Ви є тут

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ФЕРОЛАЙФ ЗА ГІПОПЛАСТИЧНОЇ АНЕМІЇ ПОРОСЯТ І ТЕЛЯТ

У статті наведено результати дослідження впливу вітчизняного препарату Феролайф на гемопоез у телят і поро-
сят. Встановлено, що у поросят до двотижневого віку розвивається аліментарно-дефіцитна анемія. Препарат Феро-
лайф за дворазового внутрішньом’язового введення поросятам 3–4- та 10–12-добового віку в дозі 1,5 мл є ефектив-
ним для лікування і профілактики ферумо-дефіцитної анемії. За впливом на еритроцитопоез він не відрізняється від 
імпортного – Феррібіон. 
У телят в перші тижні життя розвивається нормоцитарна нормохромна анемія, яка характеризується олігохро-
мемією, олігоцитемією, гіпосидеремією. Після дворазового введення препарату Феролайф у дозі 4–5 мл на ін’єкцію 
у телят, хворих на анемію, збільшується у крові вміст гемоглобіну (на 20,8 %; р<0,001), феруму (23,5; р<0,05), кіль-
кість еритроцитів (31,4; р<0,001) та гематокритна величина (на 8,6 %). Окрім того, Феролайф не впливає негативно 
на альбуміносинтезувальну функцію печінки (вміст альбумінів не відрізнявся від величин початку досліду). 
Ключові слова: ферум, феродекстранові препарати, Феролайф, анемія гіпопластична, гемоглобін, еритроцити, 
поросята, телята. 

1. Внутрішні хвороби тварин / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – Біла 
Церква, 2015. – Ч. 2. – 610 с. 
2. Гіпопластична анемія молодняку [Електронний ресурс] / Аграрний сектор України, 2015. – Режим доступу: 
http://agroua.net/animals/veterinary/diseases/g1-1/g2-1/d-230/. 
3. Анемія телят раннього віку / [Левченко В., Соколюк В., Москаленко В. та ін.] // Вет. медицина України. – 
1997. – № 7. – С. 30–31. 
4. A  study  of  the  anaemia  of  young  pigs  and  its  prevention  [Електронний  ресурс].  –  2013.  –  Режим  доступу: 
jn.nutrition.org/cgi/reprint/ 2/3/277.pdf 
5. Сукманський О.І. Ветеринарна гематологія / О.І. Сукманський, С.І. Улизько; За ред. проф. О.І. Сукманського. 
– Одеса, 2009. – 168 с. 
6. Гіпопластична  анемія  поросят  [Електронний  ресурс].  –  2013.  –  Режим  доступу:  http://  svynka.com.ua/gipo-
plastichna-anemiya-porosyat. html. 
7. Dr. Kalyan Sarma. Iron Deficiency Anaemia or Piglet Anaemia [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу: 
http://www.kiran.nic.in/pdf/publications/Mizoram/piglet_anamia.pdf. 
8. Elwyn R. Miller. Baby Pig Anemia / Elwyn R. Miller, Duane E. Ullrey [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим до-
ступу: http://old.pork.org/filelibrary/factsheets/pigfactsheets/ newfactsheets/04-01-07g.pdf. 
9. Улизько С.І. Порівняльна оцінка способів профілактики аліментарної анемії поросят [Електронний ресурс]. – 
2012. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/avpch/Vn/ 2008_42_1/Ulyzko. 
10. Анохин Б.М. Сравнительная эффективность лечебных средств при алиментарной анемии телят / Б.М. Ано-
хин // Профилактика и терапия болезней с.-х. животных: Сб. науч. тр. – Воронеж, 1994. – С. 77–79. 
11. Залізо в організмі людини і тварин (біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти ) / [Антоняк Г.Л., Соло-
губ Л.І., Снітинський В.В., Бабич Н.О.]. – Львів, 2006. – 310 с. 
12. Atamna H. Heme, iron and the mitochondrial decay of ageing / H. Atamna // Ageing Res. Rev. – 2004. – Vol. 3, 
N 3. – Р. 303–318. 

