Ви є тут

ЗМІНИ ВМІСТУ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ, ХОЛЕСТЕРОЛУ ТА АКТИВНОСТІ АЛЬФА-АМІЛАЗИ В СИРОВАТЦІ КРОВІ КОРІВ ЗА ПАТОЛОГІЇ ПЕЧІНКИ

У роботі проведений моніторинг змін активності ферменту альфа-амілази, вмісту загальних ліпідів та холесте-
ролу, що входить до складу ліпопротеїнів високої густини, в сироватці крові корів періоду ранньої лактації з патоло-
гією печінки з  метою діагностики порушення функціонального стану підшлункової залози. Було  встановлено, що 
розвиток гепатопатії позначається на стані підшлункової залози, що проявлялось підвищенням у 2 рази активності 
альфа-амілази в сироватці крові корів. Причому розвиток панкреопатії більш вираженим був у корів з високими на-
доями,  що  підтверджувалося  змінами  показників  обміну  ліпідів,  а  саме,  вірогідним  зростанням  в  сироватці  крові 
вмісту холестеролу ЛПВГ до 1,49±0,062 ммоль/л (р<0,01) та вищою концентрацією загальних ліпідів – 4,22±0,48 г/л,  
що, напевне, зумовлене посиленням у них процесів  ліпомобілізації внаслідок поглиблення негативного енергетич-
ного балансу. 
Ключові слова: корови, лактація, функціональний стан печінки, підшлункова залоза, альфа-амілаза, загальні лі-
піди, холестерол, ліпопротеїни високої густини. 

1. Козій В.І. Добробут тварин як основа превентивної ветеринарної медицини / В.І. Козій, Н.В. Козій // Наук. ві-
сник вет. медицини. – Біла Церква, 2011. – Вип. 8 (87). – С. 65–68. 
2.  Діагностика,  лікування  та  профілактика  внутрішньої  патології  високопродуктивних  корів  /  [В.І.  Левченко, 
О.С. Петренко, Ш.М. Абдуллаєв, В.В. Сахнюк] // Здоров’я тварин і ліки. – 2009. – № 1 – С. 12–14. 
3. Сахнюк В.В. Поліморбідність внутрішньої патології у високопродуктивних корів (експериментальне та теоре-
тичне обґрунтування патогенезу, методів діагностики, лікування і профілактики) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра вет. наук: спец. 16.00.01 “Діагностика і терапія тварин” / В.В. Сахнюк. – Біла Церква, 2009. – 38 с. 
4.  Ярошко  М.  Продуктивне  використання  дійного  стада  /  М.  Ярошко  //  Агробізнес  сьогодні.  –  2013.  –  №  24 
(271). – С. 48–50. 
5. Бусел Ю.М. Патогенез, діагностика та лікування панкреатиту в собак: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук: спец. 16.00.01 “Діагностика і терапія тварин” / Ю.М. Бусел. – Біла Церква, 2011. – 25 с. 

6. Локес П. І. Патологія печінки та органів сечової системи у свійських собак і котів (клініко-біохімічний статус, 
патогенез, діагностика, лікування): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора вет. наук: спец. 16.00.01 “Діагно-
стика і терапія тварин” / П. І. Локес. – Київ, 2013. – 44 с.  
7.  Клімов  А.О.  Клініко-лабораторна  та  інструментальна  оцінка  діагностичних  критеріїв  розвитку  і  лікування 
панкреатиту у собак: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01 – “Діагностика і терапія 
тварин” / А.О. Клімов. – Біла Церква, 2012. – 20 с.  
8. Фасоля В. П. Диспансеризація собак службових порід: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора вет. 
наук: спец. 16.00.01 “Діагностика і терапія тварин” / В.П. Фасоля. –  Біла Церква, 2008. – 38 с. 
9. Кравчук О.В. Стан ферментів підшлункової залози у коней української верхової породи за вікового аспекту / 
О.В. Кравчук // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2013. – Вип. 97. – С. 330–332. 
10. Вахрунин А.А. Экспериментально-клиническое обоснование профилактики и лечения печеночной недоста-
точности при остром панкреатите:   автореф.  дис. ... канд. мед. наук. – Красноярск, 1998. – 25 с. 
11. Gebicke-Härter P.J. Blood serum and pancreatic amylases in cattle. Some biochemical parameters / P.J. Gebicke-
Härter, H. Geldermann // Int. J. Biochem. – 1977. – № 8 – Р. 677–683. 
12.  Pancreatic  mass,  cellularity,  and  α-amylase  and  trypsin  activity  in  feedlot  steers  fed  diets  differing  in  crude  protein 
concentration / [Swanson K.C., Kelly N., Salim H. et all.] // Journal of Animal Science. – 2008. – № 86. – P. 909–915.  
13. Pancreatic exocrine secretion in steers infused post-ruminally with casein and corn starch/ [Richards C.J., Swanson K.C., 
Paton S.J. et all] // J. Anim. Sci. – 2003. – № 81. – P. 1051–1056. 
14. Postruminal administration of partially hydrolyzed starch and casein influences pancreatic alpha-amylase expression 
in calves / [K.C. Swanson, J.C. Matthews, C.A. Woods, D.L. Harmon] // J. Nutr. – 2002. – № 132 (3). – P. 376–381. 
15. Stockham S.L.  Enzymes / S.L. Stockham, M.A. Scott // Fundamentals of veterinary clinical pathology: Blackwell, 
Ames, IA. – 2008. – 663 p. 
16. Канівець Н.С. Виразковий глосит у великої рогатої худоби (клініко-лабораторне обґрунтування патогенезу 
та лікування): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01 – “Діагностика і терапія тварин” 
/ Н.С. Канівець – Київ, 2015. – 23 с.  
17. Hoffmann W.E. Diagnostic enzymology of domestic animals / W.E. Hoffmann, P.F. Solter // Clinical biochemistry 
of domestic animals. – 2008. – 6th edn. Academic Press, San Diego. – Р. 351–378. 
18. Relationship among blood metabolites and lipid content in the liver in transitional dairy cows / [Dokovic R., Samanc H., 
Petrovic M.D. et all.] // Biotechnology in Animal Husbandry. – 2012. – № 28 (4). – P. 705–714. 

ДолученняРозмір
PDF icon n._vovkotrub.pdf235.72 КБ