Ви є тут

ПОКАЗНИКИ А-ВІТАМІННОГО ОБМІНУ, ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ ЧЕРВОНО- І ЧОРНО-РЯБОЇ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРІД ЗА АНДРОЛОГІЧНОЇ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ

У статті відзначено, що для проведення диспансеризації бугаїв-плідників необхідною умовою є вивчення показників сироватки крові: А-вітамінного обміну, загальної лужної фосфатази та її ізоферментів і мікроелементів. Під час проведення досліджень у період андрологічної диспансеризації бугаїв-плідників віком 1–2 роки в раціоні відмічено надмірний вміст обмінної енергії, перетравного протеїну, клітковини, крохмалю та недостатність цукру, фосфору, каротину, вітаміну D порівняно із потребою. У сироватці крові – недостатній рівень вітаміну А, низька активність загальної лужної фосфатази, її кісткового та кишкового ізоферментів. В результаті низького вмісту цих показників у бугаїв-плідників є вірогідність порушення функціонального стану печінки. У разі патології печінки порушується не лише обмін речовин в організмі тварин, а й депонування ретинолу та абсорбції фосфору, що має негативний вплив на показники лужної фосфатази та її ізоферментів. У період проведення диспансеризації та аналізу її результатів важливим є контроль стану А-вітамінного обміну, загальної лужної фосфатази та її ізоферментів і мікроелементів.

Ключові слова: каротин, вітамін А, загальна лужна фосфатаза, кістковий і кишковий ізоферменти, мікроелементи.

1. Петренко І.П. Племінна цінність тварин і закономірність їх успадкування / І.П. Петренко, М.В. Зубець // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 8. – С. 45–53.

2. Результати диспансеризації бугаїв-плідників / В.І. Левченко, В.І. Бовнегра, В.П. Надточій [та ін.] // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2000. – Вип. 13, ч. 2. – С. 106–109.

3. Надточій В.П. Показники загальної кількості імуноглобулінів, циркулюючих імунних комплексів та мікроелементів у бугаїв-плідників симентальської породи / В.П. Надточій, В.П. Москаленко В.М. Надточій // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2005. – Вип. 31. – С.70–75.

4. Ветеринарная диспансеризация сельскохозяйственных животных: справочник / [Левченко В.И., Судаков Н.А., Харута Г.Г. и др.]; под ред. В.И. Левченка. – К.: Урожай, 1991. – 304 с.

5. Ветеринарна клінічна біохімія / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін [та ін.]; За ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

6. Безприв’язне утримання бугаїв-плідників в індивідуальних боксах / [Бащенко М.І., Хмельничий Л.М., Небелиця М.С. та ін.] // Проблеми АПК Черкаської області: резерви стабілізації та розвитку: Міжвід. темат. зб. наук. пр. – Черкаси, 2000. – Вип. 1. – С. 217–225.

7. Левченко В.І. Порушення функції печінки при гепатозі у бичків / В.І. Левченко // Вісник с.-г. науки. – 1982. – № 7. – С. 46–47.

8. Влізло В.В. Жировий гепатоз у високопродуктивних корів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук: спец. 16.00.01 “Діагностика і терапія тварин” / В.В. Влізло. – К., 1998. – 34 с.

9. Влізло В.В. Доборки та перспективи ветеринарної гепатопатії в Україні / В.В. Влізло // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Вип. 13, ч. 2. – Біла Церква, 2000. – С. 27–31.

10. Левченко В.І. Гепатодистрофія високопродуктивних корів // Здоров’я тварин і ліки / В.І. Левченко, В.В. Сахнюк, О.В. Чуб. – 2009. – № 3 (88). – С. 12–14.

11. Савчук Д.И. Совершенствования технологических приемов кормления и использования племенных быков: автореф. дис. на соискание учёной степени д-ра с.-х наук: спец. 06.02.02. “Годівля тварин і технологія кормів” – Краснодар, 1987. – 46 с.

12. Довідник з годівлі сільськогосподарських тварин / Г.О. Богданов, В.Ф. Каравашенко, О.І. Звєрєв [та ін.]; За ред. Г.О. Богданова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Урожай. – 1986. – 488 с.

13. Бугаї-плідники в селекції молочної худоби / М.І. Бащенко, А.М. Дубін, Г.Н. Попова [та ін.]; / За ред. М.І. Бащенка. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 200 с.

14. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие / А.П. Калашников, Н.И. Клейменов, В.Н. Баканов и др. – М.: Агропромиздат, 1985. – 352 с.

15. Плященко С.И. Микроклимат и продуктивность животных / С.И. Плященко, И.И. Хохлова. – Л.: Колос, 1976. – 208 с.

16. Топарская В.Н. Физиология и патология углеводного, липидного и белкового обменов / В.Н.Топарская – М.: Медицина, 1970. – 248 с.

17. Янович В. Г. Біохімічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В.Г. Янович, Л.І. Сологуб. – Львів, 2000. – 384 с.

18. Karppanen E. Disturbances vitamin A metabolism in animals / E. Karppanen, A Rizzo // Acta veter. Scand. – 1983. – Vol. 24, 34. – P. 112.

19. Душейко А.А. Витамин А: обмен и функции / А.А. Душейко. – К.: Наук. думка, 1989. – 288 с.

20. Витамины в питании животных (метаболизм и потребность) / А.Р. Вальдман, П.Ф. Сурай, И.А. Ионов, Н.И. Сахацкий. – Харьков, 1993. – 423 с.

21. Куртяк Б.М. Динаміка вмісту вітаміну А і Е в плазмі крові телиць після парентерального введення їм жиророзчинної і водорозчинної форм вітамінів А, D, Е / Б.М. Куртяк // Наук.-техн. бюл. – К., 2002. – Вип. 4, № 1–2. – С. 79–81.

22. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; за ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2004. – 608 с.

23. Щуревич Г.А. Диагностика и профилактика А-гиповитаминоза у крупного рогатого скота при откорме в специализированных хозяйствах: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. вет. наук.-спец. 16.00.01 «Диагностика и терапия животных» / Г.А. Щуревич. – М., 1986. – 17 с.

24. Левченко В.И. Рекомендации по ранней диагностике D-гиповитаминоза молодняка крупного рогатого скота при выращивании и откорме в специализированных хозяйствах Лесостепи Украины // Метод. рекомендации / В.И. Левченко, Л.А. Тихонюк. – К., 1982. – 18 с.

25. Левченко В.І. Патологія печінки у великої рогатої худоби / В.І. Левченко, В.В. Влізло, В.І. Головаха // Вісн. аграр. науки. – 1996. – № 9. – С. 50–54.

26. Bone tissue metabolism in cattle / J. Starič, J. Ježek, M. Klinkon [et al.] // Acta agriculturae Slovenica. – 2008. – Suppl. 2. – P. 163–166.

27. Розенберт В.И. Ферменты – двигатели жизни / В.И. Розенберт. – Л.: Наука, 1983. – 356 с.

28. Effect of anionic salt and highly fermentable carbohydrate supplementations on urine pH and on experimentally induced hypocalcaemia in cows / L.S.B. Mellau, R.J. Jorgensen, P.C. Bartlett [et al.] // Acta vet. scand. – 2004. – Vol. 45, № 3–4. – P. 139–147.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_nadtochy_ua.pdf280.33 КБ