Ви є тут

КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС СВИНЕЙ ЗА БІЛОМ’ЯЗОВОЇ ХВОРОБИ

У статті викладений матеріал щодо перебігу білом’язової хвороби у свиней. Встановлено, що наявність симетричних неболючих набряків у ділянці кореня хвоста у супоросних свиноматок вказує на порушення мінерально-вітамінного обміну, яке призводить до народження ослаблених поросят і виникнення у них білом’язової хвороби. В крові свиноматок виявили олігоцитемію, олігохромемію (у 80 %), зниження гематокритної величини, макроцитоз, гіпопротеїнемію, гіпоальбумінемію, гіпербета- і гаммаглобулінемію (у 60 %) та гіперферментемію АсАТ. Білом’язова хвороба у новонароджених поросят проявлялася гіпорексією, анемічністю шкіри і слизових оболонок, атаксією, зниженням тактильної і больової чутливості; у місячних − бронхопневмонією і гастроентеритом. У хворих поросят встановили олігоцитемію, олігохромемію, зниження гематокритної величини (у 100 %), гіпохромію, гіпопротеїнемію та гіпергаммаглобулінемію (у 60 %).

Ключові слова: свині, білом’язова хвороба, серцевий м’яз, скелетна мускулатура, еритроцитопоез, загальний білок, альбуміни, імуноглобуліни, сечовина, АсАТ, АлАТ.

1. Александров С.Н. Промышленное содержание свиней / С.Н. Александров, Е.В. Прокопенко. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: Сталкер, 2004. − 188 с.

2. Kim Y.Y. Biological aspects of selenium in farm animals / Y.Y. Kim, D.C. Mahan // Asian-Aust. J. Anim. Sci. − 2003. − Vol. 16, № 3. − P. 435−444.

3. Біохімічні основи нормування мінерального живлення великої рогатої худоби. Мікролелементи / В.В. Влізло, Л.Г. Сологуб, В.Г. Янович [та ін.] // Біологія тварин. − 2006. − Т. 8, № 1−2. − С. 121−128.

4. Внутренние незаразные болезни животных: учебник / [И.М. Карпуть, С.С. Абрамов, Г.Г. Щербаков и др.]; под ред. проф. И.М. Карпутя. − Минск: Беларусь, 2006. − 679 с.

5. Красочко П.И. Болезни минеральной недостаточности / П.И. Красочко // Болезни крупного рогатого скота и свиней. − Минск: Технопринт, 2003. − С. 262−299.

6. Зябаров А.Г. Клиническое проявление недостаточности селена и меры профилактики / А.Г. Зябаров, А.Д. Большаков // Ветеринария. – 2002. − № 7. − С. 11−12.

7. Папазян Т. Влияние форм селена на воспроизводство и продуктивность свиней / Т. Папазян // Животноводство России. − 2003. − № 5. − С. 28−29.

8. Волошин Д.Б. Применение органического селена при гипотрофии поросят / Д.Б. Волошин, Л.Б. Заводник, Е.С. Печинская // Уч. записки Витебской ордена «Знак почета» гос. академии вет. медицины. − Витебск, 2008. − Т. 44, вып. 2. − Ч. 2. − С. 51−54.

9. Остапчук Г.В. Влияние органической формы селена на уровень иммуноглобулинов в организме свиней / Г.В. Остапчук // Пробл. зооінженерії та вет. медицини: Зб. наук. праць ХДЗВА „Ветеринарні науки”. − Харків, 2008. − Вип. 16 (41), ч. 2. – Т. 2. − С. 99−103.

10. Белявский В.Н. Использование селенопирана при выращивании молодняка свиней, крупного рогатого скота в условиях повышенного содержания в среде радиоцезия / В.Н. Белявский // Тр. Всерос. науч.-исслед. ин-та физиологии, биохимии и питания с.-х. животных. – Боровск, 2004. − Т. 43. − С. 243−256.

11. The influence of different factors on selenium levels in dairy cow herds in the central region of Poland / A. Stec, J. Mochol, L. Kurek [et al.] // Pol. J. Vet. Sci. − 2005. − Vol. 8, № 3. − P. 225−229. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_golovacha_ua.pdf428.89 КБ