Ви є тут

АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ФЕРМЕНТІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ПЕРЕПІЛОК ЗА ВПЛИВУ ЛІЗИНУ, МЕТІОНІНУ ТА ТРЕОНІНУ В ПОЄДНАННІ З ВІТАМІНОМ Е

Викладено дані щодо змін активності деяких ферментів сироватки крові перепілок за додавання до раціону лізину, метіоніну та треоніну в поєднанні з вітаміном Е. Досліджено активність аспартат- та аланінамінотрансферази в сироватці крові перепілок, встановлено їх збільшення у птиці дослідних груп в межах 9,40–16,6 %. Також відмічено зростання активності лужної фосфатази сироватки крові перепілок дослідних груп на 5,5–15,0 %, що було в межах фізіологічної норми.

Ключові слова: перепілки, амінокислоти, лізин, метіонін, треонін, вітамін Е, сироватка  крові, активність ферментів: аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, лужної фосфатази.

1. Борисенко В. Г., Борисенко В. Г. Оптимальне використання амінокислот у птахівництві та фактори його покращення в умовах України. Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. Бірки, 2006. Вип. 58. С. 207–209.

2. Лемешева М.М., Юрченко В.В., Бырка В.С. Повышение продуктивного действия комбикормов за счет регуляции обмена веществ в организме кур элементами питания. Ефективне птахівництво. 2010. №4. С. 41–43.

3. Harishekar M. B., Anusuya M. R., Aroor A. R. Estimation of effect of lead, alcohol and vitamin E on aspartate amino transferase and alanine amino transferase of liver tissue in rats. Journal of Pharma ceutical Research & Clinical Practice.  2014. Vol. 4. Р. 19–23.

4. Браунштейн А.Е. Биохимия аминокислотного обмена. М.: АМН СССР, 1949. 244 с.

5. Яремко О.В., Пеленьо Р.А. Активність амінотрансфераз у сироватці крові телят за дії піридоксину гідрохлориду. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. 2016. Т. 18, № 4. С. 144–148.

6. Килимнюк О. І. Вплив споживання амінокислот промислового виробництва на хімічний склад м’яса і печінки, морфологічні і біохімічні показники крові: зб. наук. праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2004. Вип. 18. С. 48–54.

7. Ратич І. Б. Вплив складу раціону на показники білкового обміну в тканинах курчат. Наук. вісн. Львів. держ. академ. вет. медицини. ім. С. З. Гжицького. 2005. Т. 7, № 1. Вип. 2. С. 200–207.

8. Powell S., Bidner T. D, Southern L. L. The interactive effects of glycine, total sulfur amino acids, and lysine supplementation to corn-soybean meal diets on growth performance and serum in broilers. J. Poultry Science. 2009. Vol. 88. Р. 1407–1412.

9. Лісна Б.Б. Вплив складу раціону для племінних курей-несучок на продуктивність та показники білкового обміну у тканинах. Наук. техн. бюл. Інстит. біол. твар. УААН. Львів, 2004. Вип. 5, №1–2. С. 20–26.

10. Ніщеменко М.П. Вплив мікорму на деякі показники обміну білків у курей-несучок та їх продуктивність. Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Біла Церква, 2001. Вип. 19. С. 159–163.

11. Середа Т.И., Дерхо М.А. Оценка роли аминотрансфераз в формировании продуктивности у кур-несушек. Сельскохозяйственная биология. 2014. №2. С. 25–28.

12. Горелик Л.Ш., Середа Т.И. Продуктивность кур-несушек и активность ферментов крови. Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2013. Т. 214. С. 61–65.

13. Farbstein D., Kozak-Blickstein A., Levy A.Vitamins and their use in preventing cardiovascular disease antioxidant. Molecules. 2010. Vol. 15. Р. 8098–8110.

14. Goñi I., Brenes A., Centeno C. Effect of dietary grape pomace and vitamin E on growth performance, nutrient digestibility, and susceptibility to meat lipid oxidation in chickens. J. Poult Sci. 2007 .Vol. 86, № 3. P. 508–516.

15. Engelmann D., Flachowsky G., Halle J., Sallmann H. Effects of feeding high dosages of vitamin E to laying hens on thyroid hormone concentrations of hatching chicks. J. Exp. Zool.2001.Vol. 290, №1. P. 41–48.

16. Моравська О.В., Вовк С.О. Зміни вмісту кальцію, фосфору та активності лужної фосфатази у крові ембріонів і гусенят залежно від рівня вітамінів А, D 3, Е в раціоні гусей у репродуктивний період. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2010, № 2. С. 36–40.

17. Ветеринарна клінічна біохімія: підручник В.І. Левченко та ін.; за ред. В.І. Левченка. Біла Церква: Білоцерківський держ. аграр. ун-т, 2002. 400 с.

18. Клетикова Л.В., Пронин В.В. Биохимический статус крови кур кросса «Хайсекс Браун» при выращивании на высокотехнологичном предприятии. Российский ветеринарный журнал. 2014. № 1. С. 81–86.

19. Мосягин В.В. Влияние возраста и физиологического состояния животных на активность ферментных систем, клеток, тканей и органов: автореф. дис. д-р. биол. наук: 03.03.01 Москва, 2011. 23 с.

20. Стовбецька Л.С. Білковий склад сироватки крові перепілок за різного рівня амінокислот та вітаміну Е у раціоні. Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. Вип. 2 (32). Суми, 2014. С.12–15.

21. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин В.І. Левченко, та ін.; за ред. В.І. Левченка. К.: Аграрна освіта, 2010. 437 с.

22. Довідник загальних і спеціальних методів дослідження крові сільськогосподарської птиці / Данчук В.В. та ін. за ред. В.О. Ушкалова. Львів: СПОЛОМ, 2013. 248 с.

23. Куртяк Б.М., Янович В.Г. Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині і тваринництві. Львів: Тріада плюс, 2004. 426 с.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_2_2017_n._nishchemenko.pdf212 КБ