Ви є тут

ПОРІВНЯЛЬНІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ВИДОСПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ КАПСУЛИ КОЛІННОГО СУГЛОБА ДЕЯКИХ ССАВЦІВ

Метаболічні, репаративні та пластичні властивості, а також функціональна активність мультиорганного синовіального середовища колінного суглоба органічно та функціонально пов’язані з їх морфологією та кровопостачанням. Метою досліджень було встановити загальнобіологічні та видові особливості структурної організації і васкуляризації капсули колінного суглоба у тварин з різним типом опори, швидкістю локомоції та масою тіла. Використано комплекс морфологічних методів досліджень: анатомічні, гістологічні, нейрогістологічні. Застосовано нейрогістологічний спосіб імпрегнації у власному алгоритмі. Структурну організацію синовіальної та фіброзної оболонок капсули, гістотопографію інтраорганних судин вивчали на 59-ти об’єктах різних груп тварин. Підбір тварин здійснювали за типом спеціалізації кінцівки до субстрату, із врахуванням екології, типів опори, локомоції та швидкості пересування – фалангоходячі тварини – свійський кінь, свійський бик; пальцеходячі тварини – свійський собака та свійський кіт. У результаті комплексного порівняльно-морфологічного дослідження встановлено загальні закономірності структурної організації суглобової капсули, загальнобіологічні та видоспецифічні особливості ангіоархітектоніки та ангіотопографії. Показані зони найбільш інтенсивної внутрішньоорганної васкуляризації та топографія судинних полів і клубочків суглобової капсули. Зони інтенсивної васкуляризації локалізуються: у свійського бика – в медіальній, дорсальній, латеральній частинах, судинні клубочки – в латеральній; у свійського коня – в усіх частинах капсули, судинні клубочки – в плантарній; у свійського собаки – в медіальній, дорсальній, плантарній частинах, судинні клубочки – в плантарній; у свійського кота спостерігається однотипна ангіоархітектоніка, судинні поля та клубочки відсутні. Визначена більш насичена ангіоархітектоніка в капсулі колінного суглоба у фалангоходячих тварин (кінь, велика рогата худоба), ніж у пальцеходячих (собака, кіт), що, можливо, пов’язано із різними типами опори та локомоції.

Ключові слова: судинні поля, судинні клубочки, ангіоархітектоніка, колінний суглоб, суглобова капсула, свійський кінь, свійський бик, свійський собака, свійський кіт.

 

