Ви є тут

Порівняння остеоінтеграційних властивостей індивідуальних та стандартних за розміром імплантатів

За клініко-рентгенологічними дослідженнями представленізразки імплантів із кальцій-фосфатної кераміки, які повною міроювиконують остеокондуктивну функцію. Однак у випадку щільногоїх контакту з краями кісткового дефекту (дослідна група) первинназапально-резорбтивна стадія репаративного остеогенезу виявиласябільш інтенсивною і подовженою у часі з вираженими явищами остеорезорбції материнської кістки і об’ємної періостальної реакціїяк компенсаторного механізму. При цьому остеоїдне формуванняутворюється навколо імпланта, тимчасом контрольні імпланти частково резорбуються і заміщуються остеоїдною тканиною. Як наслідок, макроморфологічно дослідні імпланти у компактній кістцівізуалізуються до 42-ї доби, у губчастій – до 30-ї доби, тимчасомконтрольні імпланти покриваються кістковим регенератом уже на14-ту добу, що свідчить в останньому випадку про наявність остеоінтеграційних процесів. Гістологічна картина у разі досліднихімплантів підтверджує подовження запально-резорбтивної стадіїіз формуванням навколо них хрящово-кісткового регенерату, тобто щільне розміщення імплантів зумовлює біомеханічний тиск настінки кісткового дефекту з розвитком у них реакції, насамперед настороннє тіло.Вивчення впливу на репаративний остеогенез остеоінтеграційних властивостей розроблених нових індивідуальних та стандартнихза розміром імплантатів з біоактивної кераміки за клініко-рентгенологічного, макроморфологічного та гістоморфологічного обґрунтування є актуальним, оскільки дає змогу оцінити їх переваги щодоконсолідації складних дефектних переломів трубчастих кісток тазменшити частоту їх ускладнень у тварин.

Ключові слова: кролі, біокераміка, репаративний остеогенез,кісткові дефекти.

 1. Рубленко С.В., Єрошенко С.В. Моніторингветеринарної допомоги і структура хірургічноїпатології серед дрібних домашніх тварин в умовах міської клініки. Вісник Сумського НАУ. 2012.№ 1. (30). С. 150–154.
 2. Initial Clinical Application and Results of theAdvanced Locking Plate System (ALPS) in Small Animal Orthopedics: Two Hundred Eighty Two Procedures/ A. Nojiria et al. Intern J Appl Res Vet Med. 2015.Vol. 13. № 1. Р. 64–79.
 3. Long-term clinical and radiographic results after lag screw ostheosynthesis of short incomplete proximal sagittal fractures of the proximal phalanx in horsesnot used for racing/ M.F. Bryner et al. Veterinary Surgery. 2020. Vol. 49. P. 88–95. DOI:10.1111/vsu.13314
 4. Treatment of Orthopaedic Problems with Manuflex Disposable External Fixator in 15 Dogs and 7 Cats/ O.O. Enel et al. Treatment of Orthopaedic Problems.2014. Р. 799–808. DOI:10.9775/kvfd.2014.11154
 5. Description and post-operative evaluationof tie-in technique in tibial osteosynthesis in dogs /L.G.G.G. Dias et al. Pesq. Vet. Bras. 2018. № 38 (7).P. 1376–1381. DOI:10.1590/1678-5150-PVB-554
 6. Evaluation of intramedullary pinning techniquefor management of tibia fractures in dogs / T.S. Priyanka et al. The Pharma Innovation Journal. 2019.Vol. 8 (2). P. 291–297.
 7. Laurent P.G., Reunan P.G., Loïc M.D. Minimally invasive percutaneous medial plate rod osteosynthesis for treatment of bicondylar humeral fracturesin dogs: Surgical technique and case rep ort. The American College of Veterinary Surgeons. 2019. P. 1–7.DOI:10.1111/vsu.13196
 8. A preliminary investigation on effects of twodifferent corticalscrew configurations on locking platesfor the repair of simple diaphyseal long bone fractures in dogs / N. Kallianpur et al. The J. Anim. Plant Sci.2019. № 29 (2) P. 437–447.
