Ви є тут

АЛІМЕНТАРНІ ФАКТОРИ – ОСНОВА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІМЕТАБОЛІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ВІВЦЕМАТОК

Проведено дослідження 19 проб кормів на вміст мікроелементів, детальний аналіз раціонів кітних вівцематок у 
5 районах Луганської області, клінічне дослідження 393 тварин, біохімічний аналіз 393 проб сироватки крові й 20 – 
сечі, ультразвукове обстеження 12 тварин, аналіз 10 біоптатів печінки та нирок, післязабійний огляд. Загальним не-
доліком усіх раціонів вівцематок є порушення їх структури, надмірна кількість сухої речовини і клітковини, низька 
концентрація енергії, сирого і перетравного протеїну, легкоферментованих вуглеводів, фосфору, сульфуру, купруму, 
цинку, мангану, кобальту, інколи йоду, надмірна – клітковини, кальцію, калію, магнію й феруму в 1 кг сухої речови-
ни кормів раціонів, низьке співвідношення між сумарною кількістю крохмалю і цукру з перетравним протеїном. 
На основі результатів діагностичних обстежень встановлено гепатодистрофію, гепаторенальний та гепатоостео-
дистрофічний синдроми, нефроз, остеодистрофію і мікроелементози. Частка кожної з перерахованих патологій зале-
жить від фізіологічного стану вівцематок: кітні, лактуючі, холості. 
Ключові слова: вівцематки кітні, раціон, суха речовина, енергія, протеїн, крохмаль, цукор, клітковина, макро- і 
мікроелементи.  

1. Вівчарство України / [Іовенко В.М., Польська П.І., Антонець О.Г. та ін.]; За ред. академіка В.П. Бурката. – К.: 
Аграрна наука, 2006. – 614 с. 
2. Мороз В.А. Овцеводство и козоводство / В.А. Мороз. – Ставрополь, 2005. – 496 с. 
3. Сухарльов В.О. Вівчарство / В.О. Сухарльов, О.П. Дерев’янко. – Харків: Еспада, 2004. – 256 с. 
4. Вінничук Д.Т. Вівці – це не тільки добра вовна… галузь вівчарства заслуговує першочергової підтримки / 
Д.Т. Вінничук // Здоров’я тварин і ліки. – 2003. – № 7. – С. 8–9. 
5. Фізіолого-біохімічні основи живлення овець / [Стапай П.В., Макар І.А., Гавриляк В.В. та ін.] – Львів: Лео-
Бланк, 2007. – 98 с. 
6. Могильницька С. Молочна продуктивність вівцематок асканійської каракульської породи / С. Могильницька 
// Тваринництво України. – 2012. – № 1. – С. 12–15. 
7. Петришин М.А. Напрями створення конкурентноздатного вівчарства в Західному регіоні / М.А. Петришин // 
Вівчартво. – Київ: Аграрна наука, 1998. – № 29. – С. 48–54. 
8. Цехмістренко С.І. Біохімія м’яса та м’ясопродуктів / С.І. Цехмістренко, О.С. Цехмістренко. – Біла Церква, 
2014. – 192 с. 
9. Польська П. Інноваційний селекційний потенціал асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною 
/ П. Польська // Тваринництво України. – 2013. – № 6. – С. 16–19. 
10. Беженар І.М. Організаційно-економічні засади розвитку вівчарства в Україні: історичний ракурс / І.М. Бе-
женар // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 65–70. 
11. Сенчук  И.В.  Профилактика  кетоза  и  гепатодистрофии  овцематок  с  использованием  лечебно-
профилактической добавки / И.В. Сенчук // Вісник Білоцерків. держав. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 
2008. – Вип. 51. – С. 122–126. 
12. Кондрахин И.П. Методические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике кетоза и гепатоди-
строфии овцематок / И.П. Кондрахин, И.В. Сенчук. – Симферополь, 2008. – 16 с. 
13. Чернушкін Б.О. Патогенез, діагностика та лікування овець, хворих на гепатодистрофію: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» / Б.О. Чернушкін.– Київ, 2013. – 
21 с. 
14. Braun G.P. Clinical Biochemistry in Sheep: A Selected Review / Braun G.P., Trumel C., Bezille P. // Small Rumi-
nant Research. – 2010. – Vol. 92, Is. 1–3. – P. 10–18. 
