Ви є тут

ВПЛИВ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «МІКРОСТИМУЛІН» НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ОБМІН РЕЧОВИН КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ В УМОВАХ ПСЕВДОМОНОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Наведено результати вивчення впливу кормової добавки «Мікростимулін» на резистентність та обмін речовин курчат-бройлерів в умовах псевдомонозної інфекції в експерименті. Встановлено, що кормова добавка «Мікростимулін» при годуванні нею курчат-бройлерів має виражений вплив на процеси обміну речовин, зокрема білкового, а також стан системи вродженого імунітету птиці. «Мікростимулін» спричиняє аналогічні зміни рівня таких медіаторів імунної відповіді, як ЦІК середньої молекулярної маси та серомукоїди. Застосування «Мікростимуліну» індукує виражені зміни рівня білка за рахунок глобулінових фракцій, а також підвищення активності лізоциму. Досліджуваний засіб також сприяє зниженню проявів патогенетичного впливу P. aeruginosa на організм птиці. Застосування «Мікростимуліну» за розвитку експериментального псевдомонозу, в порівнянні з контролем, забезпечувало підвищення концентрації загального білка на 13,8 %, β- та γ- глобулінів на 25,0 % та 36,1 %, сечовини та сечової кислоти – на 13,5 % та 36,9 % відповідно. При цьому виявлено виражене зниження у сироватці крові активності АлАТ на 34,8 % та тенденцію до зниження АсАТ (на 7,8 %). У птиці цієї групи встановлено також підвищення рівня ЦІК на 22,2 %, Sm на 14,2 %, активності лізоциму на 13,6 % і пригнічення активності АлАТ та АсАТ – значення цих показників були нижчими за контрольні на 34,8 % (р ≤ 0,05) та 7,8 % відповідно.

Ключові слова: курчата-бройлери, «Мікростимулін», АлАТ, АсАТ, ЦІК, серомукоїди, загальний білок, білкові фракції, псевдомоноз, P. aeruginosa.

