Ви є тут

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЗІНФЕКТАНТА ГЕОЦИД ЗА ВИРОЩУВАННЯ ПОРОСЯТ

Аерозольна обробка повітря, робочих поверхонь ділянок дорощування, виробничого устаткування 0,5 % розчином Геоциду на основі полігексаметиленгуанідин гідрохлориду (ПГМГ-ГХ), бензалконію хлориду та дельтаметрину дозволяє досягти якісної дезінфекції типового тваринницького комплексу в умовах високих попередніх рівнів контамінації патогенною та умовно-патогенною мікрофлорою, не проявляючи негативної імунотропної дії на тварин.

Ключові слова: дезінфекція, бактерицидний інсектицид Геоцид, вологість, мікрофлора, морфологія крові, фагоцитарний індекс, фагоцитарне число, імунний потенціал.

1. Архипчук В.В. Комплексная оценка токсичности, цито- и генотоксичности полигексаметиленгуанидина с использованием растительных и животных тест-организмов и их клеток / В.В. Архипчук, В.В. Гончарук // Химия и технология воды. – 2007. – Т. 29, № 4. – С. 357–369.

2. Безрукава І.Ю. Дезінфікуючі засоби у ветеринарній практиці [Електронний ресурс] / І.Ю. Безрукава, Л.І. Наливайко, І.М. Наливайко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2008. – Вип. 61. – 234 с. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Ptah/2008_61/index.files/2.pdf.

3. Березовський А.В. Визначення параметрів токсичності нового дезінфектанту Бровадез плюс / А.В. Березовський, Г.А. Фотіна // Наук.-техн. бюл. ІБТ УААН і ДНДКІ вет. препаратів та корм. добавок. – Львів, 2007. – Вип. 8, № 3–4. –
С. 326–330.

4. Ветеринарна дезінфекція (інструкція та методичні рекомендації) / [О.М. Якубчак]; за ред. О.М. Якубчак. – К.: Компанія Біопром, 2010. – 152 с.

5. Вивчення фізико-хімічних властивостей комбінованих дезінфектантів / В.Л. Коваленко, М.Ф. Ященко, А.І. Чехун, Є.В. Резуненко // Проблеми зооінженерії та вет. медицини / Харків. держ. зоовет. акад. ‒ Харків, 2009. – № 19, ч. 2, т. 3. – С. 195–199.

6. Визначення бактерицидності комплексного дезінфікуючого препарату щодо грамнегативної мікрофлори на основі полігексаметиленгуанідину гідрохлориду / В.Л. Коваленко, А.І. Чехун, Я.М. Ярохно, А.В. Гнатенко // С.-г. мікробіологія: здобутки та перспективи: зб. наук. праць / Ін-т с.-г. мікробіології НААН. – Чернігів: ЧНП, 2011. – С. 389‒392.

7. Визначення бактерицидності комплексного дезінфікуючого препарату на основі полігексаметиленгуанідин гідрохлорида / В.Л. Коваленко, А.І. Чехун, Я.М. Ярохно [та ін.] // Вет. біотехнологія. – К., 2011. – Бюл. № 18. – С. 106‒110.

8. Демчук М.В. Гігієна тварин: практикум / [Демчук М.В., Андрусишин Й.В., Гаврилець Є.С. та ін.]; за ред.
М.В. Демчука. – К.: Сільгоспосвіта, 1994. – 328 с.

ДолученняРозмір
PDF icon kovalenko.pdf276.71 КБ