Ви є тут

РЕАКЦІЯ СИСТЕМИ КРОВІ НА КІСТКОВУ ТРАВМУ В СОБАК ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ТИПУ ТА ЗА УСКЛАДНЕНЬ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ

У статті відображені зміни гематологічних показників за різної анатомо-топографічної локалізації фрактур, а та-
кож за неускладненого та ускладненого перебігу репаративного остеогенезу. Встановлено, що за фрактур трубчастих 
кісток відмічається анемія та незначне підвищення рівня лейкоцитів. При цьому за фрактур стегнової та плечової 
кісток спостерігалось більш виражене зменшення кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну, а у випадку наявності 
осколків, ще й знижувалась кількість тромбоцитів, що свідчить про більший рівень кровотечі та виснаження коагу-
ляційних механізмів за наявності кісткового дефекту. Однак найбільш вагомі зрушення гематологічних показників 
відмічаються за розвитку гнійного остеомієліту, який супроводжується анемією, олігохромемією та лейкоцитозом. 
Водночас, у випадку незрощення відмічається лише незначне зниження рівня гемоглобіну. 
Ключові слова: собака, переломи кісток, еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, остеомієліт. 
 

1.  Семеняк.  С.А.  Структура  переломів  кісток  у  собак  в  умовах  мегаполісу  /  С.А.  Семеняк,  С.В.  Рубленко, 
Ю.М. Данилейко // Вісник Білоцерків. нац. аграр. ун-ту. – Біла Церква. – 2014. – Вип. 13 (108). – С. 218–223. 
2. Stephen A. Severe blunt trauma in dogs: 235 cases (1997–2003) / A. Stephen, R. Syring, C.M. Otto // Journal of 
Veterinary Emergency and Critical Care. –   2009. – Vol. 19 (6). – P. 588–602. 
3. Рубленко С.В. Моніторинг ветеринарної допомоги і структура хірургічної патології серед дрібних домашніх 
тварин  в  умовах  міської  клініки  /    С.В.  Рубленко,  О.В.  Єрошенко  //  Вісник  Сумського  НАУ.  –  Суми,  2012.  – 
Вип. 1 (30). – С. 150-154. 
4. Петренко О.Ф. Особливості переломів кісток кінцівок у свійських тварин / О.Ф. Петренко // Ветеринарна ме-
дицина України. – 2002. – №5. – С. 16–17. 

5. Телятніков А.В. Поширення переломів кісток у собак / А.В. Телятніков // Науковий вісник ветеринарної ме-
дицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2013. – Вип. 11 (101). – С. 149 – 153. 
6. Appendicular fracture repair in dogs using the locking compression plate system: 47 cases / P.J. Haaland L. Sjöström; 
M. Devor; et ol // Vet. Comp. Orthop Traumatol. – 2009. – Vol. 4. – Р. 309–315. 
7. Сахно Н. В. Оценка способов фиксации отломков трубчатых костей при косых переломах // Актуальные про-
блемы  диагностики,  терапии  и  профилактики  болезней  домашних  животных  –  Мат-лы  межд.  науч.-практ.  конф., 
посвящ. 80-летию факультета ветеринарной медицины ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный уни-
верситет им. К.Д. Глинки», 21–22 сентября 2006. – Воронеж, 2006. – С. 255–258. 
8. Стимуляція репаративного остеогенезу у тварин вітамінами та мікроелементами / О. Ф. Петренко, В. П. Сухо-
нос, В. Б. Борисевич [та ін.] // Методичні рекомендації, затвердж. науково-методичною комісією Державного депар-
таменту ветмедицини МАП України. – 20.12.2006 р. – Київ, 2007. – 28 с.  
9. Дорощук В.О. Стимуляція репаративної регенерації кісткової тканини при переломах у собак: автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.05 „Ветеринарна хірургія” / В.О. Дорощук. – Біла Церква, 2004. – 19 с. 
10.  Репаративная  регенерация  при  переломах  позвоночника  у  мелких  домашних  животных  /  С.В.  Тимофеев, 
К.Л. Кирсанов, С.Ю. Концевая та ін. // Ветеринария. – 2006. – № 8. – С. 53–55. 
11.  Allen  M.J.  Biochemical  markers  of  bone  metabolism  in  animals:  uses  and  limitations  /  M.J.  Allen  //  Vet.  Clin. 
Pathol. – 2003. – Vol. 32. – № 3. – Р. 101–113. 
12. Пустовіт Р.В. Гематологічні показники периферичної крові при патології кісток / Р.В. Пустовіт // Аграрний 
вісник Причорномор’я. – Одеса, 2007. – Вип. 44. – С. 124–127. 
13. Єрошенко О.В. Гематологічні показники у собак за кістково-суглобової патології / О.В. Єрошенко // Наук. 
вісник вет. медицини: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2013. – Вип. 11(101). – С. 66–69. 

ДолученняРозмір
PDF icon m._rublenko_s._semenyak.pdf231.31 КБ