Ви є тут

Стан Т- і В-клітинної ланок імунітету коропів, уражених аеромонозом, та за лікування препаратом Ентеронормін

Інфекційні хвороби бактеріальної природи становлять значну проблему для аквакультури, часто призводять до масової загибелі риб та значних економічних збитків. Для лікування хворих риб застосовують антибактерійні препарати: нітрофурани, антибіотики, кормові антибіотики, а також барвники. З огляду на це, актуальним є пошук ефективних препаратів для профілактики та лікування, а також вивчення їх впливу на стан захисних систем організму риб. На сьогодні, з метою підвищення приростів тварин і для захисту від патогенних мікроорганізмів, як альтернативу пропонують різні групи речовин, в тому числі й пробіотики. Наведено результати досліджень впливу синбіотичного препарату Ентеронормін на показники, які характеризують стан Т- і В-клітинної ланок імунітету коропів, уражених бактерійним аеромонозом. Ентеронормін – синбіотичний препарат нового покоління, що складається з комплексу бактерій –  Enterococcus spp., Bacillus subtilis spp, Lactobacillus spp.;  та допоміжних речовин – хітозану, пептону ферментативного і меленого цукру (РП № ВВ-00427-02-12 від 13.04.2012). Дослідження проводили в умовах акваріумів на Львівській дослідній станції Інституту рибного господарства НААН. Контрольна група, яку становили клінічно здорові риби, отримувала лише 3 % крохмальну суспензію, перша дослідна група (Д1) – хворі на аеромоноз коропи, яким задавали лише 3 % крохмальну суспензію, другій дослідній групі (Д2), яку складали хворі на аеромоноз коропи,  через зонд упродовж 7 діб задавали препарат Ентеронормін, з розрахунку 2 мг на 1 кг маси риби, у складі 3 % крохмальної суспензії. Перед введенням коропам досліджуваний препарат активували 14–16 год водою, збагаченою іонами біологічно активного йоду та селену у формі «Йодіс+Se» (ТУ У 15.7-30631018-011:2011). Встановлено, що захворювання коропів на аеромоноз призводить до зміни кількості та функціональної активності імунокомпетентних клітин крові. Констатовано пригнічення лімфоцитогенезу та функціональної активності імунокомпетентних клітин у крові коропів при захворюванні на асоційовану бактеріальну форму аеромонозу. Застосування коропам дослідної групи у складі 3 % крохмальної суспензії препарату Ентеронормін справляло нормалізуючий вплив на стан Т-клітинної ланки специфічного захисту, проте істотно не вплинуло на кількість EAC-РУЛ і їх функціональну активність.

Ключові слова: риби, короп, аеромоноз, пробіотики, Ентеронормін, Т-лімфоцити, В-лімфоцити.

 

 1. Ващик Є. В.  Антагоністична дія пробіотиків щодо P. aeruginosa та збудників асоційованих бактеріозів птиці. Науково-технічний бюлетень. 2018. Вип. 19. № 2. С. 133–138.
 2. Віщур О.І., Кичун І.В., Лешовська Н.М. та ін. Природна резистентність деяких видів риб. Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин та Держ. н.-д. контрол. ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. Львів, 2008. Вип. 9. № 3. С. 343–347.
 3. Вовк Н. І., Божик В.Й. Іхтіопатологія. Київ: Аграрна освіта, 2014. 308 с.
 4. Кондратьева И.А., Киташова А.А., Ланге М.А. Современные представления об иммунной системе рыб. Организация иммунной системы рыб. Вестн. Моск. ун-та, каф. физиологии микроорганизмов биол. ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова. Биология, 2001. № 4. С. 11–23.
 5. Пробиотики в аквакультуре / Е.А.  Котова и др. Сборник научных трудов ВНИИОК. 2012. №1-1. С. 100–103.
 6. Коцюмбас І.Я., Гунчак В.М., Стецько Т.І. Проблеми використання антимікробних препаратів для стимулювання росту продуктивних тварин та альтернативи їх застосуванню. Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2013. Вип. 14. № 3–4. С. 381–389.
 7. Иванова Н.Т.Атлас клеток крови рыб. Сравнительная морфология и классификация форменных элементов крови рыб. Москва, 1983. 184 с.
 8. Мазур Т. В., Гаркуша І.Є. Зміни білкових показників крові коропа за використання комплексу симбіонтних мікроорганізмів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки. 2016. Т. 18. № 3. С. 181–183.
 9. Петров Р. В.  Біологічна цінність та токсичність м’яса коропів при лікуванні їх від аеромонозу. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2014. Вип. 16. № 2 (3). С. 327–332.
 10. Петров. Р. В. Морфологічні та хімічні властивості м’яса коропа при лікуванні від аеромонозу. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна медицина. 2014. Вип. 6. С. 74–77.
 11. Briede I. The prevalent bacterial fi sh diseases in fi sh hatcheries of Latvia. Environmental and Experimental Biology. 2010. Vol. 8. P. 103–106.
 12. Hematological and immune changes in Piaractus mesopotamicus in the sepsis induced by Aeromonas hydrophila / G.S. Claudiano et al. Fish & shellfi sh immunology. 2019. Vol. 88, P. 259–265. Doi: https://doi. org/10.1016/j.fsi.2019.01.044
 13. Hai N.V. The use of probiotics in aquaculture. Journal of applied microbiology. 2015. Vol. 119.4. Р. 917–935. Doi: https://doi.org/10.1111/jam.12886
 14. Aeromonas hydrophila infection in silver catfi sh causes hyperlocomotion related to stress / G.B. Junior et al. Microbial pathogenesis. 2019. Vol. 132. P. 261–265. Doi:https://doi.org/10.1016/j.micpath.2019.05.017
 15. Probiotics in aquaculture / Pandiyan Priyadarshini et al. Drug Invention Today. Vol. 5.1. 2013. Р. 55–59. Doi:https:// doi.org/10.1016/j.dit.2013.03.003
 16. Probiotics in aquaculture: a current assessment /  Pérez‐Sánchez Tania et al. Reviews in Aquaculture. 2014.  Vol. 6(3). Р. 133–146. Doi:https://doi.org/10.1111/ raq.12033
 17. Ronald J. Roberts. Fish Pathology, 4th Edition. Wiley-Blackwell, 2012. 590 р.
 18. Tushak S. F. Quantitative changes in hemogram of bees using probiotic «Enteronormin». Scientifi c Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences. 2018. Vol. 20.83. P. 61–65.
ДолученняРозмір
PDF icon solopova_1_2020.pdf2.3 МБ