Ви є тут

КОРЕКЦІЯ АВЕССТИМОМ ЗАПАЛЬНО-РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ПІСЛЯ ГРИЖОРОЗТИНУ В СВИНЕЙ

У статті висвітлено вплив препарату Авесстим на клінічний перебіг репаративного процесу, морфологічні та біохімічні показники за асептичних ран  у свиней. Доповнення схеми традиційного лікування гриж імуностимулятором
Авесстим запобігає розвитку коагулопатій у хворих тварин, збільшує активність фібринази, рівнів оксиду азоту та еозинофілів у крові, що клінічно проявляється у скороченні терміну одужання хворих на 2,4 доби. Рани після грижорозтину у свиней супроводжуються наростаючим дефіцитом природних антикоагулянтів, зниженням активності фібриностабілізувального фактора та схильністю до розвитку коагулопатій.
Ключові слова: грижі, свині, імуностимулятори, рани, Авесстим.

1. Петрова Н.П. Изучение и применение новых комплексных иммуностимуляторов в свиноводстве: автореф. дис.
на соискание учен. степени канд. биол. наук: 06.02.03, 06.02.02 / Н.П. Петрова; [Место защиты: Федер. центр токсикол.,
радиац. и биол. безопасности]. – Казань, 2014. – 19 с.
2. Шахов А.Г. Применение иммуномодуляторов при вакцинации животных против сальмонеллеза / А.Г. Шахов //
Ветеринария. – 2006. – № 6. – С. 21–26.
3.  Крыштопов  Е.А.  Стрессоустойчивость  и  естественная  резистентность  свиней  специализированных  мясных
типов / Е.А. Крыштопов, O.P. Барило // Аграрный вестник Урала. – 2010. – № 6. – С. 54–55.
4.  Петрова  Н.П.  Влияние  препаратов  ЯП-3  и  ЯП-2  на  организм  поросят  /  Н.П.  Петрова,  В.В.  Кузнецов,  Е.А.
Кузнецова // Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. – Казань, 2012. – Т. 212. – С. 115–119.
5. Черванев В. А. Профилактика технологического травматизма в свиноводстве / В.А. Черванев, А.Ю. Бринько //
Вет. патология. – 2009. – № 1. – С. 65–67.
6.  Ronald  O.  Hernias  in  Growing  Pigs  [Electronic  resource]  /  O.  Ronald,  B.  Straw.  –  Regime  of  access:
http://www.thepigsite.com/articles/2320/hernias-in-growing-pigs.
7.  Шаганенко  В.С.  Клініко-патогенетична  роль  оксиду  азоту  та  корекція  його  рівня  за  хірургічної  патології
запального  генезу  в  тварин  різних  видів:  автореф.  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  вет.  наук:  16.00.05  /  В.С.
Шаганенко. – Біла Церква, 2012. – 21 c.
8. Рубленко М.В. Патогенетичні особливості запальної реакції у свиней при хірургічних хворобах та методи їх
лікування:  автореф.  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  д-ра  вет.  наук:  спец.  16.00.05  «Ветеринарна  хірургія»  /  М.В.
Рубленко. – Біла Церква, 2000. – 36 с.  
9. Андрієць В.Г. Судинно-тромбоцитарний гемостаз та його корекція при абдомінальній хірургічній патології у
собак  і  свиней:  автореф.  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  вет.  наук:  спец.  16.00.05  «Ветеринарна  хірургія»  /  
В.Г. Андрієць. – Біла Церква, 2009. – 33 с.  
10. Ільніцький М.Г. Патогенетичне обґрунтування засобів детоксикаційної терапії і профілактики ранової інфекції
у  свиней:  автореф.  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  д-ра  вет.  наук:  спец.  16.00.05  «Ветеринарна  хірургія»  /  М.Г.
Ільніцький. – Біла Церква, 2002. – 39 с.
11. Рубленко М.В. Застосування тіотриазоліну та пентоксифіліну в комплексному лікуванні гнійно-запальних процесів у
собак / М.В. Рубленко, В.В. Ханєєв // Проблеми зооінженерії та вет. медицини: зб. наук. праць. – Вип. 12 (36), ч. 2. – Харків,
2004. – С. 146–149.
12. Кількісне визначення фібриногену в плазмі крові людини / В.О. Беліцер, Т.В. Варецька, К.М. Веремеєнко [та ін.]
// Лабораторна діагностика. – 1997. – № 2. – С. 52–55.
13. Голиков П.П. Оксид азота в клинике неотложных заболеваний / П.П. Голиков. – М.: ИД Медпрактика, 2004. –
180 с.
14. Nathan C. Points of control in inflammation / C. Nathan // Nature. – 2002. – Vol. 420. – № 6917 – Р. 846–852. 

ДолученняРозмір
PDF icon andriets.pdf399.88 КБ