Ви є тут

РУХОВА АКТИВНІСТЬ ПОРОСЯТ-СИСУНІВ ЗА ВВЕДЕННЯ СПОЛУК ФЕРУМУ

У статті доводиться, що вміст Fe у крові поросят протягом підсисного періоду онтогенезу поступово зростає. Забезпечення потреб поросят у Fe виключно за рахунок молозива та молока свиноматок негативно впливає на динаміку мікроелементу в їх крові. Дефіцит Fe у крові поросят-сисунів призводить до зниження їх рухової активності. Такі поросята займають соски із нижчим рівнем лактації. Також відмічено, що вміст Fe у плазмі крові поросят має високі корелятивні зв’язки із фізіологічною активністю поросят. Комплексне введення нанопрепарату Fe та залізодекстрану сприяє вірогідному зростанню вмісту Fe у плазмі крові, рухової активності та конкурентоспроможності у боротьбі за соски із вищим рівнем лактації.

Ключові слова: поросята, нанопрепарати, ферум, рухова активність. 

1. Понд У.Дж. Биология свиньи / У. Дж. Понд, К. А. Хаупт / Пер. с англ. и предисл. В.В. Попова. – М.: Колос, 1983. – 334 с.

2. Великжанин В.И. Классификация систем поведения сельскохозяйственных животных: Поведение животных в условиях промышленных комплексов [Книга] / В.И. Великжанин // Научные труды ВАСХНИЛ. – М.: Колос, 1979. – С.14–34.

3. Hozdik A. Social Behaviour of early ontogeny in pigs / A. Hozdik // 24 th Int. Ethol. Conf., Gonolulu, Haw. Aug. 10–17. 2005. – Vol. 42. – С. 114–124.

4. Левченко В.І. Ветеринарна клінічна біохімія / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; за ред. В.І. Левченка, В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – С.154–285.

5. Two to tango: regulation of Mammalian iron metabolism / M.W. Hentze, M.U. Muckenthaler, B. Galy, C. Camaschella // Cell. – 2010, Jul 9. – Vol. 142 (1). – Р. 24–38.

6. Wang J. Regulation of cellular iron metabolism / J. Wang, K. Pantopoulos // Biochem. J. – 2011. – Vol. 434, № 3. – P. 365–381.

7. Руденко Є.В. Використання залізовмісних сполук для тварин та птиці: Методичні рекомендації // Є.В. Руденко, І.Я. Коцюмбас, Т.Р. Левицький [та ін.]. – Харків: Планета. – Принт, 2009 – 96 с.

8. Нанотехнологія у ветеринарній медицині: Посіб. для студ. аграр. закл. освіти І–ІV рівнів акредитації / В.Б. Борисевич, Б.В. Борисевич В.Г. Каплуненко [та ін.]; за ред. В.Б. Борисевича, В.Г. Каплуненка. – К.: ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології», 2009. – 232 с.

9. Данчук В.В. Гематологічні показники у поросят-сисунів при введенні наноаквахелатів Феруму / В.В. Данчук, В.Г Каплуненко, О.В. Данчук // Наук. вісник Луган. нац. аграр. ун-ту: Серія «Ветеринарні науки». – Луганськ: Елтон-2, 2012. – С. 26–29.

10. Каталог инструкций. Диагностические наборы реактивов для клинической биохимии и микробиологических исследований. – Днепропетровск, 2013.– 232 с.

11. Комлацкий В.И. Этология свиней: учебное пособие / В.И. Комлацкий. – СПб.: Лань, 2005. – 368 с.

12. Algers B. Behaviour and weight changes at weaning and regrouping of pigs in relation to teat guality / B. Algers // Appl. Anim. Behavioursc, 2004. – P. 146–169.

13. Genetic parameters for within-litter variation in piglet birth weight and change in within-litter variation during suckling / L.H. Damgaard, L. Rydhmer, P. Lovendahl, K. Grandinson // J. Anim. Sci. – 2003. – Vol. 81. – P. 604–610. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_12_pristupa_ua.pdf293.84 КБ