13. Atamna H. The role of heme and iron-sulfur clusters in mitochondrial biogenesis, maintenance and decay with age / 
H. Atamna, P.B. Walter, B.N. Ames // Arch. Biochem. Biophys. – 2002. – Vol. 397, N 2. – P. 345–353. 
14. Алиментарная  анемия  поросят  [Електронний  ресурс].  –  2015.  –  Режим  доступу:  http://vetvo.ru/alimen-
tarnaya-anemiya-porosyat.html. 
15. Мельниченко О.М. Конструювання біологічно активних металоорганічних препаратів і їх використання для 
профілактики аліментарних анемій поросят: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: 16.00.12 «Біотех-
нологія і ветеринарні науки» / О.М. Мельниченко. – Біла Церква, 1996. – 17 с. 
16. Алиментарная  (железодефицитная)  анемия  поросят  (Anemia  alimentaria)  [Електронний  ресурс].  –  2015.  – 
Режим доступу: http://www.allvet.ru/young/15.php. 
17. Cook J.D. Effect of ascorbic acid intake on nonheme-iron absorption from a complete diet / J.D. Cook, M.B. Reddy 
// Am. J. Clin. Nutr. – 2001. – Vol. 73. – P. 93–98. 
18. Erythorbic acid is a potent enhancer of nonheme-iron absorption / [Filder M.C., Davidsson L., Zeder C., Hurrell R.F.] // 
Am. J. Clin. Nutr. – 2004. – Vol. 79. – P. 99–102. 
19. Кондрахин И. Диагностика и терапия внутренних болезней животных / И. Кондрахин, В. Левченко. – М.: 
Аквариум-Принт, 2005. – 830 с. 
20. Boldt D.H. New perspectives on iron. An introduction / D.H. Boldt // Am. J. Sci. – 1999. – Vol. 318. – P. 207–212. 
21. Методы  ветеринарной  клинической  лабораторной  диагостики:  Справочник  /  [Кондрахин  И.П.,  Архипов  А.В., 
Левченко В.И. и др.]; Под ред. проф. И.П. Кондрахина. – М.: КолосС, 2004. – 520 с. 
22. Лабораторне дослідження крові тварин та інтерпретація його результатів: метод. посібник / [Левченко В.І., 
Головаха В.І., Сахнюк В.В. та ін.], За ред. В.І. Левченка і В.М. Безуха. – Біла Церква, 2015. – 136 с. 
23. Tissue-specific expression of ferritin H regulates cellular iron homoeostasis in vivo / [Wilkinson J., Di X., Schonig K. 
et al.] // Biochem J. – 2006. – Vol. 395, N 3. – P. 501–507. 
24. Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; За ред. В.І. Левченка і 
В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с. 
25. Chitambar  C.R.  Cellular  iron  metabolism:  mitochondria  in  the  spotlight  //  Blood.  –  2005.  –  Vol.  105,  N  5.  – 
P. 1844–1845. 
26. Riggs A.F. A globin in every cell? / A.F. Riggs, T.A. Gorr // Proc. Natl. Acad. Sci USA. – 2006. – Vol. 103, N 8. – 
P. 2469–2470. 
27. Three globin lineages belonging to two structural classes in genomes from the three kingdoms of life / [Vinogradov S.N., 
Hoogewijs D., Bailly X. et al.] // PNAS. – 2005. – Vol. 102, N 32. – P. 11385–11389. 
28. Blomberg M.R. Metal-bridging mechanism for O-O bond cleavage in cytochrome C oxidase / [Blomberg M.R., 
Siegbahn P.E., Wikstrom M.] // Inorg. Chem. – 2003. – Vol. 42. – P. 5231–5243. 

ДолученняРозмір
PDF icon v._levchenko_a._melnyk_v._moskalenko_v._bezukh_l._bohatko.pdf289.98 КБ