15. Schlumbohm  C.  Hypocalciemia  Reduces  Endogenous  Glucose  Production  in  Hypoketonemic  Sheep  / 
C. Schlumbohm, J. Harmeyer // J. Dairy Sci. – 2003. – Vol. 86. – P. 1953–1962. 
16. Bond Strength of an Alkylene Bis(Dilactoyl)-Methacrylate Bone Adhesive: a Biomechanical Evaluation in Sheep / 
[Heiss C., Schettler N., Wenisch S. et al.] // J. Biomater. Sci. Polym. Ed. – 2010. – Vol. 21 (10). – P. 1345–1358. 
17. Effects of Environmental Pollutants on the Reproduction and Welfare on Ruminants / [Rhind S.M., Evans N.P., 
Bellingham M. et al.] // Animal. – 2010. – Vol. 4 (7). – P. 1227–1239. 
18. Норми  годівлі,  раціони  і  поживність  кормів  для  різних  видів  сільськогосподарських  тварин:  довідник  / 
[Проваторов Г.В., Ладика В.І., Бондарчук Л.В.; за заг. ред. В.О. Проваторової]. – Суми: Університетська книга, 2009. 
– 489 с. 
19. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби: монографія / [Богданов Г.О., Ібатуллін І.І., 
Кандиба В.М. та ін.] за ред. В.М. Кандиби, І.І. Ібатулліна, В.І. Костенка. – Житомир: ПП Рута, 2012. – 860 с. 
20. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / [Ібатуллін І.І., Чигрин А.І., Отченашко В.В. та ін.]; під 
ред. академіка І.І. Ібатулліна. – Житомир: Полісся, 2013. – 442 с. 
21. Янович В.Г. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В.Г. Янович, Л.І. Соло-
губ. – Львів: Тріада плюс, 2000. – 384 с. 
22. Влізло В.В. Жировий гепатоз у високопродуктивних корів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора 
вет. наук: спец. 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» / В.В. Влізло. – К., 1998. – 34 с. 
23. Шарандак П.В. Етіологія, клініко-функціональні методи діагностики міокардіодистрофії у високопродукти-
вних корів та їх лікування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01 «Діагностика і те-
рапія тварин» / П.В. Шарандак. – Біла Церква, 2007. – 22 с. 
24. Вовкотруб  Н.В.  Нефротичний  синдром  у  високопродуктивних  корів  і  новонароджених  телят  (патогенез, 
діагностика і лікування): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01 «Діагностика і те-
рапія тварин» / Н.В. Вовкотруб. – Біла Церква, 2005.– 22 с. 
25. Effect of Different Fat Sources on in vitro Degradation of Nutrients and Certain Blood Parameters in Sheep / [Febel H., 
Husveth F., Veresegyhazy T. et al.] // Acta Vet. Hungarica. – 2002. – № 50 (2). – P. 217–229. 
26. Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка і 
В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с. 
27. Витамин D и костная система / [Гайко Г.В., Калашников Ан.В., Бруско А.Т. и др.] – К.: Книга плюс, 2008. – 176 с. 
28. Вплив  вітамінів  D 3   та  Е  на  мінеральний  обмін  у  різних  тканинах  /  [Апуховська Л.І.,  Василевська  В.М., 
Безусяк А.І. та ін.] // Вісник Білоцерків. держав. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2006. – Вип. 40. – С. 13–24. 
29. A  Revised  Model  for  Studying  Phosphorus  and  Calcium  Kinetics  in  Growing  Sheep  /  [Dias  R.S.,  Kebreab  E., 
Vitti D.M.S.S. et al.] // J. Anim. Sci. – 2006. – Vol. 84. – P. 2787–2794. 
30. Berlin T. On the regulatory importance of 1, 25-dihydroxyvitamin D 3  and dietary calcium on serum levels of 1, 25-
dihydroxyvitamin  D 3   in  rats  /  T.  Berlin,  I.  Bjorkhem  //  Biochem.  Biophys.  Res.  Communs.  –  1987. –  Vol. 144,  № 2. – 
P. 1055–1058. 
31. Апуховська Л.І. Механізми регуляції обміну кальцію в організмі / Апуховська Л.І., Антоненко Л.В., Ники-
форова Т.М. // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2003. – Вип. 25, ч. 2. – С. 3–11. 
32. Dietary calcium modifies concentrations of lead and other metals and renal calbindin in rats / [Bogden J.D., Gertner S.B., 
Christacos S. et al.] // J. Nutr. – 1992. – Vol. 122, № 7. – P. 1351–1360. 
33. Pond W.G. Response of large and medium frame beef steers to protein and zinc finishing diet supplementation of a 
corn silage-corn / W.G. Pond, R.R. Oltjen // Nutr. Rep. Int. – 1988. – Vol. 38. – P. 737–743. 
