Ви є тут

ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ СПОЛУК КАДМІЮ ТА ПЛЮМБУМУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ОВЕЦЬ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В статті представлені результати досліджень щодо зниження впливу токсичних сполук кадмію та плюмбуму на функціональний стан печінки овець. Комплексне використання препарату Мінерол, вітамінів та глюкози сприяє
збільшенню в сироватці крові вівцематок із порушенням функції печінки рівня загального білка на 4,6 % за рахунок зростання частки альбумінів на 6,1 %, зниження рівня бета- та гамма-глобулінів – на 4,8 і 2,7 % відповідно. Активність АсАТ і АлАТ знижується на 34,1 та 58,5 %, порівняно з показниками до застосування комплексу препаратів, що свідчить про відновлення структури гепатоцитів. Комплекс мікроелементів, вітамінів та глюкози знижує активність сироваткової ГГТП у вівцематок із порушенням функції печінки на 60,3, а лужної фосфатази – 29,4 % порівняно з вихідними даними.

Ключові слова: промислове забруднення, вівцематки, сироватка крові, протеїнограма, ферменти, вітамінно-мінеральний комплекс.

 1. Давидов Є.А. Санітарно-гігієнічне обгрунтування використання природних сорбентів для елімінації важких металів з організму свиней: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» / Є.А. Давидов. – Київ, 2011. – 21 с.
 2. Оценка интенсивности процесса перекисного окисления липидов и проницаемости плазматической мембраны для ионов Ca2+ в тимоцитах крыс при воздействии кадмия / [Э.Б. Мирзоев, В.О. Кобялко, О.А. Губина и др.] // Токсикологический вестник. – 2005. – № 1. – С. 35–41.
 3. Caldas E.D. Cadmium, Mercury and Lead in Medicinal Herbs in Brazil / E.D. Caldas, L.L. Machado // Food and Chemical Toxicology. – 2004. – Vol. 42, Is. 4. – P. 599–603.
 4. Bertin G. Cadmium: Cellular Effects, Modifications of Biomolecules, Modulation of DNA Repair and Genotoxic Consequences (a Review) / G. Bertin, D. Averbeck // Biochimie. – 2006. – Vol. 88 (11). – P. 1549–1559.
 5. Influence of Dietary Lead and Calcium on Tissue Lead Accumulation and Depletion, Lead Metabolism and Tissue Mineral Composition in Sheep / D.S. Pearl, C.B. Ammerman, P.R. Henry and R.C. Littell // J. Anim. Sci. – 1983. – Vol. 56, No. 6. – P. 1416–1426.
 6. Ефективність застосування фільтроперліту у годівлі овець (методичні рекомендації) / В.М. Ткачук, П.В. Стапай, Я.І. Кирилів, Н.П. Сидір. – Львів, 2011. – 27 с.
 7. Ладиш І.О. Морфофункціональні механізми формування адаптаційних і продуктивних якостей овець різних генотипів в умовах Степу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / І.О. Ладиш – Львів, 2012. – 40 с.
 8. Проваторов Г.В. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин: довідник / [Г.В. Проваторов, В.І. Ладика, Л.В. Бондарчук та ін.]; за заг. ред. В.О. Проваторової. – 2-ге вид., стер. – Суми: Університетська книга, 2009. – 489 с.
 9. Фізіолого-біохімічні основи живлення овець / [П.В. Стапай, І.А. Макар, В.В. Гавриляк та ін.]. – Львів, 2007. – 98 с.
 10. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике: в 2 т. / В.С. Камышников. – Минск: Беларусь, 2000. – Т. 1. – 495 с.
 11. Genetic Effects on Toxic and Essential Elements in Humans: Arsenic, Cadmium, Copper, Lead, Mercury, Selenium, and Zinc in Erythrocytes / B.J. Whitfield, V. Dy, R. McQuilty [et al.] // Environ. Health Perspect. – 2010. – Vol. 118 (6). – P. 776–782.
 12. Tompson R.J. MacSween’s Pathology of the Liver (Sixth Edition) / Richard J. Tompson, Bernard C. Portman, Eve A. Roberts. – Churchill Livingstone (Elserier), 2012. – P. 157–259.
 13. Investigation on Serum Calcium (Ca), Phosphorus (P) and Alkaline Phosphatase (AP) Levels in Cows and Retained Placenta / Y. Akar, H. Yildiz, H. Keçeci, M. Aydin // Turk. J. Vet. Anim. Sci. – 2002. – Vol. 26. – P. 41–45.
 14. Ветеринарна клінічна біохімія / [М.І. Карташов, О.П. Тимошенко, Д.В. Кібкало та ін.]; за ред. М.І. Карташова та О.П. Тимошенко. – Харків: Еспада, 2010. – С. 252–256.