Ви є тут

ПОКАЗНИКИ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В КУРОК-НЕСУЧОК ЗА ВПЛИВУ НАНОХЕЛАТІВ СЕЛЕНУ І ЦИНКУ ТА ВІТАМІНУ Е

Наведені результати дослідження впливу наноаквахелатів металів селену і цинку разом з вітаміном Е на показники мінерального обміну в курей-несучок породи Ломан Браун. Відомо, що надходження в організм несучок мінеральних елементів Кальцію та неорганічного Фосфору має велике значення для забезпечення їх яєчної продуктивності та якості яйця. У зв’язку з цим, перспективним є вивчення впливу на зазначені вище процеси наноаквахелатів селену і цинку та вітаміну Е. Встановлено, що згодовування наноаквахелатів селену і цинку з вітаміном Е позитивно впливає на обмін Кальцію та неорганічного Фосфору в курок-несучок. Зокрема, вміст Кальцію в сироватці крові дослідних несучок був вірогідно більшим на 17,3–26,7 % на 60-ту і 90-ту добу експерименту, порівняно з контрольною групою. Рівень неорганічного Фосфору на 60-ту та 90-ту добу експерименту також вірогідно зріс на 17,7–16,9 % відповідно у дослідних несучок, порівняно з контролем.

Відомо, що мaкроелементи Са та неорганічний Р є важливими елементами для організму тварин і, особливо, птахів. Ці мінеральні речовини не мають поживної цінності, не використовуються організмом як джерело енергії, але їх роль як структурних елементів неможливо переоцінити. І Кальцій, і неорганічний Фосфор входять до складу майже всіх органів і тканин. Від наявності цих елементів у раціоні залежить як ріст та розвиток організму, так і його продуктивність. Крім того, Кальцій і неорганічний Фосфор беруть активну участь в регуляції ряду життєво важливих функцій. У птиці це синтез білків та інтенсивне утворення мінералів яйця, а також вони необхідні для подальшого утворення кісткової тканини зародка. Отже, від наявності цих мінералів у раціоні та організмі курок-несучок значною мірою залежить їх несучість і якість яєць.

Отримані результати свідчать про стимуляцію фосфорно-кальцієвого обміну та активності лужної фосфатази
завдяки вираженим властивостям наноаквахелатів селену і цинку із вітаміном Е, які зумовлені їх біофізичними властивостями та активацією багатьох біохімічних процесів згідно з ефектом Борисевича–Каплуненка–Косінова.

Ключові слова: Кальцій, Фосфор, кури-несучки, селен, цинк, вітамін Е.

 

doi: 10.33245/2310-4902-2019-149-1-49-56

1. Динаміка показників мінерального обміну перепілок у різні періоди яйцекладки та за комплексу незамінних амінокислот в поєднанні з вітаміном Е/ М.П.  Ніщеменко та ін. Наук. вісн. НУБіПУ, Київ. 2018.  № 285. С. 212–220.

2. Li J., Xing L., Zhang R. Effects of Se and Cd Co-treatment on the Morphology, Oxidative Stress, and Ion Concentrations in the Ovaries of Laying Hens. Biol Trace Elem Res. 2018. Vol. 183(1).  Р.156–163.

3. Comparison of selenium levels and sources and dietary fat quality in diets forbroiler breeders and layer hens / S. Leeson et al. Poult.Sci. 2008. Vol. 87(12). Р. 2605–2612.

4. Effects of dietary form of selenium on its distribution in eggs/ K. Čobanová et al. Biol. Trace Elem Res. 2011. Vol. 144(1-3). P. 736–746.

5. The effect of level and source of dietary selenium supplementation on eggshellquality/ Z. Pavlović et al. Biol Trace Elem Res. 2010. Vol.  133(2). P. 197–202.

6. Neijat M. Calcium and phosphorus dynamics in commercial laying hens housed in conventional or enriched cage systems / M. Neijat, J. D. House, W. Guenter, E. Kebreab // Poultry Science, 2011. Vol. 90 (10). P. 2383–2396,

7. Humberto Vilar J.A.J. Effect of the levels of calcium and particle size of limestone on laying hens / J.A.J. Humberto Vilar, F. G. Perazzo, J.M. Batista, P.E. Naves, N. Kazue // R. Bras. Zootec., 2011. Vol. 40 (5). P. 211–218.

8. Подобед Л. И. Нормы кальций-фосфорного питания птицы современных гибридов и кроссов. Ефективне птахівництво. 2006. № 5. С. 31–38.

9. Adaptive response of broilers to dietary phosphorus and calcium restrictions/ W. Lir et al. Poultry Science. 2016. Vol. 95. Issue 3. P. 581–589.

