Ви є тут

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ РЕМІВІТАЛ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У КОРІВ, ХВОРИХ НА КЕТОЗ

У статті представлено результати дослідження впливу препарату Ремівітал на функціональний стан печінки корів, хворих на кетоз. Встановлено, що п’ятиразове введення хворим тваринам препарату Ремівітал призводить до покращення білоксинтезувальної та пігментної функцій печінки, зокрема у крові корів зростає вміст альбумінів (від 25,6 до 32,3 г/л) і знижується рівень загального та кон’югованого білірубіну (від 12,4 до 6,9 та від 4,3 до 1,8 мкмоль/л відповідно). Лікування хворих корів призводило до збільшення альбуміно-глобулінового співвідношення: від 0,4±0,03 до 0,7±0,04 та індексу етерифікований/загальний холестерол: від 0,3±0,03 до 0,9±0,10, що є позитивною прогностичною ознакою. Зниження активності аспартатамінотрансферази та гамма-глутамілтранспептидази у сироватці крові корів, яких лікували ремівіталом, свідчить про відновлення у них структури печінки.

Ключові слова: корови, кетоз, ремівітал, загальний білок, фракційний склад білка, аспартатамінотрансфераза, гамма-глутамілтранспептидаза, холестерол, білірубін.

1. Внутрішні хвороби тварин / [В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.]; За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2001. – Ч. 2. – 544 с.

2. Левченко В. І. Кетоз високопродуктивних корів: етіологія, діагностика і лікування / В.І. Левченко // Здоров’я тварин і ліки. – 2009. – №2. – С.14–15.

3. Elevated non-esterified fatty acids and β-hydroxybutyrate and their association with transition dairy cowperformance / [J.A. McArt, D.V. Nydam, G.R. Oetzel et al.] // Vet J. – 2013. – № 13. – P. 386–389.

4. Влізло В.В. Жировий гепатоз у корів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук / В.В. Влізло. – К., 1998. – 34 с.

5. Gluconeogenesis in dairy cows: the secret of making sweet milk from sour dough / [J.R. Aschenbach, N.B. Kristensen, S.S. Donkin et al.] // IUBMB Life. – 2010. – Vol. 62, № 12. – P. 869–877.

6. McArt J. A. A field trial on the effect of propylene glycol on displaced abomasum, removal from herd, and reproduction in fresh cows diagnosed with subclinical ketosis / J.A. McArt, D.V. Nydam, G.R. Oetzel // J. Dairy Sci. – 2012. – Vol. 95, № 5. – P. 2505–2512.

7. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / [В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2004. – 608 с.

8. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині [Текст] : довідник / В.В. Влізло, Р.С. Федорук, І.Б. Ратич та ін.; За ред. В.В. Влізла. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 764 с.

9. Akbar H. Feed restriction, but not l-carnitine infusion, alters the liver transcriptome by inhibiting sterol synthesis and mitochondrial oxidative phosphorylation and increasing gluconeogenesis in mid-lactation dairy cows / H. Akbar, M. Bionaz, D. Carlson // J. Dairy Sci. – 2013. – V. 96, №4. – P. 2201–2213.

10. Gerok W. Ammonia detoxication by the liver: New concepts of glutamin and urea synthesis / W. Gerok, D. Haussinger // Brunner H. Thaler Hepatology. – 1985. – P. 211–221.

11. D'Mello J.P.F. Amino Acids in Animal Nutrition / J.P.F. D'Melloу. – Edinburgh UK: СABI Publishing, 2003. – 526 p.

12. Effect of multiple intravenous injections of butaphosphan and cyanocobalamin on the metabolism of periparturient dairy cows / [M. Fürll, A. Deniz, B. Westphal et al.] // J. Dairy Sci. – 2010. – Vol. 93, № 9. – P. 4155–4164.