Ви є тут

ПОШИРЕННЯ ТА СТРУКТУРА ГРИЖОНОСІЙСТВА У СВИНЕЙ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СВИНАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

У статті описано поширення та причини виникнення гриж у свиней в умовах сучасного свинарського комплексу.

Дослідження виконували в умовах ДП “Кліринг-Агро” Сквирського району Київської області. Для  вивчення поширення та етіології гриж проводили аналіз первинної звітності та власні спостереження протягом 2012–2013 років. У 2012 р. на фермі було зареєстровано 138 хворих поросят, 2013 – 197, що складало відповідно 2,7 та 3,0 % від загального поголів’я тварин. Серед виявлених 335 випадків захворювання 86,6 % (290) складали пахвинно-мошон-кові, 11,9 (40) – пупкові та 1,5 % (5) – інші грижі.

За вивчення вікової структури грижоносійства свиней встановлено, що 92,2 % хворих тварин – поросята до відлучення, 4,8 – дорощування, 2,7 – відгодівля й 0,6 % – свиноматки.

Ключові слова: свині, грижі, пахвинно-мошонкові, пупкові, фіксовані, поширення, етіологія, вік, стать.

1. Технологічний травматизм у свинарстві. Кастрація кнурців / М. Чорнозуб, О. Ємельяненко, С. Рубленко, А. Полтавець // Пропозиція. – 2014. –  № 2. – С. 22–25.

2. Масліков С. Лікування вправних гриж у свійських тварин / С. Масліков // Вет. медицина України. – 2007. – № 10. – С. 18–19.

3. Шнякина Т.Н. Экспериментальное обоснование рационального метода оперативного лечения пахово-мошоночных грыж и их осложнений у хрячков: автореф. дис. на соискание учёной степени д-ра вет. наук: спец. 16.00.05 “Ветеринарная хирургия” / Т.Н. Шнякина. − Троицк, 2004. − 36 с.

4. Рыжаков А.В. Оперативное лечение, профилактика пупочных и пахово-мошоночных грыж у свиней (клинико-экспернментальное исследование): автореф. дис. на соискание учёной степени д-ра вет. наук: спец. 16.00.05 “Ветеринарная хирургия” / А.В. Рыжаков. − Санкт-Петербург, 2004. − 36 с.

5. Жолнерович М.Л. Пупочные грыжи у свиней (этиопатогенез, иммунология, способы лечения): автореф. дис. на соискание учёной степени канд. вет. наук: спец. 16.00.05 “Ветеринарная хирургия” / М.Л. Жолнерович. − Витебск, 2000. − 23 с.

6. Тихонюк Л.А. Застосування одноповерхового вісімкоподібного шва для закриття грижового кільця при герніо-томії у поросят / Л.А. Тихонюк, В.В. Нагорний, М.П. Чорнозуб // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2006. – Вип. 41. – С. 246–250.

7. Searcy-Bernal R. Effects of and factors associated with umbilical hernias in a swine herd / R. Searcy-Bernal, I.A. Gardner, D.W. Hird // J. Am. Vet. Med. Assoc. – 1994. – Vol. 204(10). – P. 1660–1664.

8. Association of HOXA10, ZFPM2, and MMP2 genes with scrotal hernias evaluated via biological candidate gene analyses in pigs / [X. Zhao, Z.Q. Du, N. Vukasinovic at al.] // Am. J. Vet. Res. – 2009. – Vol. 70(8). – P. 1006–1012.

9. Tissue calcium content in piglets with inguinal or scrotal hernias or cryptorchidism / [C. Beuermann, J. Beck, U. Schmelz et al.] // Journal of Comparative Pathology. – 2009. – Vol. 140 (2–3). – P. 182–186.