Ви є тут

АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ФЕРМЕНТІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ПЕРЕПІЛОК ЗА ВПЛИВУ ЛІЗИНУ, МЕТІОНІНУ ТА ТРЕОНІНУ В ПОЄДНАННІ З ВІТАМІНОМ Е

Викладено дані щодо змін активності деяких ферментів сироватки крові перепілок за додавання до раціону лізину, метіоніну та треоніну в поєднанні з вітаміном Е. Досліджено активнівсть аспартат- та аланінамінотрансферази в сироватці крові перепілок, встановлено їх збільшення у птиці дослідних груп в межах 9,40–16,6 %. Активність цих ферментів пов’язана не тільки з обміном білків, а і з обміном вуглеводів, нуклеїнових кислот, вона також залежить від стану енергетичного обміну в тканинах та необхідна для забезпечення відповідного рівня обміну речовин за утворення та відкладання яйця.

Також відмічено зростання активності лужної фосфатази сироватки крові перепілок дослідних груп на 5,5–15,0 %, що було в межах фізіологічної норми.

Ключові слова: перепілки, амінокислоти, лізин, метіонін, треонін, вітамін Е, сироватка  крові, активність ферментів.

1. Борисенко В.Г. Оптимальне використання амінокислот у птахівництві та фактори його покращення в умовах України / В.Г. Борисенко, К.Ю. Ястребов // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. – Бірки, 2006. – Вип. 58. – С. 207–209.

2. Лемешева М.М. Повышение продуктивного действия комбикормов за счет регуляции обмена веществ в организме кур элементами питания / М.М. Лемешева, В.В. Юрченко, В.С. Бырка // Ефективне птахівництво. – 2010. – № 4. – С. 41–43.

3. Harishekar M.B. Estimation of effect of lead, alcohol and vitamin E on aspartate amino transferase and alanine amino transferase of liver tissue in rats / M.B. Harishekar, M.R. Anusuya, A.R. Aroor // Journal of Pharma ceutical Research & Clinical Practice. – 2014. – Vol. 4. – Р. 19–23.

4. Браунштейн А.Е. Биохимия аминокислотного обмена / А.Е. Браунштейн. – М.: АМН СССР, 1949. – 244 с.

5. Яремко О.В. Активність амінотрансфераз у сироватці крові телят за дії піридоксину гідрохлориду / О.В. Яремко, Р.А. Пеленьо // Наук. вісник Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. – 2016. – Т. 18, № 4. – С. 144–148.

6. Килимнюк О.І. Вплив споживання амінокислот промислового виробництва на хімічний склад м’яса і печінки, морфологічні і біохімічні показники крові / О.І. Килимнюк // Зб. наук. праць Вінниц. держ. аграр. ун-ту. – Вінниця, 2004. – Вип. 18. – С. 48–54.

7. Ратич І.Б. Вплив складу раціону на показники білкового обміну в тканинах курчат / І.Б. Ратич // Наук. вісн. Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. – 2005. – Т. 7, № 1, вип. 2. – С. 200–207.

8. Powell S. The interactive effects of glycine, total sulfur amino acids, and lysine supplementation to corn-soybean meal diets on growth performance and serum in broilers / S. Powell, T.D. Bidner, L.L. Southern // J. Poultry Science. – 2009. – Vol. 88. – Р. 1407–1412.

9. Лісна Б.Б. Вплив складу раціону для племінних курей-несучок на продуктивність та показники білкового обміну у тканинах / Б.Б. Лісна // Наук. техн. бюл. Ін-ту біології тварин УААН. – Львів, 2004. – Вип. 5, № 1–2. – С. 20–26.

10. Ніщеменко М.П. Вплив мікорму на деякі показники обміну білків у курей-несучок та їх продуктивність / М.П. Ніщеменко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2001. – Вип. 19. – С. 159–163.

11. Середа Т.И. Оценка роли аминотрансфераз в формировании продуктивности у кур-несушек / Т.И. Середа, М.А. Дерхо // С.-х. биология. – 2014. – № 2. – С. 25–28.

12. Горелик Л.Ш. Продуктивность кур-несушек и активность ферментов крови / Л.Ш. Горелик, Т.И. Середа // Учен. записки Казан. гос. акад. вет. медицины им. Н.Э. Баумана. – Казань, 2013. – Т. 214. – С. 61–65.

13. Farbstein D. Vitamins and their use in preventing cardiovascular disease antioxidant / D. Farbstein, A. Kozak-Blickstein, A. Levy // Molecules. – 2010. – Vol. 15. – Р. 8098–8110.

14. Goñi I. Effect of dietary grape pomace and vitamin E on growth performance, nutrient digestibility, and susceptibility to meat lipid oxidation in chickens / I. Goñi, A. Brenes, C. Centeno // J. Poult. Sci. – 2007 .– Vol. 86, № 3. – P. 508–516.

15. Effects of feeding high dosages of vitamin E to laying hens on thyroid hormone concentrations of hatching chicks / D. Engelmann, G. Flachowsky, J. Halle, H. Sallmann // J. Exp. Zool. – 2001. – Vol. 290, №1. – P. 41–48.

16. Моравська О.В. Зміни вмісту кальцію, фосфору та активності лужної фосфатази у крові ембріонів і гусенят залежно від рівня вітамінів А, D 3, Е в раціоні гусей у репродуктивний період / О.В. Моравська, С.О. Вовк // Експерим. та клін. фізіологія і біохімія. – 2010. – № 2. – С. 36–40.

17. Ветеринарна клінічна біохімія: підручник / [Левченко В.І., Головаха В.І., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

18. Клетикова Л.В. Биохимический статус крови кур кросса «Хайсекс Браун» при выращивании на высокотехнологичном предприятии / Л.В. Клетикова, В.В. Пронин // Рос. вет. журнал. – 2014. – № 1. – С. 81–86.

19. Мосягин В.В. Влияние возраста и физиологического состояния животных на активность ферментных систем, клеток, тканей и органов: автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра биол. наук: спец. 03.03.01 «Физиология» / В.В. Мосягин. – М., 2011. – 23 с.

20. Стовбецька Л.С. Білковий склад сироватки крові перепілок за різного рівня амінокислот та вітаміну Е у раціоні / Л.С. Стовбецька // Вісник Сум. нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2014. – Вип. 2 (32). – С. 12–15.

21. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [Левченко В.І., Головаха В.І., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграр. освіта, 2010. – 437 с.

22. Довідник загальних і спеціальних методів дослідження крові сільськогосподарської птиці / [Данчук В.В., Ніщеменко М.П., Пеленьо Р.А. та ін.]; за ред. В.О. Ушкалова. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 248 с.

23. Куртяк Б.М. Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині і тваринництві / Б.М. Куртяк, В.Г. Янович. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 426 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_nishchemenko_ua.pdf386.35 КБ