Ви є тут

SEASONAL DYNAMICS OF CHRONIC ENDOMETRITISES SPREAD AMONG THE LIVESTOCK OF COWS OF DIFFERENT REGIONS OF UKRAINE

 

Подано аналіз результатів комплексного сезонного гінекологічного обстеження    корів шести молочних підприємств, розташованих  в Полтавській і Донецькій областях. Достовірно встановлено підвищення захворюваності корів на хронічний ендометрит в холодний сезон в середньому на 17,46 % (серед 1350 обстежених корів), причому відмічено істотне коливання росту рівня метропатій в різних стадах: від 5,78 до 46,99 %. Достовірно встановлено негативний вплив на захворюваність хронічним ендометритом розташування промислового комплексу в екологічно забрудненому регіоні за постійного утримання корів у закритих приміщеннях (діагностовано 82,81-91,16 % метропатій в теплий сезон і 93,20-96,94 % в холодний, відповідно). Не виявлено прямої кореляції між рівнем молочної продуктивності та захворюваністю на хронічні ендометрити корів, що свідчило за превалювання тиску на репродуктивне здоров’я тварин  екологічних та технологічних факторів.

Ключові слова: лактуючі корови, хронічний ендометрит, субклінічні метропатії, сезонність, еко-кліматичний фактор, промисловий   комплекс, відтворення.

 1. Бабань, О. Вплив угодованості корів на показники відтворення/ О. Бабань // Тваринництво. Ветеринарія. – 2017. – № 4. – С. 44-47.
 2. Бугров,  О.Д. Вплив інтервалу між осіменіннями на відтворну здатність корів і телиць / О.Д. Бугров,
  Ю.Ю. Шахова, О.М. Кришталь //НТБ ІТ НААН. – 2014. – № 113. –  С.58-65.
 3. Гуменний, О.Г. Метрити корів  в господарствах України /О.Г. Гуменний// Матер. міжнарод. конференції «Ефективні ветеринарні технології», 11.05.2016. – Одеса. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа:  http://osau.edu.ua/uk/kontakti
 4. Гуменний, О. Г. Форми та клінічний прояв ІРТ – ПВВ в господарствах Одеської області / О.Г. Гуменний, М.Г. Морозов //  Аграрний вісник Причорноморья: зб. наук. праць Одеського ДАУ. Ветеринарна науки. – Вип.  39. – 2007. – С.48-53.
 5. Гуменний, О.Г. Деякі показники імунологічної реактивності організму корів і телиць, хворих на ІРТ-ПВВ, при сумісному застосуванні вакцин та імуностимуляторів // Ветеринарна медицина України. – 2001. – № 11. – С. 34-35.
 6. Довгопол, В.Ф. Профілактика затримки посліду і ендометриту /В.Ф. Довгопол, Т.Г. Панасова, В.П. Плугатирьов // Аграрний вісник Причорноморя: зб. наук. праць Одеського ДАУ. Ветеринарна науки.  –  Вип. 83. – 2017. – С. 64-67.
 7. Інструкція зі штучного осіменіння корів і телиць. – К., 2001. – 38 с.
 8. Профилактика субклинических эндометритов у коров-доноров // В.И. Завирюха, С.П. Хомин, С.Г. Шаловило, А.А. Гамота // Тезисы док. респ. науч.-практ. конференции. – Львов. – 1987. – С. 28.
 9. Король, С. Основные заболевания КРС на молочных фермах Украины. Заболевания органов репродуктивной системы и проблемы воспроизводства / С. Король // Сучасна ветеринарна медицина. – 2014. – № 2 (44). – С.24-28.
 10. Кошовий, В.П. Акушерсько-гінекологічні патології у корів. –  ТОВ «Золоті сторінки». –  Харків, 2011. – 154 с.
 11. Маренков, А.И. Новая методика расчета экономического ущерба при акушерско-гинекологических заболеваниях коров / А.И. Маренков, О.А. Пронина, Н.С. Бородулина // Молочнохозяйственный вестник. Ветеринария.  –
  № 4. –  4 кв. – 2011. – С. 7-9.
 12. Мізик, В.П. Лікування та профілактика метриту у корів / В.П. Мізик // Мат. темат. конф.: «ВРХ – селекція, менеджмент, здоров’я». – Одеса.  – 11-12.10.2017. 
 13. Воспроизводительная способность и продуктивное долголетие голштинского скота в условиях промышленной технологии производства  молока // Р.В.Милостивый, А.А.Калиниченко, Т.А.Василенко, А.С.Гуцуляк / // Сборник статей научно-методич. конф. Ставропольской сельскохозяйственной академии. – Т.4. – Декабрь, 2016. – С. 211-217.
 14. Рубленко, М.В. Проблеми забезпечення здоров’я високопродуктивних корів / М.В. Рубленко, С.А. Власенко // Ветеринарна медицина: міжвід. темат.-наук. зб. – Харків, 2011. № 95. – С. 397 – 400.
 15. Полянцев Н.И., Синявский А.Н. Акушерско-гинекологическая диспансеризация на молочных фермах. – М.: /Россельхозиздат. – 1985. – 175 с.
 16. Сідашова, С.О.   Пробіотичний захист слизових репродуктивного тракту і молочна продуктивність корів  / С.О. Сідашова, І.К. Авдосьєва, І.М. Григорашева // Науково-техніч. бюл. ІБТ і ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок. – 2016. – Вип. 16. – С. 200-210.
 17. Семерунчик, А. Основні аспекти лікування корів, хворих на метрит / А. Семенчук // Ветеринарна медицина. – 2015. –  № 9 (235). – С. 39-40.
 18. Сідашова, С.О. Оцінка лактуючих корів на придатність бути донорами-реципієнтами доімплантаційних ембріонів / С.О.Сідашова // Вісник Полтавської державної аграрної академії. –  2013. – № 2. – С.61-63.
 19. Сидашова, С.А. Эффективное воспроизводство: от диагноза до стельности / С.А.Сидашова // Матер. 1 междунар.конференции «Молочная империя». – Донецк, 2012. – С.92-101.
 20. Сідашова, С.О. Ритмічність статевих циклів корів та рівень прихованої ранньої ембріопатії  /С.О. Сідашова, О.Г. Гуменний //Науковий вісник Львівського НУ ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З Гжицького. – 2017. – Т. 19. – № 78. – С.121-127.
 21. Скиба, О.О Профілактика порушень мінерального обміну в організмі сухостійних корів / О.О. Скиба, С.І. Голопура, М.І. Цвіліховський // Ветеринарна медицина України. – 2009.– № 7. – С. 18-20.
 22. Uterus of the cow after parturition: Bacterial Content / L. Elliot, K.J/ McMahon, H.T. Gier, G.B. Marion //Am. J. Vet. Res. – 1968. – Vol. 29. – P.77-81.
 23. Endometrial cytology and ultrasonography for the detection subclinical endometris in postpartum dairy cows /
  R. Kasimanickam, T.F. Duffield, R.A. Foster [et al.] //Theriogenology. – 2004. – Vol. 62. – P. 9-23.
 24. Postpartum uterine diseases in dairy cows / R. Kasimanickam, V. Kasimanickam, V. Koziv, V. Lototskiy // Visnyk  Bilocerkiv. derzh. agrar. in-tu. – Bila Cerkva, 2016. – Vyp. 2. – Р.11-16.
ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_2_2017_gumenny_o.pdf306 КБ