 9. Rohanizadeh R., Geros L.R.Z., Harsono M.,Bendavid A. Adherent apatite coating on titaniumsubstrate using chemical deposition. Journal ofBiomedical Materials Research Part A. 2005.Vol. 72(4). P. 428–438. DOI:10.1002/ jbm.a.30258
 10. Comparison between alkali heat treatmentand sprayed hydroxyapatite coating on thermallysprayed rough Ti surface in rabbit model: Effects onbone-bonding ability and osteoconductivity / T. Kawaiet al. Journal of Biomedical Materials Research PartB: Applied Biomaterials. 2014. Vol. 103(5). P. 1069–1081. DOI:10.1002/jbm.b.33281
 11. Osteointegration, antimicrobial and antibiofilm activity of orthopaedic titanium surfaces coatedwith silver and strontium-doped hydroxyapatite using anovel blasting process / C. O' Sullivan et al. Drug DelivTransl Res. 2021. Vol. 11(2). P. 702–716. DOI:10.1007/s13346-021-00946-1.
 12. Лечение переломов длинных костей с костным дефектом / A.И. Швец и др. Травма. 2011. № 2.Т. 12. С. 95–98.
 13. Finkemeier C.G. Bone-Grafting and BoneGraft Substitutes. J. Bone Joint Surg. Am. 2002. 84 p.
 14. Наноматеріали медичного призначення /І.В. Уварова та ін. Київ: Наук. думка, 2014. 416 с.
 15. Oryan А., Alidadi S. Application of Bioceramics in Orthopedics and Bone Tissue Engineering.Bone Regeneration. 2017. № 1. P. 1–73.
 16. Ectopic Osteoid and Bone Formation byThree Calcium-Phosphate Ceramics in Rats, Rabbitsand Dogs / L. Wang et al. PLoS ONE. 2014. Vol. 9(9).107044 p. DOI:10.1371/journal.pone.0107044
 17. Porous silicon matrix for applications in biology / A. Angelescu et al. Rev. Adv. Sci. 2003. Vol. 5.P. 440–449.
 18. Effects of platelet-rich plasma and carbonatedhydroxyapatite combination on cranial defect Bone Regeneration: An animal study / C.O. Maximillian et al.Wound Medicine. 2018. Vol. 21. Р. 12–15.
 19. Смурна О.В. Застосування екстракортикального остеосинтезу та гідроксилапатиту "кергап" при переломах клубової кістки у собак: автореф. дис. канд. вет. наук: 16.00.05. Біла Церква,2009. 20 с.
 20. Рубленко М.В., Дудка В.Б., Семеняк С.А.Морфо-рентгенологічна і біохімічна характеристика репаративного остеогенезу за заміщення кісткових дефектів Біоміном-ГТ у тварин. Вісник Білоцерків. нац. аграр. ун-ту. 2015. № 1 (118). С. 98–106.
 21. Використання В-трикальційфосфату вскладі гранул при лікуванні переломів довгих кісток / В.М. Шимон та ін. Scientific Journal, ScienceRise: Medical Science. 2020. Vol. 1 (34). P. 63–67.DOI:10.15587/2519-4798.2020.193800
 22. Вирва О.Є., Гончарук О.В., Лисенко Н.Ц.Порівняльне оцінювання поліметилметакрилатута композитного кісткового цементу. Огляд результатів експериментальних досліджень. Ортопедия, травматология и протезирование. 2021. № 1.С. 86–91. DOI:10.15674/0030-59872021186-91.
 23. Lee D.S., Pai Y., Chang S., Kim D. Microstructure, physical properties, and bone regenerationefect of the nano sized β-tricalcium phosphate granules. Mater. Sci. Eng. 2016. Vol. 58. P. 971–976.
 24. Dorozhkin S.V. Calcium orthophosphate-containing biocomposites and hybrid biomaterials for biomedical applications. Journal of Functional Biomaterials. 2015. Vol. 6. P. 708–832.
