Ви є тут

АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ ТА КАТАЛАЗИ ТКАНИНИ ЯЄЧНИКІВ ПЕРЕПІЛОК ЗА ВПЛИВУ КОМПЛЕКСУ НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ В ПОЄДНАННІ З ВІТАМІНОМ Е

Висвітлено дані щодо впливу лізину, метіоніну і треоніну в поєднанні з вітаміном Е на ферментативну актив-
ність тканини яєчників перепілок. У ході дослідження було встановлено, що збільшення Е-вітамінної забезпеченості 
перепілок викликає зміни в активності антиоксидантних ферментів. Зокрема, відмічено зростання активності супер-
оксиддисмутази у тканині яєчників перепілок дослідних груп на 14,2 %, порівняно з контролем, каталази − на 23,0–
31,9 %. Це підтверджує позитивний вплив застосованої дози вітаміну Е в поєднанні з лізином, метіоніном, треоніном 
на систему антиоксидантного захисту в напружений період яйцекладки. Крім того, аналізуючи зміни активності су-
пероксиддисмутази та каталази тканини яєчників у всіх групах птиці за час експерименту відмічено їх зростання, що 
пов’язано з посиленням обміну речовин в організмі несучок під час яйцекладки. 
Ключові слова: перепели, лізин, метіонін, треонін, вітамін Е, антиоксидантний захист, супероксиддисмутаза, 
каталаза. 

1. Антиоксидантна система захисту організму / [Бєленічев І.Ф., Левицький Є.Л., Губський Ю.Л. та ін.] // Совре-
менные проблемы токсикологии. – 2002. – №3. – С. 24–31. 
2. Дубинина Е.Е. Характеристика внеклеточной супероксиддисмутазы / Е.Е. Дубинина // Вопр. мед. химии. – 
1995. – Вып. 6, № 41. – С. 8–12. 
3.  Quantitative  alterations  in  the  products  of  lipid  peroxidation  under  stress  /  [Koshoridze  N.I.,  Menabde  K.O., 
Kuchukashvili Z.T. et al.] // Journal of Stress Physiology & Biochemistry. – 2010. – Vol. 6 – № 2. – Р. 4–9. 
4. Волчегорский И.А. Индекс массы тела и содержание продуктов перекисного окисления липидов в крови как 
взаимосвязанные маркеры состояния нейтрофилов и уровня иммуноглобулинов / И.А. Волчегорский, А.Ю. Василь-
ков, Е.В. Павлов // Российский физиологический журнал. – 2003. – Т. 89, № 5. – С. 551–556. 
5. Effect of dietary grape pomace and vitamin E on growth performance, nutrient digestibility, and susceptibility to meat 
lipid oxidation in chickens / [Goñi I., Brenes A., Centeno C. et al.] // Poult Sci. 2007 .– Vol. 86, № 3. – P. 508-516. 
6.  Campbell  C.G.  Efficiency  of  DL-methionine  utilization  by  growing  steers  /  C.G.  Campbell,  E.C.  Titgemeyer, 
G.S. Jean // J. of Animal Science. – 1996. – Vol. 74. – № 10. – P. 2482–2487. 
7. Ларин В. Лизин и метионин в качестве детоксиканта кадмия / В. Ларин // Птицеводство. – № 12. – 2008. – С. 30. 
8.  Equilibrium  unfolding  studies  of  the  rat  liver  methionine  adenosyltransferase,  a  dimeric  enzyme  with  intersubunit 
active sites / [Gasset M., Alfonso C., Neira J. et all] // Biochem. J. – 2002. – Vol. 361. – Р. 307–315. 
9. Methionine and selenium yeast supplementation of the maternal diets affects antioxidant activity of breeding eggs / 
Z.G. Wang, X.J. Pan, W.Q. Zhang [et all] // Poultry Science. – 2010. – Vol. 89. – Р. 931–937. 
10. Бражко О.А. L-цистеїн – речовина для створення біологічно активних речовин / О.А. Brazhko // Актуальні 
питання біології, екології та хімії. – 2009. – № 1. – С. 4–15. 
11. Стовбецька Л.С. Вплив комплексу амінокислот та вітаміну Е на продуктивність та морфологічний склад яєць 
перепілок  японської  породи  /  Л.С.  Стовбецька,  М.П.  Ніщеменко,  О.А.  Порошинська  //  Птахівництво.  –  2013.  –  
Вип. 69. – С. 239–243. 
12.  Довідник  загальних  і  спеціальних  методів  дослідження  крові  сільськогосподарської  птиці  [Текст]  /  [Дан- 
чук В.В., Ніщеменко М.П., Пеленьо Р.А. та ін. ]; за ред. В.О. Ушкалова. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 248 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon n._nischemenko_l._stovbetskay_o._poroshinskay_s._shmayun.pdf (43)239.8 КБ