Ви є тут

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ І ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ НА БАКТЕРІАЛЬНЕ ЗАБРУДНЕННЯ КОЗИНОГО МОЛОКА

Визначені бактеріальне забруднення та фізико-хімічні показники за різних температур і термінів зберігання козиного молока. Дослід був проведений у лабораторії LILCO, Франція. Збірне козине молоко зберігалося за температури 4, 8 і 12 °С. Аналіз проводили через 18 годин зберігання, на другу і третю добу після доїння. Доведено, що під час зберігання козиного молока за температури 12 °С на другу добу його бактеріальне забруднення було у 7,4 рази більше, ніж при зберіганні за температури 4 і 8 °С (Р<0,001). У разі зберігання козиного молока за температури 8 °С на третю добу після доїння його бактеріальне забруднення суттєво вище, ніж при зберіганні за температури 4 °С (Р<0,001). Для забезпечення високої якості молока необхідне максимальне продовження бактерицидної фази, що можливо тільки за швидкого охолодження молока після доїння до 4 °С.

Ключові слова: козине молоко, первинна обробка, охолодження молока, бактеріальне забруднення, фізико-хімічні показники.

1. Ільчук М. М. Адаптація виробників молока в Україні до європейських вимог / М. М. Ільчук, В. І. Радько // Біоресурси і природокористування. – 2013. – № 5/6 (5). – С. 129–137.

2. Руткевич Т. І. Адаптація підприємств молочної галузі до європейських стандартів якості / Т. І. Руткевич // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – Херсон, 2015. – № 14 (3). – С. 31–34.

3. Міжнародні вимоги до безпечності і якості харчових продуктів та перспективи запровадження їх в Україні / І. В. Яценко, М. М. Бондаревський, В. В. Кам'янський, Р. І. Білик // Зб. наук. праць Харків. держ. зоовет. акад. – Харків: РВВ ХДЗВА, 2012. – № 25 (2). – С. 241–254.

4. Степасюк Л. М. Якість молока в контексті європейських стандартів / Л. М. Степасюк, З. М. Тітенко // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К., 2014. – С. 313–318.

5. Якубчак О. М. Проблеми щодо отримання молока високої санітарної якості / О. М. Якубчак, В. І. Хоменко, О. М. Джміль // Ветеринарна медицина України. – 2002. – № 12. – С. 36–38.

6. Регламент (ЄС) № 853/2004 Європейського парламенту та Ради ЄС. – [Чинний від 2004. – 04. – 29] // Офіц. вісн. Європ. Спільнот. – L 139/55. – 30.4.2004. – 64 с.

7. Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі: ДСТУ 3662-1997. – Зміна № 1 [Чинний від 2007-28-04]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 9 с.

8. Тишківська Н. В. Фізико-хімічні та мікробіологічні показники секрету молочної залози корів за різної кількості соматичних клітин / Н. В.Тишківська, Н. І.Сахнюк, М. Я. Тишківський // Наук. вісн. вет. медицини. – 2015. – № 2. – С. 31–36.

9. Critères de qualité pour le lait de chèvre et de brebis / J. Maurer, T. Berger, R. Amrein, W. Schaeren // Agroscope Liebefeld-Posieux – ALP forum n° 97, 2013. – ISSN 1661-0814 (online) / 27.11.2013. Режим доступу: http://www.agroscope.ch/publikationen/einzelpublikation/index.html.

10. Зажарська Н. М. Санітарна якість козиного молока за використання гомеопатичних засобів для доїння / Н. М. Зажарська, А. О. Ряба // Наук.-техн. бюл. Держ. наук.-дослід. контрол. ін-ту вет. препаратів та кормових добавок і Ін-ту біології тварин. – 2016. – № 17 (1). – С. 72–77.

11. Microbiological quality of goat’s milk obtained under different production systems / J. K. Kyozairea, C. M. Vearya, I. M. Petzerb, E. F. Donkin // Journal of the South African Veterinary Association. – 2005. – Vol. 76 (2). – Р. 69–73.

12. Composition and bulk tank somatic cell counts of milk from dairy goat herds in Southeastern Brazil / J. R. Brito,  M. A. Brito, C. Lange [et al.] // Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science. – 2009. – Vol. 46, № 1. – Р. 19–24.

13. Котелевич В. А. Ветеринарно-санітарна оцінка молока, отриманого від корів у дослідному господарстві «Городецьке», Володимирецького району, Рівненської області: [електронний ресурс] / В. А. Котелевич, О. А. Згозінська // Наук.-техн. бюл. НДЦ біобезпеки та екол. контролю ресурсів АПК. – 2014 – № 2 (3). – С. 106–110. Режим доступу: http://biosafety-center.com.

14. Фотіна Т. І. Вплив засобів для доїння на санітарну якість козиного молока / Т. І. Фотіна, Н. М. Зажарська, В. Ю. Костюченко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2015. – № 7 (37). – С. 59–65.

15. Гігієна молока і молочних продуктів. Частина 1. Гігієна молока: підручник / [Яценко І. В., Богатко Н. М., Букалова Н. В. та ін.]. – Харків: Діса плюс, 2016. – 416 с.

16. Зажарская Н. Н. Организация работы и проведение анализов в лаборатории молока во Франции: Материалы междунар. конф. / Н. Н. Зажарская // Инновац. развитие аграр. науки и образования: мировая практика и соврем. приоритеты. – Гянджа (Азербайджан), 2015. – С. 480–484.

17. Фізико-хімічний склад козячого молока за умов проведення моніторингових досліджень його якості на Сході України / Л. М. Ладика, С. О. Шаповалов, Т. І. Фотіна [та ін.] // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин і Держ. наук.-дослід. контр. ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. –2014. – С. 27–34.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_zazharska_ua.pdf342.75 КБ