Ви є тут

ВПЛИВ МІКРОЛІПОВІТУ НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ ВОЛИНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті наведено експериментальні дані про вплив кормової добавки Мікроліповіт на деякі гематологічні та основні показники продуктивності відгодівельних бугайців різних типів вищої нервової діяльності волинської м’ясної породи.

Згодовування кормової добавки Мікроліповіт сприяє збільшенню кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну в крові, білка та частки альбуміну в сироватці крові бугайців. Найбільш оптимальними були показники у бугайців сильного врівноваженого інертного типу вищої нервової діяльності. У тварин цієї ж групи встановлена найвища продуктивність.

Ключові слова: бугайці, волинська м’ясна порода, типи вищої нервової діяльності, білки сироватки крові, м’ясна продуктивність.

1. Козир В.С. М’ясні породи худоби в Україні / В.С. Козир, М.І. Соловйов. – Дніпропетровськ: ЗАТ «Поліграфіст», 1997. – 325 с.

2. Зубець М.В. Генезис порід худоби в Україні: Нові методи селекції та відтворення високопродуктивних порід і типів тварин: матеріали наук.-вироб. конф. / М.В. Зубець, В.П. Буркат, М.Я. Єфименко. – К., 1996. – С. 3–8.

3. Селекційно-генетичні та біологічні особливості абердин-ангуської породи в Україні: монографія / Й.З. Сірацький, В.О. Пабат, Є.І. Федорович та ін.; за ред. Й.З. Сірацького та Є.І. Федорович. – К.: Наук. світ, 2002. – 203 с.

4. Молочна продуктивність корів різних типів вищої нервової діяльності після згодовування їм фосфатів магнію-цинку / В.І. Карповський, Д.І. Криворучко, В.О. Трокоз [та ін.] // V Міжнар. конгрес спеціалістів вет. медицини (3–5 жовтня 2007 р., м. Київ). – К.: НАУ, 2007. – С. 78–79.

5. Паска М.З. Фізіологічний статус організму бугайців волинської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності // Наук.-техніч. бюлетень Ін-ту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2011. – Вип. 12, № 3, 4. – С. 29–35.

6. Свириденко Н.П. Морфологические и биохимические показатели крови молодняка крупного рогатого скота мясных пород / Н.П. Свириденко // Наукові доповіді НАУ. – К., 2007. – № 2 (7). – С. 36–39.

7. Паска М.З. Білковий статус сироватки крові молодняку волинської м’ясної породи / М.З. Паска // Проблеми зооінженерії та вет. медицини: зб. наук. праць. – Харків, 2011. – Вип. 23. – Ч. 2, т. 1. – С. 120–126.

8. Паска М.З. Обмен белков сыворотки крови бычков волынской мясной породы разных типов высшей нервной деятельности / М.З. Паска // Междун. вестник ветеринарии. – Санкт-Петербург. – 2013. – № 2. – С. 55–60.

9. Schoonmaker J.P. Effect of age at feedlot entry o performance and carss characteristic of bulls and steers / J.P. Schoonmaker, S.C. Loerch, F.L. Fluharty // J. Anim. Sci. – 2002. – Vol. 80. – P. 2247.

10. Klinische Propädeutik der inneren Krankheiten und Hautkrankheiten der Haus- und Heimtiere / W. Baumgartner. – Auflage, Parey, Stuttgart, 2005. – S. 220–240.

11. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [В.І. Левченко, В.І. Головаха, І.П. Кондрахін та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта. – 437 с.

12. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: Справочник / [И.П. Кондрахин, А.В. Архипов, В.И. Левченко и др.]; под ред. проф. И.П. Кондрахина. – М.: КолосС, 2004. – 520 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_12_paska_ua.pdf (62)340.13 КБ