І.М.]. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2000. – 384 с. Klіnіchna іmunologіja / [Bazhora Ju.І., Zaporozhan V.M., Kresjun V.J., Godzієva І.M.]. – Odesa: Odes. derzh. med. un-t, 2000. – 384 s.