Ви є тут

РЕАКЦІЯ ГОСТРОЇ ФАЗИ ТА РІВЕНЬ ОКСИДУ АЗОТУ В КРОВІ КОРІВ ЗА СУБКЛІНІЧНОГО МАСТИТУ

Проведено бактеріологічне дослідження молока корів хворих на субклінічний мастит та чутливість виділених мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. Виділено Staphylococcus spp., Streptococcus spp. та грамнегативні бактерії у формі тонких веретеноподібних паличок із заокругленими чи загостреними кінцями, що належать до  Fusobacterium spp.  Досліджено вміст гострофазних білків за субклінічного запалення молочної залози. Встановлено, що за субклінічного маститу у крові корів збільшується вміст гаптоглобіну у 1,2 раза, ерулоплазміну – у 1,3, фібриногену – у 1,5, оксиду азоту – у 1,5 та циркулюючих імунних комплексів – у 1,2 рази. Водночас відмічалося  зниження загального білка у 1,14 раза та альбуміну – у 1,2 раза.

Ключові слова: білки гострої фази, оксид азоту, циркулюючі імунні комплекси, мастит, корови.

1.  Бородиня В.І.  Ефективність лікування корів, хворих субклінічним маститом, препаратами для внутрішньоцистернального застосування / В.І. Бородиня, В.Б. Гончаренко // Наук. праці Півден. філіалу Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т". Сер.: Вет. науки.  –  2013. –  Вип. 151. –  С. 148–154.
2. Байдевлятова Ю.В. Динаміка показників білкового обміну в сироватці крові та молоці корів, хворих на серозний мастит  / Ю.В. Байдевлятова, М.І. Харенко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. –  Біла Церква, 2008. –  Вип. 57. –  С. 10–14.
3. Ордін Ю.М. Порівняльна ефективність лікування корів хворих на гнійно-катаральний мастит / Ю.М. Ордін // Здоров’я тварин і ліки. –  2008. – № 10. –  С. 14–15.
4. Дмитрів О.Я. Субклінічний мастит у корів (етіологія, патогенез, методи діагностики і профілактики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 16.00.07 / О.Я. Дмитрів. –  Львів, 2002. –  17 с.
5. Мlinovski E. Diagnostyka zakazen i  zapalen wymenia / E. Мlinovski, A. Klosowska.  –  Pulawy, 2002. –  96 р.
6.  Berry D.P. Interdependence and distribution of subclinical mastitis and intramammary infection among udder quarters in dairy 
cattle / D.P. Berry, W.J. Meaney // Preventive veterinary medicine. –  2006. – Т. 75,   № 1. –  Р. 81–91.
7. Distribution and antimicrobial resistance of clinical and subclinical mastitis pathogens in dairy cows in Rhone-Alpes / M.A. Botrel, M. Haenni, E.  Morignat [et  al. ]  //  Foodborne pathogens and disease. –  2010. –  Vol.  7  (5). –  Р. 479–487.
8.  Эффективные отечественные препараты для профилактики и терапии мастита у коров / В.А. Париков, Н.Т. Климов, Н.В. Притыкин, Д.М. Пониткин // Актуал. пробл. болезней органов размножения и мол. железы у животных: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию организации ВНИВИПФиТ. – Воронеж, 2005. –  С. 375–378.
9. До питання етіопатогенезу маститу у корів / С.П. Хомин, В.І. Тирановець, О.Я. Дмитрів [та ін.] // Вісник Сум. держ. аграр. ун-ту. –  Суми, 2005. –  Вип. 1–2 (13–14). – С. 57–60.
10. Притыкин Н.В. Субклинический мастит у коров в сухостойный период, его профилактика и терапия с использованием фурадина: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. вет. наук: спец. 16.00.07 «Ветеринарное акушерство» / Н.В. Притыкин. –  Воронеж, 2003. –  23 c. 