Список літератури

 1. Вплив добавки мікролементної кормової Мікростимулін на ефективність вакцинації бройлерів проти вірусних захворювань / І. К. Авдосьєва, В. В. Регенчук, І. Л. Мельничук [та ін.] // Ветеринарна біотехнологія. 2012. № 21. С. 192–196.
 2. Фотіна Г. А. Фармако-токсикологічна та клінічна оцінка хіміко-терапевтичних засобів для схеми ротації в птахівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. вет. н : 16.00.04. Львів, 2015. 41 с.
 3. Вержиховський О.М., Мандигра М. С., Бойко О. П. Епізоотичний моніторинг. Псевдомонозна інфекція тварин і птиці. Динаміка напруженості епізоотичної ситуації в Україні (1991–2006 рр.). Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2007. №4. С. 97–100.
 4. Fotina T. I . The level of pathogen contamination of eggs during storage. XII International congress of the world veterynary poultry. Cairo, Egypt. 2001. P. 237.
 5. Some studies on pseudomonas species in chicken embryos and broilers in assiut governorate. Animal Health Research Institute, Assiut Provincial Laboratory, Ass. Univ. Bull. Environ. Res. 2004. Vol. 7. № 1 .
 6. Preparation and evaluation of protective efficacy of pseudomonas aeruginosa irradiated vaccine in chickens /
  M. Manal, J. El-Jakee, H. Abo-Alyazeed, I. Mossa. // Vet. Med. J. Giza. 2002. Vol.50. №4. P. 709–714.
 7. Walker S.E., Sander J.E., Cline J.L., Helton J.S. Characterisation of Pseudomonas aeruginosa associated with mortality in broiler chicks / Avian Disease. 2002. Vol.46. №4. P.1045–1050.
 8. Ващик Є. В. Вивчення біологічних властивостей культур P. аeruginosa, ізольованих від ембріонів та курчат з птахогосподарств Слобожанщини. Вісник Сумського НАУ, сер. «Ветеринарна медицина». Суми, 2009. №2 (23). С. 5–8.
 9. Зон Г. А., Ващик Є. В., Мороз О. С. Дослідження імунорезистентного статусу та реакції органів імунної системи при експериментальному псевдомонозі птиці. Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2010. № 93. С. 178–182.
 10. Березовський А.  В., Фотіна Г. А., Коваленко А. В. Наноаквахелати мікроелементів – як альтернатива антибіотикам у системі профілактики бактеріозів птиці. Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. Х., 2012. Вип. 68. С. 22–28.
 11. Berezovskiy A. V., Fotina H. A., Kovalenko A. V. Determination of protective mikrostimulin capacity in poueltry. Микроэлементы в медицине. Москва, 2014. Т. 15. Вып. 2. С. 18–21.
 12. Berezovskiy A. V., Fotina H. A., Kovalenko A. V. Determination of protective capacity Microstimulinin experimental infectious synovitis chickens. Аграрний вісник Причорномор’я: збірн. наук. праць «Ветеринарні науки».
  О., 2013. Вип. 68. С. 14–20.
 13. Кириченко В. М., Яценко І. В. Динаміка живої маси курчат-бройлерів за збагачення раціону комплексом наномікроелементів в аспекті ветеринарно-санітарної експертизи. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20–22 березня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2018. С.53–55.
 14. Кириченко В. М., Яценко І. В.. Гетманець О. М. Моделювання процесів росту курчат-бройлерів за збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою «Мікростимулін» під час відгодівлі. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. 2015. №217. С. 204–209.
 15. Фотіна Г. А., Коваленко А. В. Визначення лікувально-профілактичної ефективності нового препарату «Мікростимулін» за експериментального ешерихіозу курчат. Вісник Житомирського нац. Агроекологічного університету. Серія: Вет. медицина. 2012. Вип. 2 (31). Т. 1. С. 151–156.
 16. Фотина А. А., Березовский А. В. Определение эффективности микростимулина при экспериментальном инфекционном синовите. Urgent problems of conducting agricultural manufacture inarid to azone the centre the Asian region: mat. оf thein tern. Scient.-prac. conf. Novosibirsk, 2013. С. 228–232
 17. Яценко І. В., Кириченко В. М. Динаміка показників свіжості м’яса курчат-бройлерів за збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін". Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Ветеринарна медицина. 2015. Вип. 7. С. 65–69.
 18. Яценко І. В., Кириченко В. М. Біосенсорна характеристика м’яса курчат-бройлерів та м’ясного бульйону за збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін". Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 2014. Вип. 29 (2). С. 218–227.
 19. Ezekowiz R. A., Hofmann J. A. Innate immunity. Cur. Opim. Immunol. 1996. Vol. 8. P. 82.
 20. Иммунокоррекция в ветеринарной медицине / П.A. Красочко [и др.]; под ред. П.А. Красочко // Минск «Техноперспектива», 2008. 507 с.
 21. Liszeweki, M.K. Complement system and immune complex diseases. In. Intern. Med. Boston. 1990. P. 76.
 22. Wojcik, R. Effect of brewers' yeast (Saccharomyces cerevisiae) extract on selected parameters of humoral and cellular immunity in Iambs. Bull.Veter.Inst.in Pulawy. 2010. Vol. 54. №2. P. 181–187.
 23. Ройт А., Бростофр Дж., Мейл Д. Иммунология. М.: Мир, 2000. С. 241–242.
 24. Бышевский А. Ш., Герсенов О. А. Биохимия для врачей. Екатеринбург: Уральский рабочий, 1994. 269 с.
 25. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии / И. П. Кондрахин и др. М., 1985. 115 с.
 26. Лабораторные методические исследования в клинике [Текст] / под. ред. В.В. Меньшикова. М.: Медицина, 1987. 90 с.
 27. Яблонський В., Яблонська О. Наукознавство. Основи наукових досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині. К., 2007. 332с.
 28. Методические рекомендации по гематологическим и биохимическим исследованиям у кур современных кроссов / И. В. Насонов, Н. В. Буйко, Р. П., Лизун и др. // Минск, 2014. 32. с.
 29. Методические рекомендации по определению иммунорезистентного статуса у бройлеров / Н. В. Кленина,
  В. В. Герман, В. С. Антонов и др. // Харьков, 1989. 12 с.
 30. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / за ред. В.І. Левченка. Біла Церква, 2004. 608 с.
ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2018_fotina_146-153.pdf234.11 КБ