Ви є тут

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЯК СПРИЯЮЧИЙ ФАКТОР ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІСЛЯРОДОВИХ АКУШЕРСЬКИХ ХВОРОБ І ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ УРАЖЕНЬ В ДІЛЯНЦІ ПАЛЬЦІВ

У статті показано визначення у корів з мінімальними та максимальними надоями терміну відновлення статевої циклічності після родів, клінічний прояв феноменів тічки і загального збудження стадії збудження, частоту ановуляцій, ембріональної смертності, заплідненість, а також встановлення частоти виникнення післяродової акушерської патології та гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців. Встановлено, що термін відновлення статевої циклічності у корів залежить від рівня їх продуктивності. За надоїв 3780−4260 кг перша стадія збудження проявляється на 48,6±6,7 добу, а за 8419−9505 кг − на 121,6±14,1 добу. Негативний вплив високої продуктивності корів на їх відтворну функцію проявляється за рівня понад 7000 кг. Зокрема, відмічається збільшення ймовірності ареактивного та ановуляторного циклів, ембріональної смертності і зниження заплідненості до 37,5−17,2 %. Також вірогідно збільшується частота виникнення післяродових субінволюції і метриту та ортопедичних хвороб.

Ключові слова: корова, висока продуктивність, відновлення статевої циклічності, тічка, загальне збудження, овуляція, ембріональна смертність, заплідненість, акушерські хвороби, гнійно-некротичні ураження в ділянці пальців.

1. Olechnowicz J. Condition, reproductive disorders and milk production in cows / J. Olechnowicz, J.M. Condition // Med. wet. – 2005. – Vol. 61, №9. – P. 972–975.

2. Ropstad E. Reproduction in female reindeer / E. Ropstad // Anim. Reprod. Sci. – 2000. – Vol. 60–61. – P.561–570.

3. Івашків Р.М. Взаємозв’язок процесів відтворення і лактогенезу та етіопатогенез акушерської патології у високопродуктивних корів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.07 „Ветеринарне акушерство” / Р.М. Івашків. – Львів, 2008. – 18 с.

4. Jaskowski J.M. Several reasons for decreasing fertility in dairy cows / J.M. Jaskowski, J. Olechnowicz, W. Nowak // Med. wet. – 2006. – Vol. 62, №4. – P. 385–389.

5. Нежданов А.Г. Ветеринарный контроль за воспроизводством крупного рогатого скота и свиней / А.Г. Нежданов, В.Д. Михайлов, А.М. Вислогузов // Ветеринария. – 2003. – №12. – С. 3–7.

6. Ветеринарное акушерство и гинекология / А.П. Студенцов, В.С. Шипилов, В.Я. Никитин / Под ред. В.Я. Никитина и М.Г. Миролюбова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 2000. – 495 с.

7. Рекомендації з профілактики неплідності худоби / Г.В. Звєрєва, В.А. Яблонський, М.В. Косенко та ін. / ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок. – Львів, 2001. – С. 3.

8. Паращенко І.В. Відтворна функція телиць різних порід та методи її корекції: дис. …канд.. вет. наук: 16.00.07 / Паращенко Ірина Вікторівна. – Львів, 2003. – 126 с.

9. Любецький В.Й. Стан відтворної здатності високопродуктивних корів у господарствах України / В.Й. Любецький, Ю.В. Жук, М.М. Михайлюк // Науковий вісник НАУ. – 2005. – №89. – С. 311–315.

10. Звєрєва Г.В. Акушерська та гінекологічна диспансеризація у системі профілактики неплідності та маститів у корів / Г.В. Звєрєва, С.П. Хомин, В.І. Тирановець // Науковий вісник НАУ. – 2000. – Вип. 22. – С. 22–23.

11. Айсидивит для профилактики послеродовых осложнений у коров / В.М. Болотин, А.М. Кобельков, Д.Д. Новиков, Т.И. Кучелева // Ветеринария. – 2009. – №4. – С. 35–37.

12. Яблонський В.А. Проблеми відтворення тварин початку ХХІ століття. / В.А. Яблонський // Науковий вісник НУБіП України. – 2009. – №136. – С.11–19.

13. Ротлендер М. Решаем вопрос о сроках использования коров / М. Ротлендер. – http://belapk.ru/page/analitic/p.16htm.

14. Харута Г.Г. Прогнозування відтворної функції корів / Г.Г. Харута. – Біла Церква, 1999. – 94 с.

15. Панфёрова О.В. Новые методы повышения эффективности профилактики и лечения заболеваний репродуктивных органов коров / О.В. Панфёрова // Ветеринарная патология. – 2003. – №4. – С. 50 –52.

16. Чомаев А.М. Молочная продуктивность и сроки осеменения коров / А.М. Чомаев, М.Н. Чернюдова, А.А. Гольдина // Зоотехния. – 2003. – №6. – С. 44–46.

17. Склярів М.П. Неплідність корів та збитки від неї / М.П. Склярів, В.В. Шевченко, О.Д. Бугров // Проблеми зоо-інженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць. – Харків, 2003. – Вип. 11 (35), ч. 2. – С. 214–216.

18. Глаз А.В. Формирование полноценного полового цикла у коров при современных технологиях содержания / А.В. Глаз, П.А. Сопач // Современные технологии сельскохозяйственного производства: сб. материалов Х междунар. науч.-практ. конф., 19–21 апреля 2007. – Гродно, 2007. – С. 211–212.

19. Глаз А.В. Повторность в искусственном осеменении коров – основная причина, сдерживающая темпы воспроизводства и роста продуктивности / А.В. Глаз, К.К. Заневский // Современные технологии сельскохозяйственного производства: сб. материалов Х междунар. науч.-практ. конф., 19–21 апреля 2007. – Гродно, 2007. – С. 210–211.

20. Березовський А.В. Інноваційне спрямування у функцію відтворення корів і телиць / А.В. Березовський, О.В. Фотін // Ветеринарна медицина України. – 2010. – №3. – С. 39–41.

21. Поширення захворювань в ділянці пальця у високопродуктивних корів залежно від рівня молочної продуктивності / [В.М. Власенко, М.В. Рубленко, М.Г. Ільніцький та ін.] // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-т. − 2003. − Вип. 25, ч. 1. − С. 45−51.

22. Козій В.І. Ламініт у високопродуктивних корів (етіологія, патогенез, лікування і профілактика): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук: спец. 16.00.05 «Ветеринарна хірургія» / В.І. Козій. − Біла Церква, 2007. − 36 с.

23. Collick D.W. Associations between tyres of lameness and fertility / D.W. Collick, W.R. Ward, H. Dobson // The Veterinary Record. − 1994. − №29. − S. 103−106.

24. The association between lameness, ovarian cysts and fertility in lactating dairy cows / [P. Melendez, J. Bartolome, L.F. Archbald, A. Donovan] // Theriogenology. − 2003. − №59. − P. 927−937.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_vlasenko_s_ua.pdf436.47 КБ