Ви є тут

ЗМІНИ КІЛЬКІСНОГО ТА ЯКІСНОГО СКЛАДУ МІКРОФЛОРИ РУБЦЯ У ТЕЛЯТ ЗА ВПЛИВУ СІРКОВМІСНИХ АМІНОКИСЛОТ

Тривалий час вважалось, що мікроорганізми рубця жуйних тварин можуть синтезувати достатню кількість мікробного білка, який забезпечить потреби організму в замінних та незамінних амінокислотах. Разом з тим, не враховувалась наявність у раціонах як критичних, так і лімітуючих амінокислот. Для молодняку великої рогатої худоби особливо часто не вистачає сірковмісних амінокислот метіоніну та цистину. Активність та присутність у рубці молодняку великої рогатої худоби мікрофлори є свідченням нормального перебігу ферментативних процесів у цьому органі. Додаткове введення до раціону телят сірковмісних амінокислот метіоніну і цистину сприяло збільшенню кількості різноманітних корисних мікроорганізмів у рубці тварин та їхньої ферментативної активності, внаслідок чого встановлено краще засвоєння поживних речовин, які входять до складу раціону телят.

Ключові слова: амінокислоти, телята, мікрофлора, рубець, метіонін, цистин.

1. Alberts B. The molecular Biology of the Cell / B. Alberts, D. Bray. – New-York, 1995. – Р. 540.

2. Civilek V.N. Regulation of pancreatic B-cell mitochondiral metabolism: influence of Ca2+ substrate and ADP / V.N. Civilek, J.T. Deeney // Biochem. J. – 1996. –Vol. 318, № 2. – P. 615-621.

3. Giroux L. Role of lysine, methionine and arginine in the regulation of hypercholesterolemia in rabbits / L. Giroux, E. Kurowska, K. Carroll // J. Biochem. – 1999. – № 10. – P. 166-171.

4. Hiroaki O. Functions of sulfur-containing amino acids in lipid metabolism / O. Hiroaki // The Journal of Nutrition. 2006. – № 6. – Р. 20-45.

5. Kennedy P. M. The degradation and utilization of endogenous urea in the gastrointestinal tract of ruminants: a review / P.M. Kennedy, L.P. Milligan // Canadian Journal of Animal Science. – 1980. – Vol. 60. – P. 205-221.

6. Wilson J.D. Hormones and hormones action / J.D. Wilson // Harrison’s Prinsiples of internal medicine. – New-York, 1994. – Vol. 1-2. – P. 1883-1889.

7. Николаев А.Я. Биологическая химия / А.Я. Николаев. – М.: Медицинское информационное агентство, 2001. – С. 325.

8. Martha H. Stipanuk. Sulfur-containing amino acids / Stipanuk H. Martha. ‒ Division of Nutritional Sciences, New York, 1986. – P. 179-196.

9. Ніщеменко М.П. Вплив комплексного застосування метіоніну та цистину на амінокислотний склад крові телят та їх продуктивність / М.П. Ніщеменко, А.П. Штепенко // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин. – Львів, 2009. – №3. – С. 37-41.

10. Ніщеменко М.П. Вплив сірковмісних амінокислот на кількісний і якісний склад мікрофлори рубця та їхню ферментативну активність / М.П. Ніщеменко, А.П. Штепенко, О.В Чуб // Науковий вісник НУБІПУ. – К., 2010. – №151, ч.1. – С. 227-230.

11. Тараканов Б.В. Влияние аминокислот на ферментативную активность микрофлоры рубца / Б.В. Тараканов // Зоотехния. – 2003. – № 6. – С. 11-13.

12. Огородник Н.З. Вплив азотних, енергетичних і мінеральних сполук на ріст і метаболічну активність мікроорганізмів рубця телят: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 03.00.04 "Біохімія" / Н.З. Огородник. – Львів, 2002. – С. 2-12.

13. Курилов Н.В. Использование протеина кормов животными / Н.В. Курилов, А.Н. Кошаров. – М.: Колос, 1979. – С. 37-115. 

14. Алиев А.А. Достижения физиологии пищеварения сельскохозяйственных животных в ХХ веке / А.А. Алиев // Сельскохозяйственная биология. – 2007. – № 2. – С. 12-27.

15. Янович В.Г. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В.Г. Янович, Л.І. Сологуб. – Львів, 2000. – 384 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_nischemenko_ua.pdf270.84 КБ