10. Мельник А. Ю. Добова динаміка показників кальцій-фосфорного обміну в курей-несучок. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. Біла Церква, 2007. Вип. 44. С. 92–97.

11. Довідник загальних і спеціальних методів дослідження крові сільськогосподарської птиці / Данчук В.В. та ін. Львів: СПОЛОМ, 2013. 248 с.

12. Авдосьєва І.К., Каплуненко В.Г., Пащенко А.Г. Перспективи використання здобутків нанотехнологій у ветеринарній практиці. Тваринництво сьогодні. 2015. №7. С. 52–56.

13. Laika M., Jahanian R. Dietary supplementation of organic selenium could improve performance, antibodyresponse, and yolk oxidative stability in laying hens fed on diets containingoxidized fat. Biol Trace Elem Res. 2015. Vol. 165(2). P. 195–205.

14. Kim W.K., Patterson P.H. Effects of dietary zinc supplementation on hen performance, ammoniavolatilization, and nitrogen retention in manure. J Environ Sci Health B. 2005. Vol. 40(4). P. 675–686.

15. Наноматеріали в біології. Основи нановетеринарії  / В. Б. Борисевич та ін. ред. проф. В. Б. Борисевич, проф. В.Г. Каплуненко. Київ: ВД «Авіцена», 2010. 416 с.

16. Телятніков А.В., Телятніков К.А. Сучасні погляди щодо використання нанотехнологій за лікування свійських тварин. Аграрний вісник причорномор’я: збірн. наук. праць. Одеса, 2018. Вип. 91. С. 131–138.

17. Білецький С.М. Живий організм. Мікроелементні взаємозв’язки. Ефективне птахівництво. 2006. № 1. С. 9–14.

18. Здобутки нанотехнології в лікуванні та профілактиці хвороб тварин. Нановетеринарія (впровадження інноваційних технологій) / В.Б. Борисевич та ін.; ред. проф. В.Б. Борисевич. Київ: Діа, 2009. 182 с.

19. Катарашвили А.Ш., Околелова Т.М. Пути снижения боя и насечки яиц в промышленном птицеводстве. Ефективне птахівництво. 2006. № 7. С. 15–21.

20. Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. Ветеринарна клінічна  біохімія. Біла Церква, 2002. 400 с.

21. Effect sofex cessiv selenium supple mentation to dietcon tami nated with de oxyni valenolon blood phago-cytic activity and antioxidati vestatu sofbroilers/ I. Placha et al. J. Anim. Physiol. Anim.Nutr. (Berl). 2009. Vol. 93(6). P. 695–702.

22. Подобед Л.И. Обмен кальция в организме яйценосной птицы. Ефективне птахівництво. 2006. № 3. С. 34–42.

23. Нанотехнологія у ветеринарній медицині /В. Б. Борисевич та ін.; ред. проф. В. Б. Борисевич, проф. В. Г. Каплуненко. Київ: «Лира», 2009. 232 с.

24. Порошинська О.А. Активність ферментів сироватки крові перепелів за споживання різних рівнів незамінних амінокислот. Тваринництво України. 2010. № 3. С. 31–33.

25. Ніщеменко М.П., Ємельяненко А.А. Спосіб підвищення резистентності молодняку перепелів аквахелатом Селену: Пат. України на корисну модель. Зареєстровано у Державному реєстрі патентів України 10.03.2015 р.

26. Борисевич В.Б., Каплуненко В.Г., Косінов М. В. Спосіб активації мікробіологічних процесів, прискорення росту і розмноження мікроорганізмів «Комплексний біофізично-біохімічний ефект в мікробіологічних процесах»: Пат. України на корисну модель № 40794. МПК (2006) C12N 1/00, C12N 1/16, C12N 5/00. Опубл. 27.04.2009,
Бюл. № 8/2009.

27. Борисевич В.Б., Каплуненко В.Г., Косінов М.В. Спосіб активації  метаболічних процесів  і підвищення ефективності синтезу білків в живих організмах «Комплексний біофізично-біохімічний  наностимулювальний ефект Борисевича-Каплуненка-Косінова»: Пат. України на корисну модель № 43415. МПК (2006): A61P 3/02 (2009.01), A23K 1/16, A61K 31/205 (2009.01), B82B 3/00.Опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15/2009.

28. Effect of selenium-enrichedprobiotics on laying performance, egg quality, eggselenium content, and egg glutathione peroxides activity / C. Pan et al. J Agric Food Chem. 2011. Vol. 9. 59(21). Р. 114–131.

ДолученняРозмір
PDF icon nishemenko_1_2019.pdf5.88 МБ