Ви є тут

СТАН ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У КОБИЛ ЗА ГІПОКОБАЛЬТОЗУ І ГІПОКУПРОЗУ

У крові жеребних кобил виявлено посилення процесів пероксидного окиснення ліпідів, що характеризується підвищеним вмістом проміжних та кінцевих його продуктів (дієнових кон’югатів, гідропероксидів ліпідів, малонового діальдегіду). Встановлено найбільш вірогідні зміни даних показників в організмі кобил на 9–11 місяцях жеребності. Рівень дієнових кон’югатів у крові тварин складав 3,6±0,12 мкмоль/л, був на 33,3 (p<0,001) і 44,0 % (p<0,01) вищим, порівняно з показниками нежеребних і кобил на 4 місяці жеребності. Концентрація ГПЛ у крові кобил вірогідно (p<0,001) зростала на 100 і 42,9 % (p<0,01) щодо нежеребних та кобил на 4 місяці жеребності. Концентрація малонового діальдегіду в крові кобил зросла на 75,0 (р<0,001), 51,2 (р<0,001) та 25 % (р<0,01) порівняно з нежеребними, кобилами на 4 і 7 місяцях жеребності відповідно.

Ключові слова: кобили, кров, пероксидне окиснення ліпідів, дієнові кон’югати, гідропероксиди ліпідів, малоновий діальдегід, кобальт, купрум.

1. Стефурак Ю. Розведення та використання гуцульської породи коней. Міжнародний досвід / Ю. Стефурак, М. Яцковський, В. Мороз, Б. Сребро / Пер. з пол. та ред. Ю. Стефурака. – Чернівці: Прут, 2005. – 112 с.

2. Ветеринарна клінічна біохімія / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; за ред. В.І. Левченка та В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

3. Щербатий А.Р. Аналіз мікроелементного складу ґрунтів і води в системі диспансеризації кобил гуцульської породи / А.Р. Щербатий // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2012. – Т. 14, № 2 (52). – Ч. 1. – С. 368–372.

4. Дубинина Е.Е. Антиоксидантная система плазмы крови / Е.Е. Дубинина // Укр. биохим. журнал. – 1992. – Т. 64, № 2. – С. 3–15.

5. Кармолиев Г.Х. Свободорадикальная патология в этиопатогенезе болезней животных / Г.Х. Кармолиев // Ветеринария. – 2005. – № 4. – С. 42–47.

6. Утворення активних форм кисню та система антиоксидантного захисту в організмі тварин / Г.Л. Антоняк, Н.О. Бабич, Л.І. Сологуб [та ін.] // Біологія тварин. – 2000. – Т.2, №2. – С.34–43.

7. Барабой В.А. Окислительно-антиоксидантный гомеостаз в норме и патологии / В.А. Барабой, Д.А. Сутковский; Под общ. ред. Зозули Ю.А. – К.: Наук. думка, 1997. – С. 18–92.

8. The role of lipid peroxidation and antioxidants in oxidative modification of LDL / H. Esterbauer, J. Gebicki, H. Puhl, G. Jurgens // Free Radic. Biol. Med. – 1992. – Vol.13, №4. – P. 341–390.

9. Конторщикова К.Н. Перекисное окисление липидов в норме и патологии: учеб. пособие / К.Н. Конторщикова. – Н. Новгород, 2000. – 24 с.

10. Корабейникова С.Н. Модификация определения ПОЛ в реакции с ТБК / С.Н. Корабейникова // Лаб. дело. – 1989. – №7. – С. 8–9.

11. Мирончик В.В. Способ определения гидроперекисей липидов в биологических тканях / В.В. Мирончик: Авторское свидетельство СССР №1084681А.

12. Стальная И.Д. Современные методы в биохимии / И.Д. Стальная; под ред. В.И. Ореховича. – М.: Медицина, 1977. – С. 63–64.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_scherbatiy_ua.pdf253.1 КБ