Ви є тут

УМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ РІЗНИХ РЕГІОНІВ ТА ЗОН ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Досліджено вміст макро- та мікроелементів, у тому числі і важких металів, у воді різних регіонів та зон півдня України. Вивчено регіональні особливості їх накопичення. Встановлено надмірне навантаження Кадмієм, вміст якого у 88 % досліджених зразків води перевищував гранично допустимі концентрації у 4,5–25 разів. Перевищення вмісту Купруму у зразках води центрального регіону північно-степової зони та південного регіону сухо-степової зони відносно ГДК становило 4,3–7,8, Цинку – в 1,8–5 разів. Перевищення вмісту Плюмбуму у зразках води південного регіону сухо-степової зони відносно ГДК становило 11,3–12 разів.

Ключові слова: важкі метали, Кадмій, Плюмбум, Купрум, Цинк, Меркурій, гранично допустимі концентрації, регіони, зони України.

1. Васьковская Л.Ф. Циркуляция и трансформация хлор-, фосфор-, ртутьпроизводных препаратов в системе окружающая среда – биологический объект / Л.Ф. Васьковская. – К.: Наукова думка, 1985. – 156 с.

2. Виноградов А.П. Биогеохимические провинции и эндемические болезни / А.П. Виноградов // Доклады АН СССР. – 1938. – Т. 18, № 4/5. – С. 283–286.

3. Добровольский В.В. География микроэлементов. Глобальное рассеяние / В.В. Добровольский. – М.: Мысль, 1983. – 272 с.

4. Никаноров А.М. Биомониторинг металлов в пресноводных экосистемах / А.М. Никаноров, А.В. Жулидов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 312 с.

5. Агарков В.И. Атлас гигиенических характеристик экологической среды Донецкой области / В.И. Агарков, С.В. Грищенко, В.П. Грищенко. – Донецк: Донеччина, 2001. – 140 с.

6. Клименко М.О. Екологічні нормативи якості води річок Рівненської області: методологія, результати. // Вісник Рівненського державного технічного університету: Зб. наук. пр. / М.О. Клименко, В.Й. Мельник. – Рівне, 2000. – Випуск 4(6). – С. 30–36.

7. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод / С.І. Сніжко. – К.: Ніка-Центр, 2001. – 262 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_tarasenko_ua.pdf375.84 КБ