Ви є тут

УМІСТ Na, K, Ca, Mg У СИРОВАТЦІ КРОВІ І ЛОХІЯХ КОРІВ ЗА РІЗНОГО ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ

У статті визначено рівень Na, K, Ca і Mg у крові та лохіях корів у післяотельний період і встановлено, що у корів із субінволюцією матки вміст у крові загального кальцію і магнію вірогідно менший на 27,9 %, калію − 10,3 % на фоні достовірного підвищення вмісту натрію на 10,9 % порівняно з коровами з фізіологічним перебігом післяотельного періоду. У лохіях корів із субінволюцією матки вірогідно знижується вміст кальцію на 39,1, магнію − 15,0, калію − 9,1 % на фоні підвищення натрію на 20,4 % що призводить до порушення збудливості клітин міометрію та розвитку атонії матки. Підвищення вмісту натрію у крові і лохіях корів у післяотельний період свідчить про ретенцію цього елемента в їх організмі та статевій системі і, як наслідок − розвиток набряку.

Ключові слова: корови, післяотельний період, лохії, субінволюція матки, макроелементи.

 1. Звєрєва Г.В. Профілактика неплідності корів і телиць / Г.В. Звєрєва, О.І. Сергієнко, Б.М. Чухрій. – К.: Урожай, 1981. – 102 с.
 2. Левченко В.І. Діагностика і лікування А-гіповітамінозу корів / В.І. Левченко, В.В. Сахнюк // Вет. медицина України. – 1997. − № 10. – С. 24–25.
 3. Власенко В.В. Прогнозування і контроль перебігу родів і післяродового періоду у корів / В.В. Власенко // Неінфекційна патологія: Матеріали наук.-практ. конф. – Біла Церква: БЦДСГІ, 1995. – Ч. 2. – С. 14–15.
 4. Metabolizm tlenowy neutrofilow I monocytow kwoi w okresie okoloporogowym u krow zdrowych iz zatrrymaniem lozyska / [L. Krakowskj, K. Kostro, Z. Wrona i dr.] // Medicina veter. – 2004. – Vol. 60, № 10. − P 1083–1085.
 5. Sterenic Koztyzolu azaz poziom Ca, Mg, Na i K u jalowek w cyklu zujowym, ciazy i po porodzie waspekcie zatrymania lozyska / L. Krakowski, Z. Wrona, I. Krakowska [I dr.] // Med. weter. – 2005. – Vol. 61, № 2. – S. 191–193.
 6. Akar Y. Relationship between vitamin A and beta – carotene levels during the postpartum period and fertility parameters in cows with and without retained placenta / Y. Akar, A. Gaziqlu // Bull. Veter Inst. in Pulawy. – 2006. – Vol. 50, № 1. – P. 93–96.
 7. Concentration of some elements in dairy cows with reproductive disordes / [Ceylan A., Serin I., Aksit H., Seyrek K.] // Bull. Veter. Inst. in Pulawy. – 2008. – Vol. 52, № 1. – P. 109–112.
 8. Владимиров А.В. Формы проявления субинволюции матки у песцов и лисиц / А.В. Владимиров, А.Н. Семикрасов // Научно-ислед. институт звероводства и кролиководства / Реферативный журнал. − 2008. – № 3. – С. 15.
 9. Краєвський А.Й. Протеоліз, ендотоксикоз та метаболізм фібриногену в патогенезі акушерських хвороб у корів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук: спец. 16.00.07 “Ветеринарне акушерство” / А.Й. Краєвський. – Національний аграрний університет. – К., 2005. – 40 с.
 10. Баженов Н.Б. Ранняя диагностика состояния половых органов у коров после отела / Н.Б. Баженов // Инновац. технологии в аграр. образовании и науке и АПК России: Материалы Всерос. науч.-произв. конф. – Ульяновск, 2003. – Ч.2. – С. 290–291.
 11. Ветеринарное акушерство и гинекология / [А.П. Студенцов, В.С. Шипилов, Л.Г. Субботина и др.]; под.ред. В.С. Шипилова / [6-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Агропромиздат, 1986. – 480 с.
 12. Валюшкин К.Д. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных: учебник / К.Д. Валюшкин, Г.Ф. Медведев // [2-е изд., перераб и доп]. – Мн.: Ураджай, 2001. – 868 [4] с.
 13. Effect of trace mineral supplementation during transition period on postpartum disorders and reproductive performance in dairy cows / [S. Nikaidou, N. Kusakari, T. Ohtaki et all.]. – J. Japan Veter. Med. Assn. – 2008. – Vol. 61, № 3. – P. 205–209.
 14. Шепетільніков Ю.О. Вплив годівлі високопродуктивних корів на їх здоров’я / Ю.О. Шепетільніков // Наук. вісник Львів. нац. акад. вет. медицини імені С.З. Гжицького, – Львів, 2007. – Т. 9, № 2 (33), ч. 3. – С. 104–106.
 15. Стрижова Н.В. Сходство и различия субинволюции матки и послеродового эндометрита / Н.В. Стрижова, А.Н. Кутенко, А.С. Гавриленко // Акушерство и гинекология. – 2005. – № 1. – С. 30–34.
 16. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині [Текст]; довідник [В.В. Влізло, Р.С. Федорук, І.Б. Ратич та ін.]; за ред. В.В. Влізла. – Львів СПОЛОМ, 2012. – 764 с.
 17. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: Довідник / [В.В. Влізло, Р.С. Федорук, І.А. Макар та ін.]. – Львів, 2004. – 399 с.
 18. Мейер Д. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретация и диагностика / Д. Мейер, Д. Харви; Пер. с англ. Л.А. Певницкого; под. ред. Ю.М. Кеда. – М.: Софион, 2007. – 458 с.
 19. Методологические основы оценки клинико-морфологических показателей крови домашних животных / [Е.Б. Бажибина, А.В. Коробов, С.В. Середа, В.П. Сапрыкин]. – М.: Аквариум–Принт, 2005. – 126 с.
 20. Ветеринарна клінічна біохімія / [В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.]; За ред. В.І. Левченка, В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.
 21. Кучеренко М.Є. Сучасні методи біохімічних досліджень: Навчальний посібник / М.Є. Кучеренко, Ю.Д. Бабенюк, В.М. Войбіцький. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 424 с.
 22. Лакин Г.Ф. Биометрия: Учебное пособие для биологических специальностей вузов / Г.Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1990. – 352 с.