 25. Regulation of immune response by bioactiveions released from silicate bioceramics for bone regeneration / Y. Huang et al. Acta Biomaterialia. 2017. Vol. 3.P. 48–57.
 26. Morphological assessment of osteointegration of various implants for management of longbone defects (experimental study) / L.B. Reznik et al.Genij Ortopedii. 2019. № 3. Т. 25. P. 318–323. DOI10.18019/1028-4427-2019-25-3-318-323.
 27. Тодосюк Т.П. Рентгено- та макроморфологічна оцінка репаративного остеогенезу за імплантації гідроксиапатитного композиту, легованогогерманієм. Науковий вісник ветеринарної медицини, 2020. № 2. С. 183–194. DOI:10.33245/2310-4902-2020-160-2-183-194
 28. Biomaterials for Regenerative Medicine: Historical Perspectives and Current / M. Rahmati et al.Adv Exp Med Biol – Cell Biology and TranslationalMedicine. 2018. DOI:10.1007/5584_2018_278
 29. Оцінка остеоінтеграційних і остеоіндуктивних властивостей кераміки, легованої кремнієм,за модельних переломів стегнової кістки у кролів/ М.В. Рубленко та ін. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2018. Вип. 144 (2). С. 37–46.DOI:10.33245/2310-4902-2018-144-2-37-46
 30. Тодосюк Т.П., Рубленко М.В., Власенко В.М.,Ульянчич Н.В. Рентгено-макроморфологічна і біохімічна оцінка консолідації переломів довгих трубчастих кісток в умовах остеозаміщення кальцій-фосфатною керамікою, легованою германієм, за остеопорозу в кролів. НВ ЛНУ ветеринарної медицинита біотехнологій. Серія: Ветеринарні науки. 2022.24 (106). С. 149–157. DOI:10.32718/nvlvet10623
 31. Смурна О.В., Ільніцький М.Г. Регенерація кісткової тканини в умовах пластики дефектівкісток таза гідроксилапатитною керамікою. Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 2008. Вип. 57.С. 141–147.
 32. Чемеровський В.О. Рентгенографічна, макроморфологічна і гематологічна оцінка гідроксиапатитної кераміки з різними фізико-хімічними властивостями. Науковий вісникветеринарної медицини. 2020. № 1. С. 140–152.DOI:10.33245/2310-4902-2020-154-1-140-152
 33. Ульянчич Н.В. Формування властивостейкальцій-фосфатної кераміки для регенеративної медицини: автореф. дис. на здобуття наук. канд. техн.наук: 05.02.01. 2021. Київ, 27 с.
 34. The Effects of nano hydroxyapatite and nanohydroxyapatite doped by magnesium on fracturehealing in dogs / S.М. Sallam et al. Benha VeterinaryMedical Journal. 2020. Vol. 38. P. 47–51.
 35. Динаміка біохімічних кісткових і ендотеліальних показників за заміщення кісткових дефектів у собак гідроксиапатитною керамікою, легованоюкремнієм / М.В. Рубленко та ін. Науковий вісник ветеринарної медицини, 2021. № 1. С. 191–200.
 36. Gorter D.J., Dinther M., Korchynskyi O.,Dijke P. Biphasic effects of transforming growth factorβ on bone morphogenetic protein-induced osteoblastdifferentiation. Journal of Bone and Mineral Research,2011. Vol. 26 (6). P. 1178–1187. DOI:10.1002/jbmr.313
 37. Controlled release of vascular endothelialgrowth factor from spray-dried alginate microparticles in collagen–hydroxyapatite scaffolds for promoting vascularization and bone repair / E. Quinlan et al.J. Tissue. Eng. Regen. Med. 2015. DOI:10.1002/term.2013
 38. The role of ENPP1/PC-1 in osteoinduction bycalcium phosphate ceramics / Z. Othman et al. Biomaterials. 2019. Vol. 210. P. 12–24. DOI:10.1016/j. biomaterials.2019.
ДолученняРозмір
PDF icon ulianchych_1_2023.pdf4.67 МБ