Ви є тут

РОЛЬ МЕТАБОЛІЧНИХ ОСТЕОПАТІЙ У ВИНИКНЕННІ ПАТОЛОГІЧНИХ ПЕРЕЛОМІВ У РЕПТИЛІЙ

У статті відзначається, що у досліджених рептилій (21 особина), хворих на метаболічні остеопатії, клінічно було діагностовано переломи без наявності травми в анамнезі, які супроводжувалися парезами кінцівок, дисфагією і тремором пальців. За допомогою денситометричного дослідження встановлено, що у тварин із переломами кісток щільність кісткової тканини верхніх щелеп була зниженою порівняно з клінічно здоровими (p<0,001). Також встановлено, що у хворих на остеопатії ігуан (Iguana iguana) відбувалося зростання у 2,9 рази концентрації хондроїтинсульфатів у сироватці крові (р<0,001), у 5,8 – в агам (Pogona vittiseps) (р<0,001) та у 3,1 рази –синьоязиких сцинків (Tiliqua scincoides), що збігалося зі збільшенням всіх фракцій ГАГ у сироватці крові. Розглядаючи перелом як вторинний прояв метаболічних порушень кісткової тканини, що призвели до підвищення ламкості кістки, можна припустити, що визначення щільності кісток саме верхньої щелепи та рівень показників сполучної тканини у крові є інформативними предикторами патологічних переломів.

Ключові слова: метаболічні остеопатії, рептилії, щільність кісток, біохімічні показники, патологічні переломи.

1. Васильев Д.Б. Остеоренальный синдром у рептилий: особенности патогенеза и терапии / Д.Б. Васильев // Beтеринарная патология. – 2008. – № 2 (17). – C. 85–89.

2. Romer A. Osteology of the reptile / А. Romer // University of Chicago Press, Chicago, 2007. –800 р.

3. Jacobson E.R. Biology, husbandry, and medicine of the Green iguana / E.R. Jacobson // Krieger Publishing Co. Malabar, FL, 2009. – 177 р.

4. Кирк Р. Современный курс ветеринарной медицины Кирка / Р. Кирк, Дж. Б. Бонагура; Пер. с англ. – М.: ООО «Аквариум-Принт», 2005. – 1376 с.

5. Васильев Д.Б. Профилактика нарушений минерального обмена у рептилий в неволе и применение витаминно-минеральных подкормок / Д.Б. Васильев, В. С. Швед // Научные исследования в зоологических парках. – Московский зоопарк, 2009. – № 20. – С. 15.

6. Васильев Д.Б. Фосфорно-кальциевый обмен у наземных позвоночных. Сравнительная патология, Дифференциальная диагностика, терапия основных, сопутствующих и клинически сходных болезней в рептилий / Д.Б. Васильев // Материалы X Междунар. вет. конгресса. – M., 2012. – C. 134–152.

7. Тимошенко О.П. Исследование диагностических возможностей программного комплекса "Х-rays" / О. П. Тимошенко, М.Ю. Карпинский, А.Г. Вересун // Медицина и ... – Харьков. – 2001. – № 1. – С. 62–64.

8. Тимошенко О.П. Использование программной денситометрии для изучения состояния костной системы рептилий / О.П. Тимошенко, А. Б. Сегодин, А.А. Степаненко // Науч.-технич. бюллетень Института биологии животных НААН и Государ. научно-исследов. контрольного ин-та вет. препаратов и кормовых добавок. – Львов: Сполом. – 2012. – № 13. – С. 449–456.

9. Біохімічні показники стану сполучної тканини у діагностиці хвороб собак і котів: методичні рекомендації / Д.В. Морозенко, В.І. Левченко, О.П. Тимошенко. – Біла Церква, 2012. – 42 с.

10. Степаненко А.А. Целесообразность использования клинико-биохимических показателей состояния соединительной ткани у разных видов рептилий / А.А. Степаненко, О.П. Тимошенко // Наук. вісник Луган. нац. аграр. ун-ту: Серія «Ветеринарні науки». – Луганськ: Элтон-2, 2010. – № 18. – С. 126–131.