Ви є тут

Тканинні препарати як ефективний засіб корекції статевої циклічності неплідних корів в умовах Лісостепу Житомирщини

Запровадження новітніх технологій відтворення тварин зумовлює зміни в життєдіяльності їх організму та впливає на прояв статевої циклічності. Як результат, одними з основних завдань фахівців ветеринарної медицини є ліквідація неплідності телиць та корів і вдосконалення методів регуляції їх відтворної функції. Останніми роками у ветеринарії з профілактичною та лікувальною метою окремо, так і в комбінації з іншими засобами під час вагітності, в післяродовий період, за гінекологічних хвороб, для стимуляції функції статевого апарату тварин, а також за їх вирощування для підвищення продуктивності досить ефективно застосовують біогенні стимулятори, виготовлені з тканин та органів тварин і рослин – тканинні препарати. Однак недостатньо вивченими залишаються зміни в статевому апараті неплідних корів за їх використання. Саме тому метою досліджень було вивчити дію тканинних препаратів в комплексі з іхглюковітом для корекції статевого циклу неплідних корів в умовах Лісостепу Житомирської області. Встановлено, що у корів при застосуванні тканинного препарату, виготовленого з печінки і плаценти та іхглюковіту, час результативного осіменіння був мінімальним і становив 47,0±5,11 діб. Також спостерігали позитивний вплив на повноцінність перебігу статевого циклу за використання в комплексі тканинних препаратів з печінки і плаценти, як результат – неплідність на корову складала 17,00±1,14 діб. Оскільки всім дослідним тваринам вводили іхглюковіт, а термін виникнення повноцінного статевого циклу та ефективність осіменіння у корів були неоднакові, то, припускаємо, що зміни в організмі тварин зумовлені насамперед впливом тканинних препаратів. Вважаємо, що застосування «плацентарного» тканинного препарату, виготовленого з матки тільних корів разом із вмістимим було найрезультативнішим, тому що до його складу входять біологічно активні речовини, які подібні до статевого апарату корови. Аналізуючи отримані результати, рекомендуємо застосовувати тканинний препарат з печінки і плаценти та іхглюковіт у дозі по 20 см з розрахунку на одну тварину, трикратно з інтервалом 8–10 діб з метою корекції статевого циклу великої рогатої худоби і профілактики неплідності. 

Ключові слова: біогенний стимулятор, тканинний препарат, іхглюковіт, відтворення, статевий цикл, неплідність, корови.

 

 

 1. Концепція розвитку біотехнології відтворення тварин на 2014–2020 роки / Яблонський В. А. та ін. Ветеринарна медицина України. 2014. № 6 (220). С. 5–6.
 2. Evans A. C. O. Causes, prevention and management of infertility in dairy cows. Achieving sustainable production of milk. 2017. 3. P. 385–398. DOI: 10.19103/AS.2016.0006.20
 3. Емброзе Дж. Фактори, що впливають на плідність корів. Ветеринарна практика. 2015. № 4. С. 38–46.
 4. Diskin M. G., Sreenan J. M. Expression and detection of oestrus in cattle. Reproduction Nutrition Development. 40. 2000. Р. 481–491. Doi:https://doi.org/ 10.1051/rnd:2000112
 5. Muller C. J. C., Cloete S. W. P., Botha J. A. Fertility in dairy cows and ways to improve it. South African Journal of Animal Science. 2018. 48 (No. 5). P. 858–868. Doi:https:// doi.org/10.4314/sajas.v48i5.6
 6. Калиновський Г. М., Ревунець А. С., Грищук Г. П. Стан відтворення і причини неплідності корів. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (55), т. 3. С. 442–447.
 7. Гончаренко В. В. Клініко-симптоматичне і патогенетичне обґрунтування профілактики неплідності корів-первісток : автореф. дис. канд. вет. наук: 16.00.07. Суми, 2011. 19 с.
 8. Pelyh K., Fedorenko S. Поширеність кіст яєчників у корів за їх неплідності. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. 2019. № 3. С. 225–229. Doi:https://doi.org/10.31890/vttp.2019.03.30.
 9. Бондар О., Керничний С., Бетлінська Т. Застосування біостимуляторів при акушерській патології у корів. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський. Тернопіль: Крок, 2019. Ч. 1. С. 295–296.
 10. Ribeiro B. L. Evaluation of alternative treatments for the control of uterine infertility in cattle. Avaliação de tratamentos alternativos no controle das infertilidades uterinas em bovinos. 2019. 82 p. Doi:https://doi.org/10.11606/T.10.2019. tde-27092019-115735
 11. Корнят С. Б., Шаран М. М., Шаловило С. Г. Ефективність використання фітопрепаратів для лікування лютеальних кіст у корів. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. 2015. № 2 (17). С. 72–78.
 12. Филатов В. П. Лечебный эффект тканевых пересадок. Медицина. 1937. № 11–12. С. 3–8.
 13. Калашник И. А. Тканевые препараты в ветеринарии и животноводстве. Биогенные стимуляторы, механизм воздействия стимуляторов на организм животных и их применение в нормальном и патологическом состоянии животных и птиц: материалы междунар. науч.-метод. совещания научных учреждений социалистических стран, состоявшегося в Москве 4-8 окт. 1966 г. Боровск, 1967. С. 213–220.
 14. Прус В., Шеремет С., Захарін В., Гончаренко В. Ефективність використання тканинного препарата Метрофет М для синхронізації статевої охоти у корів. Тваринництво України. 2019. № 2. С. 20–23.
 15. Pan S.Y. Placental therapy: An insight to their biological and therapeutic properties. J Med Therap. 2017. 1 p. Doi:https://doi.org /10.15761/jmt.1000118
 16. Ganapathy H., Kameswaran S., Kumar P. V. R. Role of biogenic stimulantsin otorhinolaryngology. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery. 1978.  Vol. 30. 143 p. Doi:https://doi.org/10.1007/BF02992221
 17. Verma S., Choudhary A., Maini S., Ravikanth K. Evaluation of Effi  cacy of Herbal Intrauterine Infusion Uterofi x Liquid in Treatment of Various Reproductive Disorders in Cows: A Field Study / Pharmacognosy Res.2016. 8(3). P. 173–175. Doi:https://doi.org/10.4103/0974-8490.181459
 18. Ataka S. Putative prophylaxes updated of placenta extract and aloe vera as biogenic stimulants. Journal of Gastroenterology and Hepatology Research. 2014. № 12. P. 1367–1387. Doi:https://doi.org/10.17554/j.issn.22243992.2014.03.443
 19. Ефективність біологічно активного тканинного препарату при вирощуванні поросят / І.Я. Коцюмбас та ін. Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин та Держ. н.-д. контрол. ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. 2019. Вип. 20. № 2. С. 67–74. Doi: https://doi.org/10.36359/ scivp.2019-20-2.09.
 20. Грищук Г.П., Ревунець А.С. Склад тканинного препарату виготовленого з матки різних видів тварин. Біологія тварин. 2016. Т. 18, № 3: Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 верес. 2016 р. 131 с.
ДолученняРозмір
PDF icon revunets_1_2020.pdf1.73 МБ