Ви є тут

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ОРГАНІЗМІ СВИНЕЙ ЗА ДІЇ СТРЕСОВОГО ФАКТОРА

Показано інформативність інтегральних показників та індексів активності системи антиоксидантного захисту у свиней за дії технологічних стресів. Доведено доцільність розрахунку окремих індексів та інтегральних показників для оцінки стану системи антиоксидантного захисту та інтенсивності пероксидації ліпідів. Встановлено дисбаланс системи антиоксидантного захисту у організмі свиней за технологічного стресу, на що вказує зниження індексів супероксиддисмутаза/глутатіонпероксидаза та супероксиддисмутаза/каталаза (на 5–11 %). Під час технологічного стресу встановлено порушення збалансованості утворення та знешкодження вільних радикалів, що випливає із зниження коефіцієнта антиоксидантного захисту на 30–50 %. Найбільш інформативним показником взаємовідношень у системі пероксидне окиснення ліпідів – система антиоксидантного захисту є інтегральний показник – ПОЛ/АОЗ, зокрема за відлучення та переформування дослідних груп встановлено зростання показника ПОЛ/АОЗ у 23–24 рази, що вказує на виключну чутливість цього показника порівняно із попередніми.

Ключові слова: інтегральні показники, індекси, пероксидне окиснення ліпідів, система антиоксидантного захисту, свині, технологічний стрес.

1. Владимиров Ю.А. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах / Ю.А. Владимиров, А.И. Арчаков. – М.: Наука, 1972. – 252 с.

2. Вплив пробіотичних препаратів БПС-44 та БПС-Л на окисно-відновну рівновагу у крові телят / В.О. Агеєв, Г.М. Дяченко, С.В. Дерев’янко, Л.В. Божок // Мікробіол. журн. – 2010. – Т. 72, № 1. – С. 24–28.

3. Данчук В.В. Оксидаційний стрес – патологія чи адаптація? / В.В. Данчук, О.В. Данчук, Н.Л. Цепко // Тваринництво України. – 2004. – № 4. – С. 21–23.

4. Генис Р. Биомембраны: молекулярная структура и функции / Р. Генис. – М.: Мир, 1997. – 622 с.

5. Данчук О.В. Індекси інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у свиней за дії стресового фактора / О.В. Данчук, В.І. Карповський, В.В. Данчук // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2016. – Т. 18, № 1 (65), ч. 2. – С. 48–52.

6. Гончар О.О. Вплив різних режимів інтервального гіпоксичного тренування на про- та антиоксидантний статус м’язової тканини щурів при адаптації до гіпоксії навантаження / О.О. Гончар, Б.Л. Гавенаускас, І.М. Маньковська // Експерим. та клін. біохімія. – 2005. – Т. 29, № 1. – С. 7–15.

7. Ясінська О.В. Особливості фотоперіодичних змін прооксидантних процесів, антиоксидантної системи та надниркових залоз за умов екзогенної гіпоксії: дис. … канд. мед. наук: 14.03.03 / О.В. Ясінська. – Чернівці, 2006. – 200 с.

8. Сосін І.К. Вплив озонотерапії на процеси вільнорадикального окислення при лікуванні алкогольного абстинентного синдрому / І.К. Сосін // Укр. вісн. психоневрології. – 2014. – № 22, вип. 4. – С. 111–114.

9. Замазій А.А. Процеси перекисного окиснення ліпідів в організмі корів-породіль за умов народження телят у стані гіпоксії [Електронний ресурс] / А.А. Замазій, М.Д. Камбур. – 2011. – Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/ sites/default/files/nppdaa–vet/2011/1/15.pdf.

10. Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині / [Влізло В.В., Максимович І.А., Галяс В.Л., Леньо М.І.]. – Львів: Б. в., 2008. – 112 с.

11. Лісничук Н.Є. Фактор антиоксидантного захисту – ефективний показник оцінки про- та антиоксидантних процесів в умовах експериментального канцерогенезу та його сорбційна корекція / Н.Є. Лісничук, І.Я. Демків, О.В. Чихира // Здобутки клін. i експерим. медицини. – 2013. – № 2. – С. 124–126. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_danchuk_ua.pdf374.95 КБ