Ви є тут

ВМІСТ СУМАРНОЇ ФРАКЦІЇ ФОСФОЛІПІДІВ ТА ФОСФОРИЛХОЛІНУ У ПЛАЗМІ КРОВІ КОНЕЙ ЗА ГНІЙНИХ РАН

У статті наведені дані, які свідчать, що рановий процес у коней супроводжується підвищенням концентрації фосфоліпідної складової плазми крові. Підвищення концентрації сумарної фракції фосфоліпідів (СФФЛ) та фосфорилхоліну тісно пов’язано з тяжкістю перебігу ранового процесу. Застосування у його першу фазу засобу сорбційної терапії  ксерофлоксу для присипки гнійних шкірно-м’язових ран у коней сприяє не лише стабілізації вмісту сумарної фракції фосфоліпідів та фосфорилхоліну, а й прискорює процес загоєння ран порівняно з маззю Левомеколь.

Ключові слова: рани, рановий процес, ліпіди, сумарна фракція фосфоліпідів, фосфорилхолін.

1. Лазоренко А.Б. Патогенетичне обгрунтування сорбційної терапії при гнійних ранах у коней: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.05 «Ветеринарна хірургія» /А.Б. Лазаренко. – Біла Церква, 1999. – 19 с.

2. Применение лечебно-профилактических препаратов, изготовленных на основе кремнийорганических адсорбентов: Метод. рекомендации / [В.А. Знаменский, А.Ф. Возианов, Ж.М. Возианова и др]. – Киев, 1996. – 17 с.

3. Скачкова Н.А. Експериментально-клінічна оцінка ефективності силарду для лікування хворих із порушеннями згортання крові із гнійно-септичними ускладненнями. / Н.А. Скачкова, А.А. Мороз // Біосорбційні методи і препарати в профілактичній та лікувальній практиці. – Київ, 1997. – С.91–93.

4. Рекомендації щодо використання ентеросгелю та комплексних препаратів на його основі в практиці ветеринарної медицини /[ В.Й. Іздепський, М.Г. Ільніцький, М.В Рубленко та ін.]. – Біла Церква, 1997. – 13 с.

5. Іздепський В.Й. Застосування санобіту за гнійно-некротичних процесів у ділянці пальця у високопродуктивних корів / В.Й. Іздепський, Б.П. Киричко, С.М. Кулинич // Вет. медицина України. – 2000.– №12. – С.34–35.

6. Диагностика и лечение ранений / Под ред. Ю.Г. Шапошникова. – М.: Медицина, 1984, – 344 с.

7. Галлер Г. Нарушение липидного обмена: диагностика, клиника, терапия / Г. Галлер, М. Ганефельд, В. Яросс; пер. с нем. – М.: Медицина, 1979. – 327 с.

8. Стоцький О.Г. Зміни вмісту загального білка, ліпідів і протеїназноінгібіторного потенціалу синовіальної рідини та плазми крові при асептичних артритах у коней: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.05 «Ветеринарна хірургія» / О.Г.Стоцький. – Біла Церква, 1999. – 16 с.

9. Ільніцький М.Г. Патогенетичне обґрунтування засобів детоксикаційної терапії і профілактики ранової інфекції у свиней: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук: спец. 16.00.05 «Ветеринарна хірургія» / М.Г. Ільніцький. – Біла Церква, 2002.– 40 с.

10. Стоцький О. Г. Стан білково–ліпідного обміну при гнійних ранах у коней / О. Г.Стоцький, А. Б. Лазоренко // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2004. – №. 2 (11). – С. 132–134.

11. Стоцький О.Г. Вміст сумарної фракції фосфоліпідів та фосфорилхоліну у плазмі крові оперованих коней / О.Г. Стоцький, В.Д. Чіванов // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2008. – №. 5 (20). – С. 135–138.

12. Лазоренко А.Б. Вміст фосфоліпідних комплексів у копитному епідермісі коней при хронічних асептичних пододерматитах / А. Б. Лазоренко // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2009. – № 3. – С. 66–67.

13. Стоцький О.Г. Ксерофлокс як засіб профілактики ранової інфекції у коней / О. Г. Стоцький // Аграрна наука – виробництву: матеріали VI Держ. наук.-практ. конф. (14-15 листопада 2007 р.) – Біла Церква, 2007. – Ч. 1. – С. 113.

14. Еременко В.И. Сравнительное исследование липидов сыворотки крови крупного рогатого скота в онтогенезе с использованием масс-спектрометрии и метода по Фолчу / В.И. Еременко // Пути повышения продуктивности, воспроизводительной способности, профилактики и лечения с.-х. животных: Материалы науч. конф. Курской госуд. с.х. акад. – Курск, 2001. – Ч. 2. – С. 120–123.