Ви є тут

ВПЛИВ ДЕЗІНФЕКТАНТУ БІ-ДЕЗтм НА КЛІНІКО-БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС СВИНЕЙ

У статті визначений вплив препаратів Бі-дезтм і Екоцид С на гематологічні показники свиней на дорощуванні та відгодівлі. Доведено, що вірогідних змін кількості еритроцитів, лейкоцитів, лейкограми, вмісту гемоглобіну у периферичній крові дослідних тварин, які утримувалися в приміщеннях, де застосовували як дезінфектант Бі-дезтм, порівняно з іншою групою, в якій застосовували Екоцид С не встановлено. Активність аспартат- та аланінамінотрансфераз, лужної фосфатази і лактатдегідрогенази у поросят контрольних і дослідних груп на дорощуванні та відгодівлі вірогідно не змінюється, що свідчить про відсутність запальних і дистрофічних змін у міокарді, печінці і легенях. Застосування препарату Бі-дезтм для профілактичної дезінфекції не спричиняє негативного впливу на білок, білірубіно- і сечовиносинтезувальні функції гепатоцитів та фільтраційну функцію клубочків нирок.

Ключові слова: біохімічні дослідження крові, глобуліни, аспартатамінотрансфераза, аланінамінотрансфераза, креатинін, сечовина, холестерол, білірубін, дезінфекція.

1. Richards Jon. Withdrawal of Disinfectant Hit by Safety Fears. BBC News on Line / Jon Richards // Health. – 2002. – January 22. – P. 688–670.

2. Brennan P. The Best disinfectants / P. Brennan // Cleanroom Technology. – April, 2001. – Р. 73–75.

3. Bergan T. Disinfectant Evaluation Test / T. Bergan, A. Lystad  // J. Appl. Bact.–1971. – Vol. 34 (4). – P. 760–765.

4. Біохімічні методи дослідження крові тварин: метод. реком. / В.І. Левченко, Ю.М. Новожицька, В.В. Сахнюк [та ін.]. – К., 2004. – 104 с.

5. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [В.І. Левченко, В.І. Головаха, І.П. Кондрахін та ін.]; За ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 437 с.

6. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині [текст]: довідник / В.В. Влізло, Р.С. Федорук, І.Б. Ратич [та ін.]; За ред. В.В. Влізла. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 764 с.

7. Ветеринарна клінічна біохімія / [В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.]; За ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.