Ви є тут

ЗМІНИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОЛОКА КОРІВ ЗА СУБКЛІНІЧНОГО МАСТИТУ

За субклінічного маститу у корів погіршуються технологічні властивості молока, зменшується титрована кислотність – 14,6–16,7 °Т (16,0±0,5), проти 16,8±0,1 (16,0–17,5 °Т) у молоці клінічно здорових корів; буферна ємність молока за кислотою до 1,57±0,05 од. (2,0±0,02 од. у молоці клінічно здорових корів) та до 1,03±0,01 од. за лугом (1,2±0,02 у здорових корів), зменшується масова частка казеїну 2,25±0,01 % (проти 2,52±0,02 %), що подовжує час згортання молока сичужним ферментом до 43,2±2,3 хв. Частка казеїну у загальному білку молока корів за субклінічного маститу зменшується до 73,5 % проти 81,8 % у молоці клінічно здорових корів, а співвідношення між казеїном та сироватковими білками складає 4,5:1 у молоці здорових корів та 2,7:1 у молоці корів хворих на субклінічний мастит.

Ключові слова: соматичні клітини, кислотність молока (загальна, активна), буферна ємність, казеїн, сичужне згортання.

1. Плотнікова Р.В. Дослідження впливу технологічних чинників на сорбцію іонізованого кальцію з молока знежиреного альгінатом натрію / Р.В. Плотнікова, Н.Г. Гринченко, П.П. Пивоваров // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2016. –Т. 5, № 11 (83). – С. 32–39.

2. Кондрасій Л. Наукове обґрунтування оцінки показників якості молока-сировини / Л. Кондрасій, О. Якубчак // Тваринництво України. – 2015. – № 7. – С. 10–14.

3. Горбатова К.К. Химия и физика молока и молочных продуктов / К.К. Горбатова, П.И. Гунькова; под общ. ред. К.К. Горбатовой. – СПб.: ГИОРД, 2014. – С. 17–114.

4. Роль ионов кальция в коллоидной стабильности мицелл казеина / А.М. Осинцев, В.И. Брагинский, О.Ю. Лапшакова [и др.] // Техника и технология пищевых производств. – 2009. – № 1. – С. 63–67.

5. Крусь Г.Н. К вопросу строения мицеллы и механизма сычужного свертывания / Г.Н. Крусь // Мол. пром-сть. – 1992. – № 4. – С.23–28.

6. Машкін М.І. Технологія молока і молочних продуктів: навчальне видання / М.І. Машкін, Н.М. Париш. – К.: Вища освіта, 2006. – 351 с.

7. Singh H. Heat stability of milk / H. Singh // International Journal of Dairy Technology. – 2004. – Vol. 57. – P. 111–119.

8. The effect of free Ca2+ on the heat stability and other characteristics of low-heat skim milk powder / F. Marianthi, L. Mike, G. Alistair [et al.] // International Dairy Journal. – 2009. – Vol. 19. – Р. 386–392.

9. Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности: ГОСТ 3624–92. – [Введен с 01.01.1994]. – М.: Стандартинформ, 2009. – 8 с. – (Межгосударственный стандарт).

10. Молоко. Метод измерения рН: ГОСТ 26781–85. – [Введен с 01.01.1987]. – М.: Стандартинформ, 2009. – 4 с. – (Межгосударственный стандарт).

11. Ветеринарно-санітарна експертиза молока: навч.-метод. посібник / [Кравців Р.Й., Біленчук Р.В., Козак М.В. та ін.]. – Львів, 2005. – 88 с.

12. Касянчук В.В. Показники кількості соматичних клітин у збірному молоці корів – важливе джерело інформації про його якість та умови отримання / В.В. Касянчук, О.І. Скляр, О.М. Бергілевич // Вет. медицина України. – 2013. – № 2. – С. 24–28.

13. Охрименко О.В. Лабораторный практикум по химии и физике молока / О.В. Охрименко, К.К. Горбатова, А.В. Охрименко. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 256 с.

14. Макаров А.В. Ветеринарно-санитарная и технологическая оценка молока и морфо-биохимические показатели крови коров при хронических формах эндометрита: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук: спец. 06.02.05 ˮВетеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза“, 06.02.06 ˮВетеринарное акушерство и биотехника репродукции животных“ / А.В. Макаров. – Красноярск, 2010. – 25 с.

15. Тарарина Л.И. Изменение технологических свойств молока / Л.И. Тарарина, А.В. Макаров, И.М. Саражакова // Мол. пром-сть. – 2009. – № 4. – С. 76–77.

16. Шувариков А.С. Комплексная оценка молока айрширских и черно-пестрых коров / А.С. Шувариков, Д.В. Свирин // Зоотехния. – 2003. – № 1. – С. 22–24.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_tyshkivska_ua.pdf403.88 КБ