34. Cwiek Agnieszka Effect of energy supplements in rations on rumen metabolism in sheep / Agnieszka Cwiek, Fran-
ciszek Borowiec // Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj. – 
Lviv, 2004. – T. 6 (№ 2), P. 2. – P. 155–159. 
35. Ianello S. Hypomagnesemia / S. Ianello, F. Belfiore // Panminerva Med. – 2001. – Vol. 43. – P. 177–209. 
36. Martens H. Pathophysiology of  grass tetany and other hypomagnesemias / H. Martens, M. Schweigel // Metab. 
Disorders Ruminants. – 2000. – Vol. 16, № 2. – P. 339–368. 
37. Odette O. Grass tetany in herd of beef cows / O. Odette // Can. Vet. J. – 2005. – Vol. 46, N 8. – P. 732–734. 
38. Apparent magnesium absorption in dry cows fed at 3 level of potassium and 2 level of magnesium intake / [Jitta-
khot S., Schonewille J.T., Wouterse H. et al.] // J. Dairy Sci. – 2004. – Vol. 87, № 2. – P. 379–385. 
39. Біохімічні основи нормування мінерального живлення великої рогатої худоби. 1. Макроелементи / [Влізло В.В., 
Сологуб Л.І., Янович В.Г. та ін.] // Біологія тварин. – Львів, 2006. – Т. 8, № 1–2. – С. 19–40. 
40. Yano H. Effects of Dietary Calcium  Levels on Concentration and Solubility of Macrominerals in the Digestive 
Tract of Sheep / H. Yano // J. Anim. Sci. – 1979. – Vol. 48. – P. 954–960. 
41. Біохімічні основи нормування мінерального живлення великої рогатої худоби. 2. Мікроелементи / [Влізло В.В., 
Сологуб Л.І., Янович В.Г. та ін.] // Біологія тварин. – Львів, 2006. – Т. 8, № 1–2. – С. 41–62. 
42. Сологуб Л.І. Роль міді в організмі тварин / Сологуб Л.І., Антоняк Г.Л., Стефанишин О.М. // Біологія тварин. 
– 2004. – Т. 6, № 1–2. – С. 64–76. 
43. Copper  Status  and  enzyme,  hormone,  vitamin  and  immune  function  in  heifers  /  [Sharma M.C.,  Joshi  C.,  Pat- 
nak N.N. et al.] // Res. Vet. Sci. – 2005. – Vol. 79, № 2. – P. 113–123. 
44. Rink  L.  Zinc-altered  function  and  cytokine  production  /  L.  Rink,  H. Kirchner  //  J.  Nutr. – 2000. –  Vol. 130. – 
P. 1407S–1411S. 
45. Powell S.R. The antioxidant properties of zinc / S.R. Powell // J. Nutr. – 2000. – Vol. 130. – P. 1447S–1454S. 
46. Perry D.K. Zinc is a protein inhibitor of the apoptic protease, caspase-3 / Perry D.K., Smyth M.J., Stennicke H.R. // 
J. Biol. Chem. – 1997. – Vol. 272, Is. 30. – P. 18530–18533. 
47. Phillippo  M.  The  effect  of  dietary  molybdenum  and  iron  on  copper  status  and  growth  in  cattle  /  Phillippo  M., 
Humphries W.R., Garthwaite P.H. // J. Agr. Sci. Camb. – 1987. – Vol. 109. – P. 315–320. 
48. Kennedy D.G. Effects of low concentrations of dietary cobalt on rumen succinate concentrations in sheep / Kenne-
dy D.G., Kennedy S., Young P.B. // Int. J. Vitam. Nutr. Res. – 1996. – Vol. 66. – P. 86–92. 
49. Influence of dietary cobalt source and concentration on performance, vitamin B 12  status, and ruminal and plasma 
metabolites in growing and finishing steers / [Tiffany M.E., Spears J.W., Xsi L., Horton J.] // J. Anim. Sci. – 2003. – Vol. 81. 
– P. 3151–3159. 
50. Radostits O.M. Veterinary Medicine / Radostits O.M., Blood D.C., Gay C.C. – 8
th  ed. Bailliere Tindall, 1994. – 1763 p. 
51. Антоняк  Г.Л.  Біохімічна  та  геохімічна  роль  йоду:  монографія  /  Г.Л.  Антоняк,  В.В. Влізло. –  Львів:  ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 392 с. 
ДолученняРозмір
PDF icon p._sharandak_v._levchenko.pdf345.5 КБ