Ви є тут

ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН У МОЛОЦІ КОРІВ НА ПОКАЗНИКИ ЙОГО БІЛКОВОГО СКЛАДУ

У статті висвітлено результати визначення деяких біохімічних показників сирого незбираного молока, отриманого від здорових корів, та за розвитку субклінічного маститу. У 20 % досліджених проб молока кількість соматичних клітин була більше 1500 тис./см3, що перевищувало максимально допустимий показник, регламентований державним стандартом. У 10 % кількість соматичних клітин коливалася в межах 583–600 тис./см3, що відповідає вимогам для молока першого ґатунку; у 70 % – від 90 до 360 тис/см3, що характерно для молока екстра та вищого ґатунків. За розвитку запального процесу в молоці корів збільшується кількість сіалових кислот, що пов’язано зі змінами у структурі білків, зростає кількість імуноглобулінів, як наслідок захисної реакції організму. Масова частка загальних білків вірогідно не змінюється за рахунок сироваткових білків.

Ключові слова: соматичні клітини, сіалові кислоти, загальний білок, імуноглобуліни.

1. Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі: 3662–97. – [Чинний від 1998-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 1997. – 8 с. – (Національний стандарт України).

2. Антанте В. Оценка здоровья вымени в стаде коров по числу соматических клеток и содержанию лактозы в молоке / В. Антанте, И. Лусис, С. Булина // Науковий вісник національного аграрного ун-ту. – К., 2000. – № 22. – С. 235–239.

3. Скляр О.І. Кількість соматичних клітин в молоці дійних корів у різні періоди лактації / О.І. Скляр // Вісник Харківського національного аграрного ун-ту ім. В.В. Докучаєва: зб. наук. праць / Харківський НАУ. –Х., 2009. – Вип. 19. – Ч. 2, т. 2. – С. 286.

4. Програма покращення молочного стада на основі підрахунку соматичних клітин / [В.В. Касянчук, О.І. Скляр, Т.О. Гаркавенко, А.М. Марченко] // Вет. медицина України. – 2011. – № 2. – С. 24–27.

5. Байдевлятова Ю.В. Вікова та сезонна динаміка вмісту сіалових кислот у сироватці крові та молоці корів, хворих на серозний мастит, за різних методів терапії / Ю.В. Байдевлятова // Науковий вісник НУБіПУ. – 2009. – № 36. – С. 19–25.

6. Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб: ДСТУ ISO 707:2002. – [Чинний від 2003-10-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 40с. – (Національний стандарт України).

7. Камышников В.С. Справочник по клинической биохимической лабораторной диагностике / В.С.Камышников. – Минск: Беларусь, 2000. – 463 с.

8. Скляр О.І. Кореляційна залежність надою молока корів та кількості соматичних клітин у секреті вим’я при субклінічному маститі / О.І. Скляр // Вет. медицина України. – 2011. – № 7. – С. 37–38.

9. Мироненко И.М. Специфичность действия сиаловых кислот в биологических средах / И.М.Мироненко // Актуальн. пробл. техники и технологии перераб. молока: Сб. науч.трудов ГНУ СибНИИС. – Вып. 6. – Барнаул, 2009. – С. 201–206.

10. Chassagne M. Expert assessment study of milking and hygiene practices characterizing very low somatic cell score herds in France / M. Chassagne, J. Barnouin, M. Le Guenic // J. Dairy Sci. – 2005. – Vol. 88. – P. 1909–1916.

11. Ma Y. Effects of somatic cell count on quality and shelf-life of pasteurized fluid milk / Y. Ma, C. Ryan, D.M. Barbano [at all.] // J. Dairy Sci. – 2000. – Vol. 83. – P. 264–274.

12. Aplin A.E. Cell adhesion molecules, signal transduction and cell growth / A.E. Aplin, A.K. Howe, R.L. Juliano // Curr. Opin. Cell bid. – 1999. – 11, № 6. – P. 734–744.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_14_tyshkivska_ua.pdf305.45 КБ