11. Пономарев В.К. Взаимосвязь маститов и гинекологических болезней у коров / В.К. Пономарев // Материалы междунар. науч.-практ. конф. ВНИВИПФиТ. –  Воронеж, 2002. – С. 496–497. 
12. Плахотнюк І.М. Вплив стану молочної залози на відновлення відтворної функції корів за гіпофункції яєчників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.07 „Ветеринарне акушерство” / І.М. Плахотнюк. –  К., 2009. –  20 с.
13. Левківська Н.Д. Роль мікрофлори у корів та її чутливість до антибактеріальних препаратів / Н.Д. Левківська // Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. –  Львів, 2006. – Т. 8, № 2 (29), ч. 1. – С. 109–114.
14. Clinical characteristics and persistence of bovine mastitis caused by different species of coagulase- negative staphylococci identified with API or AFLP / S. Taponen, H. Simojoki, M. Haveri [et   al.]  //  Veterinary microbiology. –  2006. –  Vol. 115  (1) .  –  P.  199–207.
15.  Bovine subclinical mastitis caused by different  types of coagulase-negative staphylococci / B.M. Thorberg, M.L. Danielsson-Tham, U. Emanuelson [et  al. ]  //  Journal of Dairy Science. –  2009.  –  Vol. 92  (10). –  P.  4962–4970.
16. Гриневич Ю.А. Определение иммунных комплексов в крови онкологических больных /  Ю.А. Гриневич, А.Н. Алферов // Лаб .  дело. –  1981. –  №  8. – С. 493–495.
17. Голиков П.П. Оксид азота в клинике неотложных заболеваний / П.П. Голиков.   ‒  М.: ИД Медпрактика-М, 2004.  ‒  180 с.
18. Кількісне визначення фібриногену в плазмі крові людини / В.О. Беліцер, Т.В. Варецька, К.М. Веремєєнко [та ін.] // Лаб. діагностика. –  1997. –  № 2. –  С. 53–55.
19. Petersen H.H.  Application of acute phase protein measurements in veterinary clinical chemistry /  H.H. Petersen, J.P. Nielsen, P.M. Heegaard // Vet. Res. –  2004. –  №  35.   –  Р. 163–187.
20.  Рубленко М.В. Реакція гострої фази у собак із переломами стегнової кістки / М.В. Рубленко, О.В. Єрошенко //  Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. –  Біла Церква,  2011. – Вип. 8 (87). –  С. 138–143.
21.  Aziz F. Inflammation and acute phase response / F. Aziz, K. Mohd, F. Khan //  International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology. –  2010. –  Vol.   1.  –  P. 312–321.
22. Шевченко О.П. Церулоплазмін / О.П. Шевченко, О.В. Орлова, А.О. Шевченко. –  М.: Лань, 2005. –  405 с.
23. Blomback A. Fibrinogen and fibrin -proteins in haemostisis and thrombosis / A. Blomback // Tromb. Res.  – 1996.  – Vol. 83,  № 1. –  P. 1–75.
24.  Сывороточный альбумин  при синдроме системной воспалительной pеакции / Г.В. Родоман, Т.И. Шалаева, Г.Е. Добрецов [и др.] //  Анестезия и реанимация. –  2006. –  № 2. –  С. 62–64.
25.  Рубленко М.В. Патогенетична роль оксиду азоту в умовах запально- репаративного процесу при переломах  трубчастих кісток у собак та його корекція імуном -депо / М.В. Рубленко, В.С. Шаганенко  // Біологія тварин.  –  2011. –  Т. 13, № 1–2. –  С. 340–346. 
26. Оксид азота в механизмах патогенеза внутриклеточных инфекций / С.Я. Проскуряков,   С.И. Бикетов,   А.И. Иванников [и др.] // Иммунология.  –  2000. –  №  4. –  С. 9–19.

ДолученняРозмір
PDF icon eroshenko.pdf445.31 КБ