doi: 10.33245/2310-4902-2019-149-1-57-65

 1. Капитонова М. Ю. Ультраструктурная характеристика синовиальной среды суставов в норме и при некоторых заболеваниях: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.03.09. Москва, 1999. 28 с.
 2. Торба А. И. Морфофункциональная характеристика компонентов коленного сустава у собак в норме и в условиях хирургической коррекции повреждений связочного аппарата: экспериментально-морфологическое исследование: автореф. дис. … д-ра вет. наук: 16.00.02, 16.00.05. Москва, 2003. 35 с.
 3. Walsh D.A., Catravas J., Wharton J. Angiotensin converting enzyrne in human synovium: increased stromal a binding in rheumatoid arthritis. Ann. Rheum. Dis. 2000. no. 59. P. 125–131.
 4. Блинова Е.Н. Влияние нарушений периферической иннервации на структурную организацию крупных суставов: (экспериментально-морфологическое исследование): дис… канд. биол. наук: 03.00.11.  Киев, 1991. 171 с.
 5. Бондаренко М. М. Реактивність сполучних тканин суглобів: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.03.09/Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця.  Київ, 2004. 36 с.
 6. Neogi T. The epidemiology and impact of pain in osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2013. Vol. 21(9). P. 1145–1153. Doi: https://doi.org/10.1016/j.joca.2013.03.018.
 7. Call for standardized definitions of osteoarthritis and risk stratification for clinical trials and clinical use/ V.B. Kraus et al. Osteoarthritis Cartilage. 2015. Vol. 23(8). P. 1233–1241. Doi: https://doi.org/ 10.1016/j.joca.2015.03.036.
 8. Ashraf S., Walsh D.A. Angiogenesis in osteoarthritis. Current Opinion in Rheumatology. 2008. no. 20(5). pp. 573–580.
 9. Implications of Angiogenesis Involvement in Arthritis/ I.J. MacDonald et al. Int J Mol Sci. 2018. Jul. Vol. 19(7). P. 2012. Doi: https://doi.org/10.3390/ijms19072012PMCID: PMC6073145PMID: 29996499
 10. McInnes I.B., Schett G. The pathogenesis of rheumatoid arthritis. N. Engl. J. Med. 2011. Vol. 365. P. 2205–2219. Doi: https://doi.org/ 10.1056/NEJMra1004965.
 11. Меркулов Г.А. Курс патологогистологической техники. Ленинград: Медгиз, 1961. 343 с.
 12.  Новак В.П., Бевз О.С., Мельниченко А.П., Харчишин В.М., Мельниченко Ю.О. Спосіб імпрегнації нітратом срібла заморожених зрізів для виявлення структур периферичної нервової системи: пат. №135108 10.06.2019, Бюл. № 11.
 13. Synovitis in dogs with stable stifle joints and incipient cranial cruciate ligament rupture: a cross-sectional study/ J.A.  Bleedorn et al. Vet Surg. 2011. Vol. 40. P. 531–543. Doi: https://doi.org/ 10.1111/j.1532-950X.2011.00841.x
 14. Arthroscopic assessment of stifle synovitis in dogs with cranial cruciate ligament rupture/ J.P.   Little et al.   PLoS ONE. 2014. Vol. 9. Doi: https://doi.org/e97329 10.1371/journal.pone.0097329
 15. Новак В.П., Мельниченко А.П., Бевз О.С. Морфофункціональні особливості сполучнотканинних елементів локомоторного апарату свійських коней. Науковий вісник Луганського НАУ. Серія Ветеринарні науки. Луганськ: Елтон-2, 2012. № 40. С. 134–138.
 16.  Quinn M. Structures of a synovial joint. October. 2018. URL:https://teachmeanatomy.info/the-basics/joints-basic/synovial-joint/
 17.  Differential protein profiling of synovial fluid from rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients using LC–MALDI TOF/TOF/ J. Mateos et al. J. Proteomics 2012. Vol.  75. P. 2869 2878.
 18. Scanzello C.R., Goldring S.R. The role of synovitis in osteoarthritis pathogenesis. Bone. 2012. Vol. 51(2). P. 249–257. Doi: https://doi.org/ 10.1016/j.bone.2012.02.012.
 19. Hui A.Y., McCarty W.J., Masuda K., Firestein G.S., Sah R.L. A systems biology approach to synovial joint lubrication in health, injury, and disease. Wiley Interdiscip. Rev.: Syst. Biol. Med. 2012. Vol. 4. P. 15–37.
 20. Smith M.D. The normal synovium. Open Rheumatol J. 2011. Vol. 5. P. 100–106. Doi: https://doi.org/ 10.2174/1874312901105010100.
 21. Synovial fluid and synovial membrane mesenchymal stem cells: latest discoveries and therapeutic perspectives/ E.B. de Sousa et al. Stem Cell Res Ther. 2014. Vol. 5(5). 112 p. Doi: https://doi.org/ 10.1186/scrt501.
 22. Jay G.D., Waller K.A. The biology of Lubricin: near frictionless joint motion. Matrix Biol. 2014. Vol. 39. P. 17–24. Doi: https://doi.org/ 10.1016/j.matbio.2014.08.008. 
 23. Новак В.П., Бевз О.С., Нечипорук Є.В. Порівняльна ангіоархітектоніка капсули колінного і тарсального суглобів свійського бика. Вісник ЖНАЕУ. 2017. Т. 3.  № 1 (60). С. 120–124.
 24. Петренко В.М. Сетевидная микроциркуляция. М. Берлин: Директ-медиа, 2017. 94 с.
ДолученняРозмір
PDF icon novak_1_2019.pdf6.88 МБ