Ви є тут

ПРОТЕЇНОГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБНИЧИХ ШТАМІВ M. BOVIS «VALLE» ТА «AN-5»

У статті стверджується, що у відповідності зі стандартом ЕС, РРD-туберкулін для ссавців слід виготовляти зі штамів M. bovis «AN-5» або «Valle», тоді як під час виготовлення туберкуліну очищеного (ППД) для ссавців в стандартному розчині (ТУУ 24.00497087.645-2001) виробничим штамом є M. bovis ІЕКВМ-1. Тому розробка вітчизняних сухих очищених PPD-туберкулінів зі штамів M. bovis «AN-5» та «Valle» є актуальним завданням.

Ключові слова: туберкульоз, туберкулін, мікобактерії М. bovis «Valle» та «AN-5».

1. Туберкулез сельскохозяйственных животных / [Колычев А.М., Кассич Ю.Я., Мартма О.В и др]; под ред. В.П. Шишкова и В.П. Урбана. – М.: ВО «Агропромиздат», 1991. – 255 с.

2. Туберкулез животных и меры борьбы с ним / [Кассич Ю.Я., Борзяк А.Т., Кочмарский А.Ф. и др.]; под ред. Ю.Я. Кассича. – К.: Урожай, 1990. – 304 с.

3. Кассіч В.Ю. Мінливість мікобактерій, епізоотологічний моніторинг, засоби і заходи боротьби з туберкульозом тварин в умовах радіаційного впливу: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук: спец. 16.00.03 / В.Ю. Кассіч. – Харків, 2004. – 408 с.

4. Високоефективний вітчизняний туберкулін / Ю.Я. Кассіч, В.Ю Кассіч, П.М. Тихонов, В.М. Горжеєв // Аграрна наука – виробництву. – 2005. – № 1. – С. 26–27.

5. Аллергия и аллергическая диагностика инфекционных болезней / В.Ю. Кассич, Н.П. Овдиенкo, Е.В. Волосянко, Т.Г. Нестеренко // Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості вет. препаратів, кормів та кормових добавок: Зб. статей міжнар. наук.-практ конф., присвяченої 10-річчю ДНКІБШМ // Вет. біотехнологія. – Бюл. №13 (2). – 2008. – С. 123–128.

6. Туберкулін очищений (ППД) для ссавців у стандартному розчині / ТУ У 24.4.00497087-645-2001.

7. Туберкулін очищений (ППД) для птиці у стандартному розчині. ТУ У 24.4.00497087-675-2002.

8. Контроль худоби на наявність туберкульозу в країнах-членах ЄС/ Ю.О. Колос, В.І. Хоменко, В.Ф. Титаренко, О.М. Клименко // Епізоотологія і профілактика інфекційних хвороб великої рогатої худоби: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (14–17 березня 2006 р., НАУ, Київ, Україна). – К., 2006 – С. 42–43.

9. Безгин В.М. Совершенствование промышленной технологии (ППД) туберкулина и его биохимическая характеристика: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. вет. наук: спец. 03.00.04 / В.М. Безгин – М., 1990. – 27 с.

10. Патент Российской Федерации. RU (11) 2035924. – (51) 6 А 61 К 39 / 04. Способ получения туберкулина / [Шевырев Н.С., Безгин В.М., Ничвеева Л.Д., Солодов Е.Н., Козлов В.Е., Гринев А.А., Сорокина А.А., Алехин В.А., Шаров А.Н., Тырина В.С., Букова Н.К.]. – (21) 93003234 / 13. – (46) 27.05.95. – Бюл. № 15.

11. Патент Российской Федерации. (19) RU. – (11).2031656 (51) 6 А 61 К 39/04. Способ получения туберкулина / [Конарев А.А., Агаджанова Л.В., Помогаева Л.С., Безгин В.М., Шевырев Н.С., Ничвеева Л.Д., Солодов Е.Н., Козлов В.Е.]. – (21) 5049029/13. – (46) 27.03.95. – Бюл. № 9. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_12_kassich_ua.pdf333.93 КБ